Ny mva-melding fra 01.01.2022

Ny mva-melding fra 01.01.2022

Som et ledd i Skatteetatens moderniseringsprosjekt for mva., vil det fra og med 1. januar 2022 bli lansert en ny mva-melding. Det blir ingen overgangsordning, og heller ingen muligheter for å søke om dispensasjon. Bokføringspliktige som skal levere mva-meldinger i 2022 må derfor være klare fra og med innsendingen av første ordinære mva-melding i 2022, som har frist 10. april.

Bakgrunn og formål

Formålet med den nye mva-meldingen er at Skatteetaten, foruten å gjenbruke datagrunnlaget for SAF-T (Standard Audit File-Tax), ønsker å innhente mer informasjon, øke datakvaliteten på underliggende regnskapsdata, samt redusere antallet manuelle prosesser. Dagens regelverk for terminlengder, innleveringsfrister og betalingsforfall endres ikke, og det blir heller ingen endringer i hvem som kan fylle ut og levere mva-meldingen.

Skatteetaten ønsker at flest mulig vil levere mva-meldingen gjennom en «system til system»-løsning, via en direkte integrasjon mellom den bokføringspliktiges regnskapssystem og Altinn. Det vil fortsatt være mulig å innrapportere mva. via en manuell løsning på Skatteetatens hjemmesider, men det er for tidlig å si noe om hvordan den vil fungere siden Skatteetaten ikke har offentliggjort løsningen enda. Vi antar imidlertid at denne løsningen vil innebære mer manuelt arbeid enn den automatiske innsendingen fra regnskapssystemet.

Hva må bokføringspliktige gjøre for å kunne sende inn mva-meldinger fra eget regnskapssystem i 2022?

Skatteetaten forventer at regnskapssystemet til bokføringspliktige selskap skal kunne opprette og sende inn den nye mva-meldingen. Et relativt oppdatert regnskapssystem fra en av de større systemleverandørene forventes å ha all nødvendig funksjonalitet for å levere mva-meldingen direkte til Altinn. Vi anbefaler imidlertid at den bokføringspliktige sjekker med systemleverandør at versjonen som benyttes kan levere den nye mva-meldingen og SAF-T.

Dersom regnskapssystemet er klart for ny mva-melding og mva-kodene allerede er mappet mot standardkodene i SAF-T har den bokføringspliktige gjort de forberedelser som kreves. De som ikke har gjort mapping-øvelsen er allerede over ett år på etterskudd og bør snarest gjøre både mapping av mva-kodene og kontoplanen mot SAF-T for å være klar for ny mva-melding i tide, og et eventuelt bokettersyn.

Dersom regnskapssystemet ikke håndterer den nye mva-meldingen vil manuell innrapportering via Skatteetatens hjemmeside være mest aktuelt, men en mapping av mva-kodene mot SAF-T er uansett nødvendig for å innrapportere riktige tall.

Hva endres med ny MVA-melding?

Som nevnt ønsker Skatteetaten å gjenbruke standardkodene i SAF-T. Det innebærer at mappingen av mva-kodene i regnskapssystemet mot SAF-T også brukes i den nye mva-meldingen. De nummererte postene i dagens mva-melding vil bli erstattet av en rapport med spesifiserte linjer for standard mva-kodene fra SAF-T (SAF-T-kodene). Det skal kun rapporteres på SAF-T-koder som har føringer i regnskapet for den aktuelle terminen og derfor vil antall linjer i mva-meldingen kunne variere fra termin til termin.

Tallene som skal rapporteres inn, vil som tidligere være aggregerte tall, nå pr. SAF-T-kode, men bokføringspliktige kan bruke flere linjer pr. kode dersom det er behov for spesifikasjoner eller merknader. Andre nyheter er at uttak, tap på krav, justering og tilbakeføring av mva. etter mval. §§ 9-6 og 9-7 skal spesifiseres.  Skatteetaten har lagt ut en matrise (i Excel), som viser gyldige kombinasjoner av forhåndsdefinerte merknader (standardiserte tilleggsopplysninger) og SAF-T-kode for den enkelte merknad.

Den nye mva-meldingen består i tillegg til selve meldingen også av en integrasjon mot Altinn med en validerings- og kvitteringstjeneste, se nedenfor. Innsendingen blir validert og kontrollert umiddelbart ved innsending, slik at den bokføringspliktige raskt får melding om innsendingen har gått som den skal.

Innsendingen av mva-meldingen går direkte fra regnskapssystemet til Altinn via integrasjonen. Dette skiller seg fra SAFT-T-filer som trekkes ut av regnskapssystemet for så å sendes til Skatteetaten. Skatteetaten forventer imidlertid at det er samsvar mellom tallene i mva-melding og SAF-T-fil for tilsvarende perioder.

Ytterligere informasjon om SAF-T-kodene finnes her.

Økt spesifikasjonskrav

Det nye kravet om at transaksjoner som knytter seg til uttak, tap på krav og justeringer (som følge av justeringsreglene for kapitalvarer), skal spesifiseres i egne felter, vil gi Skatteetaten mer detaljert informasjon, som igjen kan gi Skatteetaten grunnlag for mer treffsikre kontroller.

Korrigering av tidligere innsendte meldinger

Det vil fortsatt være mulig å korrigere tidligere innsendte mva-meldinger, men løsningen med tilleggsmelding vil bli fjernet. Det må i stedet sendes inn en ny, korrigert og fullstendig mva-melding. I og med at mva-meldingen skal produseres i regnskapssystemet, innebærer det at bokføringen må korrigeres for å endre mva-meldingen. Dette sikrer også konsistens mellom SAF-T-fil og mva-melding.

Merknader og vedlegg

Dersom de forhåndsdefinerte merknadene ikke er tilstrekkelige, er det både anledning til å gi utdypende merknader til hver enkelt post samt å laste opp vedlegg. Det kan lastes opp inntil 50 vedlegg per melding med en størrelse på inntil 25 MB per fil.

Ny valideringsløsning og test av den nye mva-meldingen

Den nye valideringsløsningen foretar som nevnt en automatisk maskinell kontroll av innholdet, og sammenhengen mellom elementene i mva-meldingen, ved innsendelse. Er det avvik i meldingen vil den enten bli avvist, eller det gis en tilbakemelding om at meldingen er levert som en «avvikende skattemelding». 

For å unngå utfordringer de siste dagene før første frist, arbeider Skatteetaten med en løsning hvor de rapporteringspliktige kan teste mva-meldingen. Det er uklart når denne løsningen blir gjort tilgjengelig. Vi antar imidlertid at en validering ikke likestilles med en avgrenset kontroll, slik at mva-meldingen skal kunne sendes inn på ny uten risiko for ileggelse av tilleggsskatt for det som er gjort feil. 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss