SB23

Justeringer i satser og grenser for lønn mv., inklusiv økt utbytteskatt fra 6. oktober 2022.

I årets statsbudsjett er det flere skattesatser og grenser som justeres. I de enkelte punktene som følger nedenfor omtales særskilt endringer som gjelder trinnskatt, utbytteskatt og innføring av ekstra arbeidsgiveravgift.

Hovedlinjene i resterende av endringer er som følger:  

  • Økt personfradrag (fra 58 250 til 73 100),
  • Økt nedre grense i trygdeavgiften (fra kr 59 650 til kr 61 450),
  • Reduksjon av trygdeavgiftssatsene på lønnsinntekt og næringsinntekt på 0.1 % (henholdsvis til 7.9 % og 11.1 %),
  • Økt maksimalt fradrag for fagforeningskontingent mv. (fra 5 800 til 7 700).

Skattesatsene for de øvre grenser i minstefradragene i lønn/trygd og pensjon foreslås videreført (kr 109 250 for arbeidstakere og kr 90 800 for pensjonister). Det samme gjelder satsene for minstefradrag (46 % for lønnsinntekt, og 40 % for pensjonsinntekt). Det foretas heller ingen endringer på skattesatsen for alminnelig inntekt (22 %).

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt, før fradrag. Regjeringen foreslår at skattesatsene for Trinn 1 (kr 198 350 – kr 279 150) og Trinn 2 (kr 279 150 til kr 644 700) holdes uendret. Det er med dette kun foretatt endringer i innslagspunktene til trinnskatten. Sammen med 0,1% redusert trygdeavgift, gir dette en mindre skattelettelse på disse inntektsnivåene.

Skattesatsen for Trinn 3 (kr 644 700 til kr 969 200), Trinn 4 (kr 644 700 til 2 000 000) og Trinn 5 (over kr 2 000 000) foreslås økt med 0.1 % (henholdsvis 13.5 %, 16.5 % og 17.5 %). Dette utlignes av 0,1 % redusert trygdeavgift, og gir uendret marginalskattesats.

Utbytte- og gevinstskatt

Det er forslått økt utbytteskatt for personer ved økt oppjusteringsfaktor i utbytteskatten fra 1.6 til 1.72. Økningen innebærer at den samlede marginalskatten selskap og aksjonær sett under ett øker fra 49.5 prosent til 51.5 prosent. Den rene utbytteskatten øker fra 35,2% til 37,84 %; dvs. noe mer enn 2%. Økningen i skattesats gjelder også for aksjegevinster, samt for utdeling og gevinst på andre selskapsandeler.

Disse endringer trer i kraft straks med virkning fra fremleggelsen av statsbudsjettet, det vil si fra og med 6. oktober, begrunnet i å unngå «tilpasninger».

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750 000 kr.

Regjeringen argumenterer for at i den grad ekstra arbeidsgiveravgift demper etterspørselen etter arbeidskraft, kan en slik endring bidra til å dempe presset i arbeidsmarkedet.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023