Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger for diskonteringsrentene som skal benyttes i beregninger av pensjonsforpliktelsen pr. 31.03.2020. Diskonteringsrenten er redusert som følge av betydelig endringer i rentemarkedene grunnet de samfunnsmessige konsekvensene av utbruddet og spredning av Covid-19. Reduksjonen medfører en økning i pensjonsforpliktelser sammenlignet med bruk av forutsetningene pr. 31.12.2019.

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende forutsetninger for diskonteringsrentene pr. 31.03.2020:
 

Veiledende forutsetninger

31.03.2020

31.12.2019

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

1,7 %

2,3 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

1,1 %

1,7 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

 

Ca. 3,8 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

 

Ca. 2,25 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

 

Ca. 2,0 %

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

 

Ca. 0,5 % /

2,0 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

 

Ca. 1,25 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

 

Ca. 2,0 %

Forventet inflasjon

 

Ca. 1,5 %

 

Prosentsatsene for diskonteringsrentene i forutsetningene er redusert fra forrige oppdatering 31.12.2019 som følge av de betydelige endringene i rentemarkedene grunnet utbrudd og spredning av Covid-19 med påfølgende samfunnsmessige konsekvenser. Reduksjonen i diskonteringsrenten forventes å gi en høyere pensjonsforpliktelse.  

De øvrige forutsetningene er ikke blitt revurdert pr 31.03.2020 og er derfor ikke medtatt i tabellen.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.

For å lese hele veiledningen, se her.