law_web_.png

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen.

Regjeringen foreslo ikke de helt store endringene på skatteområdet i sine økonomiske krisetiltak fredag 13. mars, men varsler at det kan komme nye tiltak i nær fremtid og på kort varsel. På avgiftsområdet er det kun foreslått strakstiltak for luftfart. Ettersom få skatter og avgifter forfaller de nærmeste par ukene, kan det komme ytterligere tiltak for å hjelpe virksomheters likviditet ila kort tid.

Tilbakeføring av underskudd

Regjeringen endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil kr 30 millioner av underskuddet i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.

Regjeringen begrunner dette med at det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av inntektsbortfall, for eksempel reiseliv, og at det kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Reglene vil gjelde for 2020, ettersom det er i inneværende år man forventer inntektsbortfall. Dermed vil ikke reglene få noen umiddelbar likviditetseffekt for virksomheter som betaler skatten etterskuddsvis, ettersom dette vil gi likviditetseffekt først ved skatteoppgjøret i 2021. Fordelen ved dette forslaget vil da hovedsakelig ligge i større muligheter for banklån, men dette vil være opp til bankene og nye/økte lån vil også resultere i økte rentekostnader. Begrensningen på kr 30 millioner vil også innebære at det først og fremst er små og mellomstore bedrifter som vil ha fordel av denne regelen. Det kan stilles spørsmål ved hvor effektivt dette forslaget er som økonomisk strakstiltak.

Utsatt betaling av formuesskatt

Videre foreslår regjeringen å endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsatt betaling av formuesskatt. Disse reglene vil gjelde for 2020, og vil kunne gi likviditetshjelp til eiere allerede i inneværende år gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.

Redusert innbetaling av forskuddsskatt krever imidlertid at man endrer skattekortet, og forutsetter således at de som omfattes av reglene foretar seg noe på egenhånd.

Dette gir ingen permanent skattelettelse, ettersom forslaget kun innebærer en utsettelse av betalingen. Formuesskatten må altså betales etterskuddsvis i april/mai 2021, selv om selskapet gikk med underskudd i hele 2020 og dermed ikke nødvendigvis har likviditet til å dele ut utbytte til betaling av formuesskatt for eierne.

Utsatt betaling av skatt for personlige næringsdrivende

Regjeringen foreslår også at personlige næringsdrivende får utsatt betalingen av forskuddsskatt for første termin 2020, fra 15. mars til 1. mai. Dette vil bedre likviditeten på kort sikt for selvstendig næringsdrivende, men gjelder tilsynelatende ikke for andre som betaler forskuddsskatt. 

Hvis den økonomiske nedturen som følge av koronapandemien vedvarer, kan det nok tenkes at fristen for betaling av forskuddsskatt utsettes ytterligere på et senere tidspunkt. Dette er imidlertid også kun en kortsiktig likviditetsfordel, og vil ikke avhjelpe permanente økonomisk tap for personlig næringsdrivende. Det er imidlertid mulig å endre skattekortet slik at forskuddsskatten reduseres dersom man forventer at inntektene i 2020 vil falle, slik at man ikke betaler mer skatt enn det man skal etter den endelige skatteavregningen i skattemeldingen for 2020 som kommer om et år.