Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttalte i november at det skal innføres norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, uavhengig av flaggstat. Ifølge ministeren er arbeidet med et lovutkast er allerede igangsatt, og utkastet planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av høsten 2022.

Bakgrunnen for forslaget

Bakgrunnen for lønnsreformen er et ønske om å gjøre norske sjøfolk mer konkurransedyktige i arbeidsmarkedet ved at de ikke skal utkonkurreres på lønn på hjemmebane, og generelt styrke Norges posisjon som sjøfartsnasjon. En slik reform skal gjøre det mer attraktivt å søke seg til norsk sjøfart. Innføringen av reformen har i tillegg til hensikt å forhindre sosial dumping, ved at utenlandske arbeidere kan bli underbetalt ved arbeid i norsk farvann.

Et annet viktig moment er at norske lønninger vil kunne fremme et mer rettferdig arbeidsliv ettersom rederier og sjøfolk i dag ikke konkurrerer på like vilkår om oppdrag og arbeidsplasser.

Dagens krav til lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann

Dagens hovedregel er flaggstatsprinsippet, som er styrende for hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for skip som ferdes i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Oppsummert innebærer dette at et utenlandskregistrert fartøy ikke vil være underlagt norske lønns- og arbeidsvilkår, men i stedet vil være underlagt de krav som gjelder i flaggstaten skipet seiler under. Altså kan skip i dag seile mellom norske havner og tilby maritime tjenester på internasjonale lønninger. Dette ønsker imidlertid fiskeri- og havministeren at endres.

Mulige endringsforslag i Holmefjordutvalget

Det antas at lovutkastet vil basere seg på rapporten fra Holmefjordutvalget som ble publisert i april tidligere i år. Utvalget anbefaler at blant annet følgende tiltak innføres:

  • Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for passasjerskip i norske farvann som er i direkte konkurranse med kystruten. Dette skal også gjelde for cruiseskip i norske farvann hvor Norge er hovedreisemålet. Skip i internasjonal cruisevirksomhet som anløper norsk havn, skal ikke omfattes.
  • Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som utfører stasjonær virksomhet i norsk farvann.
  • Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som betjener nye havnæringer i norsk farvann, enten det er næringer som for øyeblikket er under utvikling eller næringer som enda ikke er kjent.