SB23

Finansdepartementet foreslår å redusere friinntektsskattesatsen i de midlertidige petroleumsskattereglene med 30% fra 2023.

De midlertidige skatteregler for petroleum ble vedtatt som en konsekvens av pandemien og oljeprisfallet som fulgte, for å unngå at prosjekter ble utsatt. Reglene innebærer en friinntekt på 17,69 % av investeringskostnaden som kommer til fradrag i særskattegrunnlaget.

I dagens situasjon med svært høye olje- og gasspriser foreslår departementet å stramme inn de særskilte tiltakene ovenfor petroleumssektoren, hvor friinntektssatsen foreslås redusert fra 17,69 % til 12,4 %, dvs. med 30 %.

Forslaget anslås å øke skatteprovenyet med 2 mrd. over tid. Provenyet anslås å øke med 11 mrd. de årene de midlertidige reglene vil gjelde.

Endringen i friinntektssatsen foreslår å tre i kraft med virkning for utgifter pådratt fra og med 1. januar 2023.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023