Nye økonomiske koronatiltak for næringslivet – desember 2021

Som følge av nye nedstengninger pga. korona, har regjeringen videreført og gjenåpnet støtteordninger for å hjelpe næringslivet gjennom en ny runde med nasjonale tiltak. Ettersom dagens regjering er en mindretallsregjering, krever ordningene tilslutning fra et flertall på Stortinget og enkelte ordninger er også avhengig av tillatelse fra ESA. 

Artikkelen er per 29. desember oppdatert med endringer etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV den 20. desember 2021 kom til enighet om en utvidet lønnsstøtteordning. Merk at forslaget ikke er lagt frem for Stortinget enda og dermed ikke formelt vedtatt. Stortinget skal etter planen behandle forslaget etter nyttår, slik at endringer og justeringer i forslaget kan forekomme.

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Dette ble varslet av regjeringen 7. desember 2021.

Kompensasjonsordningen har til formål å dekke faste kostnader for bedrifter som opplever betydning fall i omsetningen som følger av myndighetenes koronatiltak. Maksimal utbetaling blir lavere enn før (foreslått kr 15 millioner), slik at ordningen først og fremst treffer mindre virksomheter, mens kravet til omsetningsfall vil bli noe lavere (foreslått 30 %), siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Taket på kostnadsdekningen er satt til 85 %.

Det foreslås også en regel om at virksomheter som går med overskudd i 2021, må betale tilbake støtte som de mottar for november og desember.

Ordningen forutsetter nødvendig godkjenning av ESA, og mer informasjon vil komme på Kompensasjonsordning.no.

Ny lønnsstøtteordning

Regjeringen varslet 17. desember 2021 en ny lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar 2022. Endringer i forslaget ble publisert 23. desember 2021 på Regjeringens nettsider

Ordningen er rettet mot bedrifter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember. Det sikrer at de som ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i desember, og som har tilpasset seg ved å permittere ansatte, likevel kan få lønnsstøtte for desember måned.

Punktene under er kommunisert av regjeringen, men ordningen forutsetter både tilslutning fra et flertall på Stortinget og nødvendig godkjenning av ESA. Mer informasjon vil komme på Skatteetatens nettsider.

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 % av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 % av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafé, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre.
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, event-bransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene.
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper.
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport mv.).
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer.
 • Persontransport.

Foretak som har omsetningsnedgang på grunn av manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen. 

Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre støtteordninger for korona som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (for eksempel ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, for eksempel faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Hvilke ansatte gir grunnlag for lønnsstøtte?

Ordningen gjelder for faste ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger, som var i arbeid per 30. november 2021 og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden (men med unntakene nevnt over).

Hvordan beregnes støttebeløpet?

 • Lønnsstøtten settes til maksimalt kr 40 000 per måneden per ansatt, begrenset til maks 80 % av den ansattes bruttolønn.
 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 %. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til kr 4 000 per måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 %, er støttebeløpet null.
 • Omsetningsfallet sammenlignes med med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere eller med oktober og november 2021.
 • En virksomhet eller et konsern kan få maksimalt kr 47 millioner i støtte per måned.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 % av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Lånene kan ha en løpetid på inntil seks år. 

Garantiordningen for lån til bedrifter gjaldt til 31. oktober 2021.

Regjeringen varslet 14. desember 2021 at den har besluttet å gjeninnføre garantiordningen. Finansdepartementet kunngjorde 17. desember 2021 etter godkjenning fra ESA en forskriftsendring om at garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres.

Mer informasjon om lånegarantiordningen på nettsidene til Eksfin.

Varelagerkompensasjon

Fra juni 2021 ble det innført kompensasjon for tapt varelager, for virksomheter som har varelager de ikke får brukt fordi virksomheten er stengt. Det forventes at denne ordningen gjeninnføres, slik at virksomheter som er berørt av myndighetenes koronatiltak i desember 2021 kan få dekket inntil 100 % av varer som ikke kan brukes eller omsettes fordi de går ut på dato under nedstengningen.

Utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Det er ikke foreslått noen forlenget frist for betalingsutsettelse mv., men man kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav ved økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Forlengelse av tiltak for arbeidstakere og frilansere

Regjeringen foreslår også å forlenge koronaordningene ut februar 2022 for arbeidsledige, permitterte og frilansere. Ordningene var allerede forlenget ut januar. Dette innebærer blant annet at retten til dagpenger forlenges for både arbeidsledige og permitterte uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen. Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende blir også forlenget. I tillegg blir enkelte tiltak gjeninnført, som redusert inntektskrav for å få dagpenger samt redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 % til minst 40 % redusert arbeidstid ut februar 2022.

Staten dekker koronarelatert sykefravær fra dag seks

Et annet relevant tiltak er at staten skal ta en større del av regningen for koronarelatert sykefravær. Dette innebærer at regjeringen reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere. Nye regler vil gis virkning for sykefravær fra og med 1. desember og skal vare til og med 30. juni 2022.