bygning_skatt.png

I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.
 

Bakgrunnen for dette er at offentlig støtte i form av SkatteFUNN-fradrag må ligge innenfor EUs regler om offentlig støtte, jf. Artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen). Det følger av artikkel 1 og 2 i forordningen at det er begrensninger i adgangen til å gi offentlig støtte til såkalte «kriserammede foretak».

Det har tidligere vært vanlig å fortolke denne begrensningen slik at støtte ikke kan gis dersom selskapet har bedt om gjeldsforhandling eller oppfyller vilkårene for konkursåpning etter konkursloven. Dette fremgår bl.a. av forarbeidene til skatteloven § 6-53 (bestemmelsen om fradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap), jf. Prop. 130 LS (2016–2017) pkt 2.3.3. Dette er en bestemmelse som også må følge reglene i forordning (EU) 651/2014. 

Det fremkommer nå at dette også gjelder selskap der halvparten av egenkapitalen er forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

Etter forordningen artikkel 2 pkt. 18 regnes et selskap for å være «kriserammet» dersom det har tapt mer enn halvparten av den tegnede aksjekapitalen («subscribed share capital») som følge av akkumulerte tap. 

Det fremgår ikke på hvilket tidspunkt målingen skal skje. Skal målingen skje pr. 31.12 i inntektsåret, eller kan man ta hensyn til kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser etter årsskiftet?

Det fremgår heller ikke om det er selskapets bokførte eller reelle egenkapital som legges til grunn for vurderingen om at halvparten av egenkapitalen er tapt.

Selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) regnes etter forordningen som kriserammet «når over halvparten av selskapets kapital som er oppført i selskapets regnskaper er forsvunnet som følge av akkumulerte tap».

SMB-bedrifter som ikke er eldre enn tre år

Merk at forordningen artikkel 2 pkt. 18 gir et unntak fra forbudet mot støtte til «kriserammet virksomhet» for foretak som har bestått i mindre enn tre år og som faller inn under definisjonen av små og mellomstore bedrifter, jf. Finansdepartementets skatteforskrift  (FSFIN) § 16-40-5. Virksomheten kan være relativt stor etter norske forhold, men likevel falle inn under definisjonen av SMB etter SkatteFUNN-reglene. Se Skatte-ABC stikkord «Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN» pkt.9.

Virksomheter som ikke er SMB

Selskaper som ikke er SMB regnes etter forordningen artikkel 2 pkt. 18 e som kriserammet hvis selskapet de seneste to årene har en gjeldsandel (et forhold mellom bokført gjeld og egenkapital) på over 7,5 og en rentedekningsrate på under 1,0 (EBITDA/rentekostnad).

Reverseres ikke

SkatteFUNN-støtte som er mottatt før selskapet oppfylte kriteriene for å regnes som «kriserammet» skal ikke reverseres/tilbakebetales.

Revisors attestasjon

Skattedirektoratet uttaler også at revisor ikke kan attestere på skjema for SkatteFUNN dersom foretaket er kriserammet.