Norge
Languages

Languages

Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet om utdelinger i og fra skattefritt konsern

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 8 2017Skattedirektoratet (SKD) mottok en anmodning om uttalelse knyttet til institusjoner som ikke har erverv til formål, jf. skatteloven (sktl.) § 2-32. Mer konkret gjaldt det en skattefri institusjon som igjen eide aksjeselskaper og var organisert som skattekonsern. At en veldedig/allmennyttig institusjon er organisert som et aksjeselskap diskvalifiserer vel å merke ikke i seg selv fra skattefrihet etter sktl. § 2‑32.


I anmodningen ble det stilt spørsmål om følgende kunne gjennomføres innenfor vilkårene i sktl. § 2‑32:


  • Utdeling fra datterselskap til mor- eller søsterselskap
  • Utdeling fra morselskapet til datterselskaper
  • Utdeling fra morselskapet til organisasjonen
  • Fisjoner/fusjoner gjennomført med kontinuitet
  • Mulig uttaksbeskatning, evt. retroaktiv beskatning, ved endring i datterselskaps skattemessige status til skatteplikt; dvs. spørsmål om beskatning av tidligere ubeskattet overskudd.


​Forutsetningene som lå til grunn for anmodningen var først og fremst at organisasjonen, morselskapet organisasjonen eide og alle datterselskapene i konsernet var ideelle/allmennyttige. Videre at morselskapet kun utøvet hovedkontorfunksjoner og at aktiviteten i datterselskapene realiserte det ideelle/allmennyttige formålet. Ethvert overskudd skulle brukes eller avsettes til bruk for ikke-ervervsmessige formål. Endelig forutsatte SKD at den skattefrie organisasjonen ikke hadde eiere, slik at eventuell utdeling av ubeskattet inntekt forble «i den skattefrie sfæren». Slik skattefri organisasjon vil typisk være en stiftelse eller en forening.Utbytte og konsernbidrag


For å besvare spørsmålene om utdelinger foretok SKD en vurdering av om disposisjonene medførte at institusjonen fortsatt kunne anses å ha erverv til formål etter sktl. § 2-32 første ledd. Direktoratet kom til at utdelingene i seg selv ikke diskvalifiserte aksjeselskapet fra å være omfattet av sktl. § 2-32, og kunne dermed fortsatt anses som skattefri institusjon. Med hensyn til utdeling av utbytte understreket imidlertid SKD forutsetningen om at utdelingen ikke ble foretatt til subjekter som ikke er omfattet av sktl. § 2-32.Skattefrie omorganiseringer


SKD bekreftet videre at fisjoner og fusjoner innad i konsernet, som gjennomføres etter reglene i aksjeloven kapittel 13 og 14 og skatteloven kapittel 11, ikke diskvalifiserte fra å komme innunder sktl. § 2-32. Direktoratet presiserte imidlertid at hvis organisasjonen hadde begrenset skatteplikt, ville realisasjon av driftsmidler kunne utløse skatteplikt etter sktl. § 2-32 andre ledd.Konsekvenser av at ett eller flere selskap endrer skattemessig status


Endelig tok SKD stilling til skattemessige konsekvenser av at en skattefri virksomhet endrer seg over tid slik at den økonomiske aktiviteten i ett enkeltselskap, ev. organisasjonen som helhet, ikke lenger oppfyller vilkårene for skattefrihet etter sktl. § 2-32.


Det kan for eksempel være at en organisasjon tar opp ny virksomhet eller eventuelt øker omfanget av eksisterende virksomhet og dermed faller utenfor sktl. § 2-32. Dette var vurderingstemaet i de to Veritas-dommene, der skattefriheten etter første dom ikke lengre sto seg grunnet utviklingen fram til andre dom. Tilfellet kan imidlertid også være at et eller flere selskaper ønsker å foreta utdelinger til skattepliktige subjekter, slik at det skjer en ønsket overgang til skattepliktig virksomhet. I slike tilfeller plikter en skattefri organisasjon å melde fra til skattemyndighetene at vilkårene for skattefritak ikke lenger er til stede. Det foreligger da også en plikt til å levere skattemelding.


SKD uttaler om dette spørsmålet at det ikke har vært ligningspraksis for uttaksbeskatning, eller retroaktiv beskatning. Samtidig legges det til grunn at unntak kunne tenkes der organisasjonen allerede ved etableringen hadde som forutsetning å kunne foreta utdelinger til mottakere som er skattepliktige, eventuelt at det før en overgang er foretatt disposisjoner der formålet har vært å ta midler som ikke tidligere er blitt beskattet.


Uttalelsen kan leses i sin helhet på Skatteetatens nettsider.


 


Les hele nyhetsbrevet her: RSM Nyhetsbrev 8 | 2017 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss