bygninger_mot_himmel.png

Regnskapsregisteret behandler søknader og klager om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sen innlevering av årsregnskap. Det er en høy terskel for å få ettergitt gebyret og Regnskapsregisteret har derfor skissert en løsning hvor det lempes på kravene slik at anførsler om Covid-19 kan godtas som årsak til ettergivelse for regnskapsåret 2019.

Finansdepartementet har sluttet seg til Regnskapsregisterets anbefaling. Det vil si at Regnskapsregisteret har mulighet til å godta søknader om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr der søknaden er begrunnet med forhold som skyldes covid-19 pandemien.

Les mer på regjeringen.no