Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017
 

Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av om et konsernselskap er gjenstand for en høy eller lav skattesats.

For selskaper som inngår i konsern foreslås følgende endringer:
 

 • Gjeldende rentebegrensningsregel utvides til også å gjelde eksterne renter (dvs. bankrenter, obligasjonsrenter, mv.), for å motvirke overskuddsflytting.
   
 • Introdusering av en todelt unntaksregel, hvor man sammenligner egenkapitalandelen hos skattyter med tilsvarende egenkapitalandel i konsernregnskapet:
  • Dersom egenkapitalandelen i balansen ikke er lavere enn i konsernregnskapet (globalt), foreslås det at skattyter likevel kan kreve fullt fradrag for sine rentekostnader.
  • Alternativt, i de tilfeller skattyter inngår i et konsern med mange norske konsernselskaper, foreslås det at man kan se på egenkapitalandelen for de norske enhetene i konsernet samlet i forhold til egenkapitalandelen i konsernregnskapet (globalt).
    
 • Rentebegrensningsreglene skal bare komme til anvendelse dersom netto rentekostnader overstiger kr 10 millioner i inntektsåret (kr 5 millioner under dagens regelverk).
   

For selskaper som ikke inngår i konsern foreslås dagens rentebegrensningsregel videreført uendret.

Departementet benytter samtidig anledningen til å korrigere en inkurie i dagens regelverk for selskap med deltakerfastsetting. For slike selskaper skal netto rentekostnader til fremføring reduseres fra 30 % til 25 % av årets underskudd, i tråd med rentebegrensningsreglene for øvrig.

Høringsfristen er 3. august 2017, og reglene foreslås endret med virkning fra og med inntektsåret 2018. Høringsnotatet kan leses i sin helhet her.

 

Les hele nyhetsbrevet her:  RSM Bransjenytt | shipping 1/2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss