Revidert nasjonalbudsjett 2018

government3.jpg

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:

 

 • Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i papirutgave. Papirutgaven av et tidsskrift nyter i dag godt av mva‑fritak på lik linje med aviser og bøker. Fritaket utvides nå til å omfatte digitale utgaver slik at de to utgivelsesformene avgiftsmessig likestilles. Forslaget forutsetter avklaringer rundt avgrensningen. Siden utvidelsen omtales som kun å gjelde parallellutgaver av papirutgaver, vil det bl.a. kunne bety at digitale utgivelser av det som tidligere ville, eller har, vært utgitt som trykte tidsskrift/publikasjoner, fortsatt skal avgiftsberegnes med 25 % mva. Det samme antas å gjelde for andre type nyhetsbrev og -tjenester som distribueres mot betaling. Regjeringen uttaler spesifikt at omsetning av enkeltartikler ikke skal omfattes av mva‑fritaket. Endringen varsles innført i 2019.
   
 • Endring av overgangsreglene for aksjesparekonto, slik at negativ inngangsverdi (typisk aktuelt for selskaper med negative RISK-verdier fra før 2006) blir skattlagt i forbindelse med overføring av aksjene til aksjesparekonto – virkning fra 26. april 2018 (tidspunktet for når departementet først varslet om forslaget) dersom det blir vedtatt.
   
 • Det foreslås en rekke forbedringer og forenklinger i regler for skattemessig behandling av naturalytelser (ytelser i annet enn penger, som skal beskattes som lønn) – virkning fra 2019.
   
 • Forenklet kildeskatt for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold i Norge, ved at de beskattes etter bruttoinntekt (uten noen fradrag, heller ikke tidligere standardfradrag) med foreslått sats på 25 % for 2019 – virkning fra inntektsåret 2019.
   
 • Departementet har bedt Skattedirektoratet om å komme med forslag til forenklede dokumentasjonsregler for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer, og det tas sikte på å sende et forslag på høring i juni 2018.
   
 • Redusert alkoholavgift på øl med 3,7 – 4,7 volumprosent alkohol for små bryggerier, ved at avgiften reduseres for de første 200 000 liter produsert – virkning fra det tidspunktet departementet fastsetter.
   
 • Ikke-prinsipielle klager med lave beløp, klager over tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr etter a‑opplysningsloven, samt klager over skatteavgrensning ved liten skatteevne, foreslås overført fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet, for å redusere sakstilfanget og saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda.

 


Les detaljene her: statsbudsjettet.no


 

Spørsmål`? Ta gjerne kontakt med  en av oss i RSM Advokatfirma.  

 

Les vårt nyhetsbrev om Statsbudsjettet 2018 her:  RSM Nyhetsbrev 16 2017 | statsbudsjettet 2018

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Synne Bjotveit
Partner | advokat
Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss