Spareordning for ansatte – syntetiske aksjer

2_menn_planlegging_ida.png

Skattedirektoratet avga før årsskiftet en bindende forhåndsuttalelse (BFU) hvor spørsmålet var om ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk utsatt beskatning. Skattedirektoratet vurderte det slik at de ansatte ville ha adgang til å få bonusen utbetalt på tidspunktet for overføring til aksjeprogrammet, og konkluderte med at de ikke fikk utsatt beskatning.

Et selskap vurderte å innføre en spareordning med «syntetiske aksjer», som innebar at utvalgte nøkkelansatte ville få tilbud om å la opptjent bonus bli stående «investert» i selskapet og følge utviklingen i selskapets verdijusterte egenkapital. Selskapet ønsket å få avklart om de ansatte fikk utsatt beskatning ved å velge å la bonusen bli stående investert i selskapet i stedet for å få bonusen utbetalt. Videre ønsket selskapet å få avklart om arbeidsgiveravgiftsplikten oppstår på utbetalingstidspunktet, og om selskapets fradragsrett oppstår når det er endelig konstatert hvilket beløp som vil bli utbetalt.

Hovedregelen for tidfesting av lønnsinntekt følger av kontantprinsippet i skatteloven § 14-3 første ledd, hvor det fremgår at lønnen «tas til inntekt i det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i det tilfelle på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt.»

I praksis er det lagt til grunn at en avtale om utsatt forfallstidspunkt for inntekter som følger kontantprinsippet også medfører at tidfestingstidspunktet utsettes. Skattedirektoratet kom imidlertid til at når bonusen i dette tilfellet skytes inn i det syntetiske aksjeprogrammet, er det en disposisjon som innebærer noe langt mer enn bare en utsettelse av forfallstidspunkt. Når den ansatte selv velger å la arbeidsgiver investere opptjent beløp, må det legges til grunn at den ansatte har fått adgang til å få beløpet utbetalt.

Plikten til å svare arbeidsgiveravgift oppstår dermed også på tidspunktet for overføring av bonusen til aksjeprogrammet, jf. folketrygdloven § 23-2 og skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd. Fradragsretten for selskapet følger realisasjonsprinsippet i skatteloven § 14-2 annet ledd, det vil si når det foreligger en ubetinget plikt til å utbetale beløpet. En ubetinget plikt vil foreligge når de vesentligste vilkårene for at utbetaling skal kunne finne sted, er oppfylt. Skattedirektoratet legger til grunn at dette vil være når det er konstatert at den ansatte står i uoppsagt stilling ved utløpet av opptjeningsperioden for bonusprogrammet og oppfyller vilkårene for å få utbetalt bonusen.

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Motta nyttige nyheter, tips og råd fra oss: 

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss