bygning_skatt.png

I 2014 ble det innført regler som begrenser rentefradrag på lån mellom nærstående parter. Formålet har vært å forhindre strukturer der skattepliktig inntekt kan hentes skattefritt ut av Norge som renter på interne lån fra utenlandsk eier. Fra 2019 er det foretatt vesentlige endringer i rentebegrensningsreglene for konsern, herunder unntak for å ikke ramme konsern som ikke er omfattet av formålet, typisk helnorske konsern.

Grunnleggende om rentebegrensningsregelen

Rentebegrensningsregelen innebærer at skattyters renter på gjeld til nærstående selskaper ikke er fradragsberettiget i tilfeller hvor netto interne rentekostnader overstiger 25 % av «skattemessig EBITDA» (alminnelig inntekt, tillagt netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger).

Som nærstående part anses selskap som er direkte eller indirekte eid eller kontrollert, altså eier- eller stemmeandel på minst 50 %. Rentebegrensningsregelen kommer kun til anvendelse dersom netto rentekostnader overstiger et terskelbeløp på kr 5 millioner.

Hvis en nærstående har stilt sikkerhet for et eksternt lån, regnes dette som et internt lån. Sikkerhet stilt av datterselskap (oppstrømsgaranti) innebærer derimot ikke at et eksternt lån anses som internt.

Avskåret rentefradrag kan fremføres til fradrag i de 10 påfølgende inntektsårene innenfor fradragsrammen det enkelte år.

Konsernregelen – eksterne renter omfattes

Fra og med 2019 er det innført en ny rentebegrensningsregel som kun gjelder i konsern. Konsernregelen begrenser også fradrag for eksterne renter, ikke bare interne. Formålet er å ramme multinasjonale konsern som benytter ekstern gjeld til overskuddsflytting, ved at gjeld belastes land med normal eller høy skattesats, fremfor land med lav skattesats.

Som for den opprinnelige rentebegrensningsregelen («nærståenderegelen») er fradragsrammen 25 % av «skattemessig EBITDA». I konsernregelen er imidlertid terskelbeløpet på kr 25 millioner for konsernet som helhet. Er samlet netto rentefradrag for konsernet under kr 25 millioner, blir det ingen rentebegrensning.

Unntaksregelen

Fra og med 2019 gjelder også et egenkapitalbasert balanseunntak for konsern. For praktiske formål innebærer dette at helnorske konsern ikke rammes av rentebegrensningsreglene.

Er det derimot utenlandske eiere eller andre utenlandske selskaper i konsernet, kommer rentebegrensningsreglene til anvendelse dersom egenkapitalandelen i den norske delen av konsernet er lavere enn egenkapitalandelen i konsernet som helhet (det globale konsernet).

Forholdet mellom nærståenderegelen og konsernregelen

Konsernregelen går foran nærståenderegelen, og gjelder der regnskapene året før inntektsåret er konsolidert eller der regnskapene skulle vært konsolidert etter IFRS dersom denne regnskapsstandarden hadde blitt benyttet. Hvis det ikke skulle vært ført konsernregnskap gjelder nærståenderegelen. Man kan også få en situasjon der begge regelsettene gjelder, men for ulike deler av selskapsgruppen.