Norge
Languages

Languages

Tiltak for å redusere klagesaksomfanget til Skatteklagenemnda

istock-000041435360-large.jpg

Tiltak fra Finansdepartementet for å redusere klagesaksomfanget til Skatteklagenemnda

Finansdepartementet foreslår i et høringsbrev sendt ut rett før jul at klagebehandlingen av vedtak om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven og klagesaker hvor klagegjenstanden er av lavere verdi, flyttes fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Saker av prinsipiell interesse skal likevel fortsatt behandles av nemnda uavhengig av beløpsgrensen. 

Finansdepartementet sendte rett før jul ut et høringsbrev med forslag om overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Dette for å redusere antall klager som skal behandles av Skatteklagenemnden. Tanken er at dette vil kunne bidra til å redusere saksbehandlingstiden for øvrige klagesaker. Det er blitt påpekt av mange, at saksbehandlingstiden er blitt så lang at det truer rettssikkerheten. Det er foreslått at endringene iverksettes så raskt som mulig etter at høringsfristen som er 2. februar er utløpt. 

Forslaget går i korte trekk ut på to tiltak; det ene er at klagebehandlingen av vedtak om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven legges til Skattedirektoratet. Det andre er at Skattedirektoratet også blir klageinstans for klager hvor klagegjenstanden er av lavere verdi. Saker av prinsipiell interesse skal likevel fortsatt behandles av nemnda selv om klagegjenstanden er under en slik grense. 

Saker om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven utgjør et ikke ubetydelig antall klagesaker. A-opplysningsloven regulerer arbeidsgivers plikt til å rapportere inn inntektsmottakeres arbeids- og inntektsforhold til offentlige etater. Skattedirektoratet er allerede klageinstans for saker som gjelder tvangsmulkt etter den nye skatteforvaltningsloven. At saker om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven flyttes over til direktoratet vil etter departementets oppfatning kunne gir en mer effektiv og koordinert behandling av disse klagesakene. Overflyttingen innebærer at skattekontorene skal behandle sakene i første instans. Departementet foreslår videre at skatteforvaltningslovens saksbehandlingsregler gjøres gjeldende så langt de passer også for saker som gjelder a-opplysningsloven. I tillegg vil også klagesaker som gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven foreslås flyttet over til skattekontoret og direktoratet på samme måte. 

I følge departementet viser ellers erfaringene at det store volumet av klagesaker gjelder saker med lavere beløp. Dersom slike saker unntas fra nemndsbehandling legges det til grunn at det i vesentlig grad vil bidra til å redusere saksmengden og saksbehandlingstiden i sekretariatet. Det vil frigjøre ressurser i nemnden og gi kortere og mer effektiv saksbehandlingstid på øvrige klagesaker, hvilket styrker skattyters rettssikkerhet. En felles avgrensning for formues- og inntektsskatt samt merverdiavgift for klagesaker som gjelder lavere beløp, er foreslått basert på beregningsgrunnlaget av den aktuelle skattarten. For inntekt og merverdiavgift, samt arbeidsgiveravgift, er denne foreslått satt til kr 50 000. For merverdiavgiften betyr dette at saker hvor mva er under kr 12 500, skal dette  behandles av Skattedirektoratet, som klageinstans. For formuesskattesaker foreslås det at grensen settes ved saker som gjelder inntil kr 3,98 mill., det vil si kr 2,5 mill. over dagens fribeløp. For skattyter vil skatten på et formuesobjekt på kr 3,98 mill. utgjøre kr 21 250. 

De foreslåtte beløpsgrensene skiller ikke mellom selskap og personlige skattytere, og foreslås regulert i forskrift slik at de lettere kan justeres.  Departementet foreslår at saker av prinsipiell art fortsatt skal behandles av Skatteklagenemnda uavhengig av beløpsgrensen. Direktoratet er foreslått å skulle vurdere og avgjøre om en sak er prinsipiell.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss