Nytt om shipping: ESA har godkjent rederiskatteordningen for 10 nye år

shutterstock-34328281.jpg

Finansdepartementet kunngjør at rederiskatteordningen nå er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny periode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027. Godkjenningen innebærer at ordningen kan videreføres med enkelte unntak som i hovedsak gjelder bareboat-utleie. 

Norges rederiskatteordning fritar skipsfart for alminnelig inntektsskatt. I stedet betaler rederiene skatt basert på fartøyenes tonnasje. På bakgrunn av prosessen med ESA opplyser Finansdepartementet at den nye ordningen justeres i forhold til den forrige gjennom innstramninger ved såkalt bareboat-utleie for å sikre at shipping aktiviteten fortsatt er hovedaktiviteten til selskapet. Med bareboat-utleie menes utleie av fartøy uten mannskap. I den nye ordningen skilles det mellom offshore fartøy og tradisjonelle shipping fartøy.

Endringene for offshore fartøy, inkludert hjelpefartøy og vindmøllefartøy, knytter seg i hovedsak til:

  • Bareboat-utleie kan maksimalt utgjøre 50 % av tonnasjen i konsernet
  • Leieperioden kan være maksimalt 5 år + 3 års forlengelse
  • Strategisk management må skje fra EØS-området
  • Intern bareboat-utleie er tillatt uten begrensninger

Offshore fartøy kan som et alternativ til disse reglene velge å benytte seg av reglene som gjelder for tradisjonelle fartøy. For tradisjonelle shipping fartøy, er det inntatt begrensninger som i hovedsak knytter seg til:

  • Bareboat-utleie kan maksimalt utgjøre 40 % av total tonnasje i konsernet
  • Bareboat-kontraktene kan ikke være finansielle, dvs. at det er sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden. Det betyr at kun operasjonell bareboat-charter er tillatt.

Andre vesentlige regelendringer knytter seg til:

  • Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land kan ikke overstige 90 % av total tonnasje i konsernet.
  • Fartøy uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) må være EØS-registrert og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn.

Ovennevnte begrensninger gjelder ikke for allerede inngåtte kontrakter. For å hindre uønskede tilpasninger, vil en se bort fra endringer av eksisterende kontrakter som er gjort i perioden mellom 15. november og 31. desember 2017.

ESA har godkjent at det kan etableres en overgangsordning, slik at rederiene gis frist frem til og med 31. oktober 2018 for å tilpasse seg de ovennevnte nye kravene. Det betyr at all inntekt fra bareboat‑utleie kan opptjenes skattefritt innenfor rederiskatteordningen i overgangsperioden.

 

Her kan du lese kunngjøringen fra Finansdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-har-godkjent-rederiskatteordningen-for-en-ny-periode/id2582153/

Her kan du lese brevet fra ESA: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/214-17-COL.pdf

 

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss