Norge
Languages

Languages

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

shutterstock-188617043.jpg

Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden.

Dette fremgår av en tolkningsuttalelse Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt fra seksjonen som har ansvaret for gruppeunntaksforordningen i ESA (EFTAs overvåkningsorgan).

SkatteFUNN omfattes av den såkalte gruppeunntaksforordningen (GBER) (forordning (EU) nr. 651/2014). Etter forordningen er det et forbud mot å gi offentlig støtte til foretak i økonomiske vansker. Som foretak i økonomiske vansker regnes bl.a. selskaper der mer enn halvparten av aksjekapitalen og overkurs har forsvunnet som følge av økonomiske tap. Se Finansdepartementets brev

 

SkatteFUNN-søknader godkjent i 2020

At tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse skal legges til grunn, innebærer at for foretak som får godkjent SkatteFUNN-søknad i 2020, skal siste avlagte regnskap legges til grunn for vurderingen. Dersom foretaket kan legge frem balanseoppstilling fra kvartalsregnskap eller annen mellombalanse med en nyere balansedato, og som er av en dato før tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse, kan slik balanseoppstilling utgjøre vurderingsgrunnlaget.

 

SkatteFUNN-søknader godkjent i 2019

SkatteFUNN-selskap med prosjekt som er godkjent i løpet av 2019, må gjennom en egenerklæring, en obligatorisk avkryssingsboks i skjemaet RF-1053, bekrefte at foretaket ikke var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden i 2019, vurdert på grunnlag av siste avlagte regnskap på tidspunktet for godkjennelsen. Kontrollen av vilkåret vil derfor først skje etter innleveringen av skattemeldingen for 2019 (31. mai 2020). For selskap som krever SkatteFUNN-fradrag for prosjekter som er godkjent i løpet av 2019, vil egenerklæringen og kontrollene av denne også kunne skje senere år, dersom slikt fradrag kreves for årene etter 2019.

Denne ordningen vil også gjelde for SkatteFUNN-prosjekter som godkjennes fra og med 1. januar 2020.

 

SkatteFUNN-søknader godkjent i 2018 og tidligere

For prosjekter godkjent i 2018 viser departementet til sitt brev av 15. mai 2019 til Skattedirektoratet.

Finansdepartementet skriver videre at de vil søke å innhente informasjon om omfanget av støtten som potensielt er gitt i strid med GBER-bestemmelsen om foretak i vanskeligheter bakover i tid for å kunne vurdere om slik eventuell støtte kan ha påvirket det indre markedets funksjon.

 

Les våre tidligere artikler om SkatteFUNN her

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss