Nytt skatteregime for skattlegging av ansattopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen
Regjeringens forslag til nytt skatteregime for opsjoner i arbeidsforhold er slik at skatt betales først når aksjene realiseres, og ikke allerede ved innløsning av opsjonene til aksjer som med dagens ordning. I tillegg er det ren aksjebeskatning og ikke lønnsbeskatning og arbeidsgiveravgift. Formålet er en enklere og mer attraktiv ordning for både oppstarts- og vekstbedrifter. Forslaget er for en stor del likt med tidligere forslag sendt på høring, men med noen ytterligere begrensninger og dessuten avklaringer ifht. statsstøtte og godkjenning i ESA.

De viktigste momentene i den foreslåtte ordningen er:

 • Gevinst opptjent på opsjonene skattlegges som aksjegevinst, og ikke som lønn og arbeidsgiveravgift slik som i dag.
 • Skattlegging skjer først når den ansatte selger aksjene, og ikke når opsjonen blir aksjer som med dagens ordning.
 • Innløsningsprisen må være minst like høy som markedsprisen ved tildelingen, dvs. opsjonen kan ikke gi umiddelbare fordeler på tildelingstidspunktet som i dag.
 • Samlet innløsningspris ved tildelingen av opsjonene er maksimalt kr 3 mill. for den enkelte ansatte, og maksimalt kr 60 mill. totalt for selskapet.

Nedenfor følger en oversikt over vilkår for selskapet, den ansatte, verdsettelse av opsjonen og rapportering til Skatteetaten.

Vilkår for selskapet

 • Selskapet kan ha maksimalt inntil 50 ansatte, mot dagens 25.
 • Selskapets samlede omsetning og balansesum må være mindre enn 80 millioner kroner, mot dagens grense på 25 millioner kroner
 • Ordningen gjelder selskaper med inntil 10 års historisk drift (inkludert stiftelsesåret), mot dagens begrensning på inntil 5 års historisk drift.
 • Ordningen gjelder for ikke-børsnoterte aksjeselskap hjemmehørende i Norge, eller et tilsvarende utenlandsk selskap med begrenset skatteplikt til Norge.
 • Ett eller flere offentlige organer kan alene eller til sammen ikke kontrollere 25 % eller mer av kapital- eller stemmeandelene i selskapet.

Ordningen avgrenses også mot selskap med enkelte typer næringsvirksomhet, som ikke anses å ha behov for en skattefavorisert opsjonsordning, herunder passiv kapitalplassering. Avgrensning gjelder også visse typer finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, omsetning av eiendom, råvarer eller finansielle instrumenter, langtidsutleie av lokaler eller boliger, samt juridisk rådgivning, revisjon og regnskap.

Vilkår knyttet til den ansatte

 • Opsjonene må være uløselig knyttet til den ansatte og kan da ikke eies i eget holdingselskap.
 • Opsjonene kan ikke omsettes eller gå i arv.
 • Innløsning av opsjonene kan skje tidligst etter tre år og senest ti år etter tildeling. Det er ingen binding på aksjene etter det.
 • Den ansatte må ha en stilling med minst 25 timer per uke.
 • Den ansatte kan på tildelingstidspunktet maksimalt kontrollere 5 % av aksjene i selskapet.

Verdsettelse

Aksjene må verdsettes på tildelingstidspunktet for opsjonen. Det følger av selskapets øvre grense på 60 millioner kroner på den samlede markedsverdien av underliggende aksjer som selskapet kan utstede i opsjoner, samt den øvre grense på 3 millioner kroner av den samme verdien den enkelte ansatte kan ha opsjon på under ordningen.

Avtalt innløsningskurs for opsjonen kan ikke settes lavere enn aksjens markedsverdi ved tildelingen.

Rapportering til Skatteetaten

Selskapet må rapportere inn opplysninger til Skatteetaten når følgende skal skje:

 • ved tildelingen av opsjonene
 • og enkelte opplysninger ved innløsning av opsjonene.

Skatteetaten må tilpasse sin innrapporteringsløsning til den nye ordningen og veilede i nytt skatteregime. Selskapet må sørge for at verdien av aksjer på selskapsnivå og ansattnivå ikke overskrider de fastsatte grensene på tildelingstidspunktet.

Endringer i og overgangsregler for gjeldende ordning for opsjoner som tildeles fra og med 12. oktober 2021

Det vil innføres overgangsregler slik at opsjoner som er utstedt etter gjeldende særregler for små oppstartsbedrifter overføres til den nye ordningen. For gjeldende ordning innføres derfor også tilleggsvilkår for opsjoner etter disse reglene allerede fra og med 12. oktober 2021:

 • innløsningskursen på aksjene må være lik eller høyere enn markedsverdien ved tildelingstidspunktet.
 • en enkelt ansatt kan ikke tildeles nye opsjoner som gjør at samlet markedsverdi på de underliggende aksjene overstiger 3 millioner kroner på tildelingstidspunktet (inkluderer også tidligere utstedte opsjoner under særordningen).

For tidligere utstedte opsjoner skal det legges til grunn at avtalt innløsningskurs tilsvarer markedsverdien. Verdien av underliggende aksjer fra opsjoner under særordningen for små oppstartselskap tildelt før 12. oktober 2021, skal inngå i denne beregningen, og verdien av underliggende aksjer for disse opsjonene skal settes lik innløsningskursen.

Statsstøtte (ESA), ikrafttredelse og forholdet til ny regjering

Opsjonsskatteordningen er statsstøtte etter EØS-avtalen og må derfor godkjennes av ESA før ikrafttredelse. Det antas at ordningen vil bli godkjent da den er relativt lik svenske tilsvarende regler som allerede er godkjent. Departementet foreslår at de nye reglene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Forslag til forbedring av opsjonsbeskatning for oppstarts- og vekstselskaper var lite politisk kontroversielt da det ble lagt frem og sendt på høring, og det antas at dette ikke er av de saker ny regjering ønsker å endre eller stoppe.

 

Les kapittel fra Statsbudsjettet her: Skattlegging av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen