shutterstock-243360802.jpg

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2019:
 

Veiledende forutsetninger

31.8.2019

31.12.2018

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

1,8 %

2,6 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

1,3 %

2,0 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap
(NRS 6)

Ca. 4,2 %

Ca. 4,3 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

Ca. 2,25 %

Ca. 2,75 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

Ca. 2,0 %

Ca. 2,5 %

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,7 % /

2,0 %

Ca. 0,8 % /

2,5 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

Ca. 1,25 %

Ca. 1,75 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 2,0 %

Ca. 2,5 %

Forventet inflasjon

Ca. 1,5 %

Ca. 1,5 %

Prosentsatsene i forutsetningene er redusert fra forrige oppdatering. Fallet i diskonteringsrente kan forventes å gi økt pensjonsforpliktelse sammenlignet med 31.12.2018. En nedgang i f.eks. forventet lønnsvekst vil til en viss grad utligne effekten av diskonteringsrenten da redusert lønnsvekst isolert sett gir en redusert pensjonsforpliktelse.  

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.
 

For å lese hele veiledningen, se her.