SkatteFUNN-ordningen for bedrifter

skattefunn.png

SkatteFUNN har vært gjenstand for en rekke regelendringer og regelverksavklaringer de siste årene. I denne oversiktsartikkelen får du en innføring i SkatteFUNN som støtteordning for bedrifters forskning og utvikling.

SkatteFUNN-ordningen er 20 år i 2022, og det kommer stadig endringer i reglene, herunder nye krav til dokumentasjon. RSM vil derfor i tiden som kommer sende ut flere artikler om temaet – som samlet gir en god innsikt i SkatteFUNN-ordningen. Denne artikkelen er en kort introduksjon til SkatteFUNN og målsettingen er å gi en enkel oversikt over temaet. Vi vil gå dypere inn i enkelte problemstillinger i kommende artikler.

SkatteFUNN – en oversikt

1. Innledning – hva er SkatteFUNN

SkatteFUNN er en offentlig støtteordning for forskning og utvikling og alle bedrifter som er skattepliktige til Norge kan søke om støtte.

SkatteFUNN-ordningen håndteres av Norges Forskningsråd og søknader om støtte til prosjekter innen forskning og utvikling sendes dit. Forskningsrådet vil behandle og eventuelt godkjenne søknader dersom alle kriterier til søknaden er oppfylt. Selve støtten kommer i forbindelse med ordinært skatteoppgjør det påfølgende år.

Bedriften kan motta støtte på inntil 19 % av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjekt. Maksimalt støttegrunnlag er på 25 millioner kroner per år. Dette vil si at om bedriften har FoU-kostnader på 30 millioner, vil bedriften maksimalt få en støtte på 19 % av 25 millioner, og ingenting av de siste 5 millioner.

2. Kriterier for et SkatteFUNN-prosjekt

Det foreligger en rekke krav både til bedriften og til selve prosjektet for å kunne søke. Virksomheten må være skattepliktig til Norge. Det er imidlertid ikke noe krav om at virksomheten skal ha skattemessig overskudd. Dersom virksomheten har underskudd vil virksomheten få utbetalt støtten. Dette er typisk for oppstartsbedrifter som har en god ide som krever investeringer, men som ikke har inntekter i starten.

Såkalte kriserammede virksomheter vil ikke har rett til støtte og dersom bedriften er eldre enn tre år og har tapt over halvparten av egenkapitalen så vil en sannsynligvis ikke ha rett på støtte.

Siden SkatteFUNN er en tilskuddsordning til forskning og utvikling, vil aktiviteter som relaterer seg til produksjon og drift ikke omfattes av ordningen. Det er derfor en del begrensinger på hva et prosjekt kan omhandle og det er aktiviteter som ikke er støtteberettiget. F.eks. er rutinemessige forbedringer, forbedring av varer, erverv/utbedring av fast eiendom mv.  eksempler på aktiviteter som ikke kan inngå i et SkatteFUNN-prosjekt.

Et SkatteFUNN-prosjekt skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess og det er viktig å få frem i søknaden hva som er nytt. Det behøver imidlertid ikke å være et helt nytt produkt, da det er tilstrekkelig at deler av det er nytt eller forbedret slik at det i praksis representerer noe nytt. Et SkatteFUNN-prosjekt må ha et mål som er tydelig beskrevet og utformet slik at det er mulig i etterkant å konkludere på om målet er oppnådd.

Det er den bedriften som har rettighetene til prosjektet og vil motta de fremtidige inntektene fra det som er utviklet som kan søke. Dersom dette er et annet selskap, typisk i et konsern, er det dette selskapet som bør stå som søker.

Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte kan støtten bedriften mottar bli begrenset på grunn av statsstøttereglene. Grensene for statsstøtte varierer etter størrelsen på virksomheten og type forskning (industriell eller eksperimentell forskning). Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro. Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Det er imidlertid godt mulig å kombinere tilskudd fra andre støtteordninger til et prosjekt som det søkes SkatteFUNN-midler for. Det vil da være en fordel å søke andre støtteordninger først, da det i statsstøtteregelverket er krav til insentiveffekt. Dette medfører at prosjektet ikke kan være startet opp når bedriften søker om støtte.

Det er en rekke krav og betingelser knyttet til reglene om statsstøtte og vi vil i en senere artikkel komme grundigere inn på dette temaet.

3. Kostnader i et SkatteFUNN-prosjekt

Det er kun kostnader som er direkte tilknyttet et godkjent prosjekt som gir fradrag, og kostnadene må være fradragsberettiget etter sin art etter skatteloven. Kostnader som er pådratt før godkjennelse av prosjektet kommer til fradrag, såfremt de er pådratt i det samme inntektsår godkjennelsen ble innvilget, men ikke kostnader pådratt i år forut for det året prosjektet ble godkjent. Det er derfor viktig å være tidlig ute med søknaden dersom en ønsker å få med kostnader for 2022 i prosjektet. Søknadsfristen for å få et prosjekt godkjent for 2022 er 1. september 2022, men husk at dette er siste frist. Dersom det er feil eller mangler kan det ende med at godkjennelsen først kommer i 2023, og prosjektet dermed gjelder fra 2023. Man vil da miste retten til SkatteFUNN-fradrag for 2022.

Ulønnet arbeidsinnsats er ikke en kostnad for bedriften og gir dermed ikke grunnlag for støtte.

Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, samarbeide med andre bedrifter eller kjøpe tjenester fra forskningsinstitusjoner. Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver enkelt bedrift sende egen søknad og beskrive prosjektaktiviteter for å kunne få støtte.

Kostnader til SkatteFUNN-prosjekt har en total ramme på 25 millioner per inntektsår per bedrift, men merk at et prosjekt kan løpe over flere år. Har bedriften flere SkatteFUNN-prosjekt et år, er kostnadsrammen på 25 millioner samlet for alle prosjektene.

Fra 2020 er fradragsprosenten på 19 % for alle bedrifter.

Timer som egne ansatte bruker kan tas med som kostnad med en timesats som utgjør 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Denne timesatsen kan utgjøre maksimalt kr. 700 per time og en ansatt kan føre maksimalt 1 850 timer per år. Timesatsen omfatter indirekte kostnader f.eks. sosiale kostnader, avskrivninger på bygninger, husleie, vedlikehold, strøm, sekretærassistanse/annen administrativ assistanse, tele- og IT-kostnader mv. I utgangspunktet vil alle faste kostnader inngå i denne kategorien, men kostnader som er pådratt kun av hensyn til SkatteFUNN-prosjektet kan anses som en direkte kostnad og dermed tas med.

Fradragsretten er begrenset til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

4. Nå er prosjektet godkjent – hva må en passe på?

Det må føres prosjektregnskap slik at en sikrer at alle kostnader tas med og det er derfor viktig at en kommer i gang med dette med en gang. Alle kostnader må være dokumentert med gyldig dokumentasjon. Dette vil være faktura fra leverandør m.v. Det er også viktig at alle bedriftens ansatte som er involverte i prosjektet fører detaljerte timelister fortløpende. Det er viktig å huske på at både prosjektansvarlig og den ansatte skal signere timelistene. Minimumskravet er at det signeres minst hvert kvartal. Dersom denne dokumentasjon ikke foreligger vil kostnaden ikke kunne tas med.

Bedriften må også kunne sannsynliggjøre at kostnadene er knyttet til SkatteFUNN-prosjektet og ikke til selskapets ordinære drift.

Det må sendes inn årsrapport/sluttrapport innen 1. mars for det foregående året.

Dersom det skjer endringer i innholdet av prosjektet, prosjektets varighet, kontaktperson, daglig leder, organisasjonsnummer eller andre store endringer i prosjektet, må det gis beskjed til Forskningsrådet. Dette er viktig da bedriften ellers kan miste retten til SkatteFUNN.

Kostnadene skal hvert år rapporteres på eget skjema til selskapets skattemelding. Det er viktig å huske på at dette skjemaet skal bekreftes av en statsautorisert eller registrert revisor. Dette gjelder selv om selskapet ikke har revisor - og det anbefales å tidlig ta kontakt med en revisor slik at en sikrer at bedriften kan levere skattemeldingen innen fristen som er 31.5.

For foretak som er interesserte og kunne tenke seg å benytte tilskuddsordningen, vil vi anbefale å ta en nærmere titt på SkatteFUNN.no. Her vil foretaket finne det mest aktuelle regelverket, veiledninger, få oversikt over tidsfrister, registrere seg, rapportering og sende inn søknaden.


Samleside for nyheter om SkatteFUNN

SkatteFUNN har vært gjenstand for en rekke regelendringer og regelverksavklaringer de siste årene. Gjennom våre nyhetsartikler som publiseres på våre nettsider og i andre kanaler, holder RSM deg oppdatert på alle aktuelle endringer. Du finner RSM sine tidligere nyhetsartikler på SkatteFUNN-området her.


Meld deg på her for å motta neste nyhetsbrev om SkatteFunn: 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss