sb23_8.png

Regjeringen foreslår å øke formuesskatten med 2,4 milliarder. Endringene i formuesskatten vil gjelde for 14,3 prosent av befolkningen med høyest formue. Økningen begrunnes i et ønske om å styrke formueskattens omfordelende rolle og gjøre den mer rettferdig.

I årets statsbudsjett legger regjeringen frem et forslag om økt skatt på formue ved å øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom fra 75 til 80 prosent. For driftsmidler direkte eid av formueskattepliktige skattytere reduseres verdsettelsen fra 75 til 70 prosent.

Regjeringen foreslår videre å øke satsen for formuer under 20 millioner, fra 0,95 prosent til 1 prosent.

Det foreslås også å utvide dødsboers rett til bunnfradrag i den kommunale delen av formuesskatten. Utvidelsen er begrunnet i et ønske om å forenkle regelverket, og for å gjøre det mer sammenhengende.

Bunnfradraget på 1,7 millioner, og 3,4 millioner for ektepar, foreslås videreført. Det samme gjelder beløpsgrensen for høy verdsettelse av primærbolig, med 10 millioner kroner.

Årets forslag til endringer i formuesskatten er blant annet begrunnet i at det vil være naturlig at enkelte formuesobjekter, som for eksempel folks bolig, beskattes midlere enn for eksempel annen eiendomsmasse eller aksjer.

Verdsettelse av aksjer og næringseiendom

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom fra 75 til 80 prosent av formuesgrunnlaget. I 2022 ble grunnlaget økt fra 55 til 75 prosent. 437 700 personer vil få økt skatt som følge av forslaget.

Verdsettelse av driftsmidler

Det foreslås at verdsettelsen av driftsmidler reduseres fra 75 prosent til 70 prosent fra 2023. Sekundærboliger og næringseiendom er unntatt denne reduksjonen. Endringen omfatter kun driftsmidler som eies direkte av formueskattepliktige skattytere. Forslaget vil innebære en differensiering i verdsettelsesrabatten som ble innført i 2017. Regjeringen mener en slik differensiering er velbegrunnet, fordi skattytere som driver virksomhet gjennom enkeltpersonforetak i praksis får en mindre omfattende rabatt enn dem som driver virksomhet gjennom selskap.

Formuesskattesats

Formuesskattesatsen for formuer under 20 millioner foreslås økt til 1 prosent. Dette gjennomføres ved at den statlige formuesskattesatsen for personlige skattytere økes fra 0,25 til 0,3 prosent fra 2023. Den kommunale formuesskattesatsen forblir uendret på 0,7 prosent.

 

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023