SkatteFUNN – Avklaringer om forbud mot støtte til foretak i vanskeligheter

skattefunn_bilde.png

EFTAs overvåkningsorgan ESA kom nylig med viktige avklaringer knyttet til SkatteFUNN-ordningen og vilkårene om foretak i økonomiske vanskeligheter. En viktig ny presisering er at regnskapsført overkurs skal regnes med i vurderingen av om selskapet er å anse som et foretak i økonomiske vanskeligheter. Denne endringen innebærer at flere selskaper kan stå i fare for å miste- eller gå glipp av SkatteFUNN-midler.

I denne artikkelen ser vi på hvilke disponeringer som kan være fornuftige å gjøre i årsregnskapet 2020 for ikke å gå glipp av SkatteFUNN-støtte og oppsummerer hva ESAs presiseringene betyr for virksomheter med SkatteFUNN.

Overkurs skal inngå i vurderingen

En viktig ny presisering er at regnskapsført overkurs skal regnes med i vurderingen av om selskapet er å anse som et foretak i økonomiske vanskeligheter.

Med presiseringen er det klart at selskaper hvor udekket tap i balansen overstiger 50 prosent av summen av aksjekapital og overkurs vil bli definert å være i «økonomiske vanskeligheter»

Dette fremkommer av en avklaring sendt fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet, om hvordan ESAs presiseringen skal forstås. ESA gir i sin tilbakemelding uttrykk for at overkurs skal medregnes på samme måte som aksjekapital ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Med overkurs menes overkurs som fremkommer av det avlagte årsregnskapet.

Forståelsen har før denne avklaringen vært at aksjekapital i denne sammenheng kun skulle forstås som regnskapsført aksjekapital eller selskapskapital, og at overkurs ikke var omfattet.

Mange selskaper har i dag en regnskapsført egenkapital som består av både aksjekapital, overkurs og udekket tap. Dette er uheldig i de tilfeller der udekket tap i balansen overstiger 50 prosent av summen av aksjekapital og overkurs, da selskapene vil bli definert å være i «økonomiske vanskeligheter» og dermed ikke være kvalifisert til å motta SkatteFUNN.

Dette kan unngås ved at man i årsregnskapet for 2020 disponerer udekket tap mot overkurs. Om dette ikke er tilstrekkelig kan aksjekapitalen nedsettes til dekning av tap. Rent praktisk innebærer altså presiseringen at selskaper med SkatteFUNN bør vurdere om udekket tap bør nettes mot overkurs i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet 2020, for å unngå å miste SkatteFUNN-støtte.

SkatteFUNN-søknader godkjent i 2019 og 2020

Tidspunktet for vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter er for SkatteFUNN-ordningen den datoen Forskningsrådet godkjenner innholdet i SkatteFUNN-søknaden.

Når det gjelder søknader som ble godkjent av Norges forskningsråd i 2019 og 2020 og som gjelder inntektsårene 2019 og 2020, har departementet ikke innvendinger mot at Skatteetaten legger til grunn regelverksforståelsen som departementet la til grunn i brevet av 26. februar 2020. Dette gjelder selv om ESA nå har kommet med avklaring til reglene. Begrunnelsen for dette er at reglene på dette tidspunktet var uklare og at foretak allerede har innrettet seg etter de tidligere presiseringene.

Ifølge den tidligere regelverksforståelsen kunne foretak som ble ansett å være i vanskeligheter på godkjenningstidspunktet rette opp dette ved å vise til at foretaket ikke lenger anses å være i vanskeligheter når skjemaet om SkatteFUNN-støtte sendes inn via skattemeldingen. Dette gjøres enten ved å vise til et nyere regnskap enn det sist avlagte forut for godkjenningstidspunktet eller ved å legge frem en mellombalanse med balansedato før innlevering av skattemeldingen.

Ifølge brevet av 26. februar 2020 gjaldt dette for SkatteFUNN-prosjekter godkjent i 2019. I de nye avklaringene åpner departementet for at denne praksisen fremdeles skal gjelde, og at den dermed også gjelder for SkatteFUNN-prosjekter som ble godkjent i 2020. Dette innebærer at selskaper med prosjekter som ble godkjent enten i 2019 eller i 2020, vil kunne få støtte ved å sende inn SkatteFUNN-skjemaet i skattemeldingen for 2020, dersom slik dokumentasjon kan legges frem. Saksbehandlingen vil skje etter den tidligere forståelsen av reglene. Hvis selskapet kan vise til at det ikke lenger er i økonomiske vanskeligheter, på tidspunktet skattemeldingen for 2020 sendes inn, vil det likevel kunne kvalifisere for støtte. Dette er viktig å få med seg for selskaper som ellers vil bli vurdert å ha vært i økonomiske vanskeligheter på godkjenningstidspunktet for prosjektsøknaden grunnet bokført egenkapital i årsregnskapet avlagt for 2019.

SkatteFUNN-søknader som er sendt inn til Norges Forskningsråd innen garantifristen 1. september 2020 er garantert å få svar innen utgangen av 2020, og vil dermed behandles etter den tidligere forståelsen dersom prosjektet godkjennes.

Midlertidig regel for søknader godkjent i 2019 og 2020

For foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, men som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, har ESA fastsatt en midlertidig regel om at foretakene likevel kan motta støtte i form av SkatteFUNN. Dette som et tiltak for å hjelpe selskaper som har havnet i økonomiske vanskeligheter som følge av covid-19.

Den midlertidige regelen vil gjelde for søknader som er godkjent etter 31. desember 2019.

Mellombalanse ved vurdering av om foretaket er i vanskeligheter

Departementet fastholder at man kan legge til grunn en mellombalanse med balansedato i tiden mellom sist avlagte regnskap og før Norges Forskningsråds godkjenning av søknaden når man skal vurdere om foretaket er i vanskeligheter. Dette er i overensstemmelse med det som ble lagt til grunn i brevet av 26. februar 2020.

Vurderingen gjøres på konsernnivå

Tidligere har departementet lagt til grunn at vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter skal foretas på konsernnivå for selskap som inngår i konsern. 

I sin tilbakemelding gir ESA som utgangspunkt uttrykk for det samme – altså at vurderingen skal gjøres på konsernnivå. Etter ESAs syn vil det imidlertid også være nødvendig å foreta samme vurdering for det enkelte selskap som søker om støtte, det vil si selskapet som krever SkatteFUNN-fradrag. Videre uttrykker ESA at dersom det kun er selskapet som er i vanskeligheter (og ikke konsernet), så kan selskapet motta støtte betinget av at konsernet tilfører selskapet tilstrekkelig kapital for å rette opp i forholdene slik at selskapet ikke oppfyller kriteriene for å være i vanskeligheter.

En slik kapitaltilførsel må etter departementets vurdering være gjennomført på det tidspunktet man har rett til SkatteFUNN-fradrag, det vil si fra det tidspunkt Forskningsrådet har godkjent prosjektet som SkatteFUNN-prosjekt. Dette innebærer at et foretak som isolert sett vurderes å være i økonomiske vanskeligheter, likevel kan ha rett til SkatteFUNN-fradrag dersom konsernet det er en del av tilfører nok kapital til at det ikke lenger anses å være i vanskeligheter senest på tidspunktet for godkjenning fra Norges Forskningsråd.

Foretak i økonomiske vanskeligheter diskvalifiserer i utgangspunktet for SkatteFUNN

Forsknings- og utviklingsprosjekter som godkjennes som SkatteFUNN-prosjekter av Norges Forskningsråd gir på visse vilkår og innen gitte rammer rett til fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i prosjektet. Slikt SkatteFUNN-fradrag er regnet som statsstøtte. Ettersom det i EØS-avtalen er forbud mot å gi statsstøtte til foretak i økonomiske vanskeligheter medfører dette at foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter etter statsstøttereglene ikke vil ha rett til SkatteFUNN-fradrag for sine godkjente SkatteFUNN-prosjekter.

Det har imidlertid vært enkelte uklarheter knyttet til hvordan forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter skal praktiseres på området for SkatteFUNN. Finansdepartementet ba derfor EFTAs overvåkingsorgan (ESA), organet som er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte, om avklaringer på hvordan reglene skal tolkes. Finansdepartementet har sendt to brev til Skattedirektoratet, hhv den 26. februar og 30. oktober 2020, om håndteringen av SkatteFUNN og forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Begge avklaringer er tilgjengelige på Skattefunn.no

Hold deg oppdatert med RSM

SkatteFUNN har vært gjenstand for en rekke regelendringer og regelverksavklaringer det siste året. Gjennom våre nyhetsbrev som publiseres på våre nettsider og i andre kanaler, holder RSM deg oppdatert på alle aktuelle endringer. Du finner RSM sine tidligere nyhetsbrev på SkatteFUNN-området her. Andre nyhetssaker innen skatt og avgift finner du her.

 

RSM KAN BISTÅ PÅ ALLE STADIER I SAKER SOM GJELDER SKATTEFUNN.

Våre revisorer og skatteadvokater jobber tett sammen, og har lang og bred erfaring med alle skatterettslige problemstillinger. RSM kan blant annet bistå med:

  • Rådgiving i tidligfase og ved søknad om SkatteFUNN-godkjenning av prosjekt
  • Rådgivning knyttet til SkatteFUNN-regler for allerede godkjente SkatteFUNN-prosjekter
  • Vurdering av fradragsrett for prosjektkostnader
  • Revisorattestasjon av prosjektregnskap
  • Utfylling av skattemelding med tilhørende skjemaer og vedlegg
  • Klage
  • Annen oppfølgning og dialog med skattemyndighetene

 

Les alle våre SkatteFUNN-artikler her.

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss