Regelendringer knyttet til permitteringer og dagpenger

rulleband.png

Med virkning fra 1. november 2020 er det vedtatt en rekke innstramninger i reglene om permittering og dagpenger grunnet Covid-19. Endringene trådte i kraft 1. november 2020, der ikke annet følger av artikkelen. 

Følgende endringer i regelverket er vedtatt:

Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet.

Permitteringsperioden under Covid-19-pandemien utvides til 52 uker. Maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode. Det legges opp til at dette skal være en midlertidig endring frem til 1. juli 2021.

Selskaper bør sende ut skriftlig varsel om forlenget permittering fordi;

 • Hvis du som arbeidsgiver i tidligere permitteringsvarsel har presisert at den ansatte er permittert på ubestemt tid, men ikke lengre enn i 26 uker, og nytt skriftlig varsel ikke sendes ut, kan den ansatte hevde sin rett til å komme tilbake i 100 % jobb etter 26 uker.
 • Hvis den ansatte automatisk skal opprettholde dagpenger etter 1. november 2020, må vedkommende sende inn dokumentasjon på forlengelsen til NAV.

Det innføres en lønnspliktperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering grunnet Covid-19 fra 1. januar 2021. 

Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.

 • Ved å betale denne lønnspliktperiode II vil arbeidsgiver ha mulighet til å permittere uten lønn i ytterligere 19 uker (i tillegg til de første 30 ukene). Permitteringsperioden kan dermed bli opp til 52 uker.
 • Lønnspliktperiode II teller fortløpende 5 virkedager (ikke lørdag og søndag) uavhengig av om arbeidstaker har fri, fravær eller arbeid.
 • Lønnspliktperiode I er økt fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020.

Lønnskompensasjonsordningen fra NAV har opphørt.

Lønnskompensasjonsordningen med 18 dager «full lønn» fra NAV har opphørt samtidig som reglene om lønnspliktperiode I endres, altså 1. september 2020. Dette betyr at arbeidstaker må søke om dagpenger etter lønnspliktperioden på 10 dager.

Dagpenger for permitterte utgjør 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.

Satsene gjelder ut kalenderåret 2020 for løpende permitteringer, samt for permitteringer som blir iverksatt etter 1. november 2020. Regjeringen har foreslått å forlenge den forhøyede satsen ut mars 2021.

Den nedre inntektsgrensen for dagpenger endres.

 • Fra 1. november 2020 er kravet til inntekt for rett til dagpenger 1,5G for de siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 3G for de siste 36 avsluttede kalendermåneder. Reglene gjelder både for permitteringer og de som blir arbeidsledige.
 • De midlertidige reglene som ble innført 20. mars 2020, med nedre inntektsgrenser på 0,75G for de siste 12 avsluttede kalendermåneder eller 2,25G for de siste 36 avsluttede kalendermåneder, gjelder fremdeles ut året 2020 for løpende permitteringer per 1. november. Fra 2021 endres også kravet til inntekt for rett til dagpenger for løpende permitteringer tilsvarende. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige.
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter gjeninnføres 1. januar 2021.

Rett til dagpenger ved delvis permitteringer, kravet økes fra 40 % til 50 % reduksjon i arbeidstiden.

Dette vil imidlertid bare gjelde for nye permitteringer. Arbeidstaker som er permittert før 1. november vil fortsatt kunne få dagpenger med bare 40 % reduksjon i arbeidstiden.

 • Det fremgår imidlertid av forskrift fra 1. november 2020 at det gis rett til graderte dagpenger når arbeidstiden per meldekortperiode er redusert med minst 40 %.
 • Fra 1. januar 2021 vil imidlertid kravet til arbeidstidsreduksjon og graderte dagpenger for rett til dagpenger, heves til 50 % for alle permitterte. Det betyr at retten til dagpenger per meldekortperiode må være redusert med minst 50 %.
 • Det vil frem til 1. juli 2021 fortsatt være enklere å ta utdanning med dagpenger. Det arbeides også med et permanent regelverk på dette området.
 • Den midlertidige ordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende om å få 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G etter 17 dager uten inntekt, oppheves 1. november 2020.

Omsorgsdager og sykepenger

 • 5. september innførte regjeringen ekstra sykt barn-dager ved lokale utbrudd dersom skoler og barnehager må stenge på grunn av Covid-19, forutsatt at foreldre har brukt opp omsorgsdagene. For å benytte seg av den nye ordningen, må foreldre be skole eller barnehage om en skriftlig bekreftelse som de kan levere til arbeidsgiver, som vil få dette dekket av folketrygden.
 • Regjeringen foreslår at omsorgspengereglene forlenges ut juni 2021, og at kvotene blir doblet også i 2021.
 • Regjeringen forslår at reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte av Covid-19 forlenges ut mars 2021.

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

 

Kontakt

Ingunn Tunes
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss