Rapportering av offentlig støtte under skatteetatens støtteordninger

samtale_770x367.png

Selskaper som mottar mer enn 500 000 euro fra SkatteFUNN og andre offentlige støtteordninger, vil måtte levere et eget skjema til skatteetaten innen 1. desember i år.

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for støttetildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftsreduksjoner er å anse som offentlig støtte. For å oppfylle forpliktelsene må RF-1354 leveres av foretak som får skatte- eller avgiftsreduksjoner

Tidligere fremkom det av skatteetatens nettsider at en ikke behøvde å rapportere dersom skatteetaten allerede hadde informasjon om statsstøtten gjennom særskilt rapportering. Dette ble lagt til grunn i vår artikkel av 5. november. Etter at vi tok kontakt med skatteetaten for å få avklart hvilke støtteordninger som faktisk var omfattet så har skatteetaten endret sine nettsider og vi har fått beskjed om at alle støtteordninger må rapporteres, så fremt selskapet har mottatt mer enn 500 000 euro i offentlig støtte.

Rapporteringsplikten gjelder for en rekke ulike støtteordninger. Se oversikt nedenfor. For inntektsåret 2019 skal alle bedrifter som får innvilget fritak eller reduksjon av avgifter og direkte skatt over 500 000 euro rapportere dette til skatteetaten. Rapporteringsfrist er 1. desember.

Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk. Støtten er rapporteringspliktig hvis den er over 500 000 euro.

Disse støtteordningene skal rapporteres:

 • Redusert elavgift for industrien
 • Redusert elavgift i tiltakssonen
 • Redusert elavgift for datasentre med uttak over 0,5 MW
 • Redusert elavgift til skip i næring
 • Redusert CO2 avgift til innenriks luftfart
 • Avgiftsfritak for NOX-avgift i henhold til miljøavtale mellom bedrifter og den norske stat
 • Redusert/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler
 • Fritak for trafikkforsikringsavgift for elbiler
 • Fritak for mva. ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler
 • Fritak for mva. ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester
 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020
 • Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren
 • SkatteFUNN
 • Statsstøtte i form av gunstige vindkraftavskrivninger
 • Statsstøtte i form av forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

 

Slik rapporterer du

Opplysningene leveres elektronisk gjennom Altinn-skjema Melding om offentlig støtte under skatteetatens støtteordninger RF-1354.

Dersom støtte over beløpsgrensen ikke blir rapportert, kan støtten ansees å være i strid med regelverket. Støtte som ikke er i henhold til regelverket, kan i ytterste tilfelle kreves tilbaketrukket av ESA.

 

RSM kan bistå på alle stadier i saker som gjelder SkatteFUNN

Våre revisorer og skatteadvokater jobber tett sammen, og har lang og bred erfaring med alle skatterettslige problemstillinger. RSM kan blant annet bistå med:

 • Rådgiving i tidligfase og ved søknad om SkatteFUNN-godkjenning av prosjekt
 • Rådgivning knyttet til SkatteFUNN-regler for allerede godkjente SkatteFUNN-prosjekter
 • Vurdering av fradragsrett for prosjektkostnader
 • Revisorattestasjon av prosjektregnskap
 • Utfylling av skattemelding med tilhørende skjemaer og vedlegg
 • Klage
 • Annen oppfølgning og dialog med skattemyndighetene

 

Les alle våre SkatteFUNN-artikler her.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss