Pensjonsforutsetninger
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.21.

Åpne bilde av tabell her, eller bruk scroller i tabell.

Veiledende forutsetninger31.12.2131.8.2131.12.20
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)1,9 %1,5 %1,7 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner1,6 %1,1 %1,2 %
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)Ca. 3,1 %Ca. 2,9 %Ca. 2,7 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretilleggCa. 2,75 %Ca. 2,5 %Ca. 2,25 %
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygdenCa. 2,5 %Ca. 2,25 %Ca. 2,0 %
Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,0 % /

2,5 %

Ca. 0,0 % /

2,25 %

Ca. 0,0 % /

2,0 %

Pensjonsregulering i offentlige ordningerCa. 1,75 %Ca. 1,5 %Ca. 1,25 %
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordningerCa. 2,5 %Ca. 2,25 %Ca. 2,0 %
Forventet inflasjonCa. 1,75 %Ca. 1,5 %Ca. 1,5 %

 

 

Prosentsatsene i forutsetningene er oppjustert fra forrige oppdatering 31.08.2021.

Diskonteringsrenten har økt fra 1,7 % til 1,9 % for foretaksobligasjoner og fra 1,2 % til 1,6 % for statsobligasjoner, noe som isolert sett medfører en lavere pensjonsforpliktelse 31.12.2021 sammenlignet med 31.12.2020. På den annen side vil økt lønnsvekst og pensjonsregulering gi motsatt effekt.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.

Les hele veiledningen her.