Støres statsbudsjett tar fra de rike og gir til de fattige

Støres statsbudsjett tar fra de rike og gir til de fattige

Statsbudsjettet sikrer omfordeling fra dem med høyere inntekt og formue, til dem med lavere inntekt etter budsjettavtalen med SV inngått 29.11.2022. Ved at marginalskatten på lønnsinntekt og utbytter øker, økes skattetrykket på dem med høy inntekt og formue i aksjer, samtidig som reduksjon av trygdeavgiften og økning i innslagspunkt for de to laveste trinnskattene kommer dem med lavere inntekt til gode.

Endringer i formuesskatten

ØKT FORMUESSKATTESATS

Det er vedtatt at formuesskatten øker fra 0,95 % til 1,0 % for formuer opp til NOK 20 millioner. Det er ingen økning i trinn to av formuesskatten på formuer over NOK 20 millioner, slik at denne forblir 1,1 %.

REDUKSJON AV VERDSETTELSESRABATT FOR aksjer, økning for driftsmidler

Det er vedtatt en reduksjon i verdsettelsesrabatt på aksjer, ved at verdsettelsen for 2023 er økt fra 75 % til 80 % for aksjer. Verdsettelsen vil også gjelde for næringseiendom som hoteller og overnattingssteder. Dette innebærer altså at rabatten reduseres fra 25 % til 20 % av skattemessig formuesverdi.

Motsatt, så er det en økning i verdsettelsesrabatten for driftsmidler og tilordnet gjeld, ved at denne økes fra 75 % til 70 %, i tråd med Hurdalsplattformen for å sikre arbeidende kapital.

Ingen endring AV BUNNFRADRAG

Det er ingen endring i bunnfradraget, slik at dette forblir NOK 1,7 millioner. Med en forventet konsumprisvekst i 2023 på 2,8 % som grunnlag for budsjettavtalen, er det i realiteten en utvidelse av grunnlaget for formuesskatt.

ØKNING I VERDSETTELSE AV BOLIGTYPER

PrimæRBOLIG

Det er ingen endringer i verdsettelsesrabatten for primærboliger under NOK 10 millioner, som forblir 25 %. For primærboliger som har en omsetningsverdi på over NOK 10 millioner, øker verdsettingen til 70 % av vil den delen av summen som overstiger NOK 10 millioner.

Sekundær- og fritidsbolig

Det er vedtatt å øke verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 % til 100 % av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi, og formuesverdien av fritidsboliger forblir på 30 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Endringer i trinnskatten

Trinnskatten er en progressiv skatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt, før fradrag.

Det er vedtatt følgende endringer:

endringer_i_trinnskatten_.jpgSamlet marginalskatt blir da 47,4 %, som består av 22 % skatt på alminnelig inntekt, 17,5 % trinnskatt og 7,9 % trygdeavgift.

Reduksjon av trygdeavgiften

Trygdeavgiften reduseres fra 8,0 % til 7,9 % for lønnsmottagere og fra 11,2 % til 11,1 % for næringsdrivende. Trygdeavgift på pensjonsinntekt opprettholdes på 5,1 %.

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over NOK 750 000

Det innføres et nytt trinn for betaling av arbeidsgiveravgift, ved at det nå skal betales 5 % ekstra avgift på lønn over NOK 750 000 i tillegg til den ordinære satsen på 14,1 %.

Økt frikortgrense

Frikortgrensen øker fra NOK 65 000 til NOK 70 000.

Økning av oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter

Det er vedtatt en økning av oppjusteringsfaktoren for utbytte og gevinst fra aksjeinntekter fra 1,6 til 1,72. Effektiv skatt på utbytte blir dermed økt fra 35,2 % til 37,84 %.

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) reduseres

Unge skal fortsatt ha mulighet til å spare NOK 27 500 per år i BSU-ordningen, men skattefradraget som gis reduseres fra 20 % til 10 %. Dette innebærer en reduksjon på NOK 2 750 i skattefritak, som kan gjøre ordningen mindre attraktiv for unge.

Merverdiavgift (mva) innføres på elbiler verdt over NOK 500 000

Det er vedtatt at for elbiler verdt over NOK 500 000, skal det ilegges mva på det overskytende beløpet. Dette innebærer at om bilen har en pris på leveringstidspunktet på NOK 600 000, skal det ilegges 25 % mva på NOK 100 000, blir bilen NOK 25 000 dyrere.

Utflyttingskatt (Exitskatt) fra norge gjøres tidsubegrenset

I budsjettavtalen ble det enighet om at det ikke lenger skal være mulig å flytte skattemessig fra Norge ved å bosette seg fem år i utlandet for å kunne motta gevinster ved aksjesalg skattefritt. Norge sikrer seg dermed beskatningsretten til den andelen av gevinsten som er opptjent i Norge frem til denne realiseres. Regelen har virkning fra 29. november 2022 for å unngå tilpasninger.

I samme endring utvides hvem som nærmes som nærstående når det gjelder overføring av eiendeler til personer bosatt i utlandet, slik at dette ikke bare skal gjelde ektefeller, men også nære slektninger.

 

Les  alle våre nyhetssaker fra Statsbudsjettet her

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss