Utsatte betalingsfrister og nedsatt mva-sats for reiseliv og kultur

nyhetsbrev_200320_2.jpg

Etter anmodning fra Stortinget har regjeringen i dag, fredag 20. mars, lagt frem lovforslag om å utsette betalingsfrister som gjelder for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og i tillegg å midlertidig sette ned den lave mva-satsen for persontransport og kulturbransjen fra 12 % til 8 %. Forslagene er i hovedsak ment å avhjelpe likviditeten for de næringsdrivende i en periode. ​

Utsatt betaling for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt

Regjerningen foreslår å utsette fristen for innbetaling av merverdiavgift for første termin 2020 fra 14. april til 10. juni 2020. Den nye innbetalingsfristen sammenfaller med fristen for innbetaling for andre termin.

Merverdiavgiftsmeldingen for 1. termin må fortsatt leveres innen fristen 14. april 2020. Utsettelsen gjelder kun eventuell innbetaling av skyldig avgift. De som har merverdiavgift til gode for 1. termin vil få beløpet utbetalt innen de alminnelige fristene. Finansdepartementet antar at en del næringsdrivende vil ha mva til innbetaling for 1. termin og mva til gode for 2. termin 2020. Det varsles at det vil bli forsøkt lagt opp til en løsning der tilgodebeløp for 2. termin kan benyttes til å redusere merverdiavgift til betaling for 1. termin.

Betalingsfristen for arbeidsgiveravgift er foreslått utsatt for 3. termin fra 15. mai til 15. august 2020.  Fristen for å rapportere i a-melding er ikke endret og vil fremdeles være den 5. i måneden etter utbetaling av lønn og andre godtgjørelser.

I tillegg har Stortinget bedt regjeringen fremme forslag om en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Videre er det bedt om et forslag om spesielle tiltak for Nord-Troms og Finnmarks om har 0-sats. Det er ventet at forslaget vil bli fulgt opp med en proposisjon fredag 27. mars 2020.

Videre er det foreslått å utsette innbetaling av 2. termin for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september 2020.

Redusert mva-sats for persontransport og kultur

Regjeringen har også lagt frem et forslag om reduksjon av lav mva-sats fra 12 % til 8 % i perioden fra og med 20. mars til og med 31. oktober 2020. Endringen får virkning for næringer innen persontransport, overnatting, kino, museer, fornøyelsesparker, museer, store idrettsarrangement og allmennkringkasting.

Departementet ser ut til å legge til grunn at det er leveringstidspunktet som vil være styrende for hvilken sats som skal benyttes, noe som er i tråd med de alminnelige reglene som gjelder ved endringer i merverdiavgiftsreglene. Det betyr at det er tidspunktet for en flyreise, konsert, idrettsarrangement mv., og ikke faktureringstidspunktet, som er avgjørende for hvilken sats som skal benyttes. Kjøpes det billetter i perioden 20. mars til 31. oktober 2020, som gjelder reise eller arrangement etter 31. oktober, skal det med andre ord faktureres med 12 %. 

Forslaget reiser spørsmål om hva de næringsdrivende skal gjøre dersom det allerede er fakturert med 12 % mva for tjenester som leveres i perioden 20. mars til 31. oktober 2020.  Vi antar at selger i et slikt tilfellet vil kunne utstede kreditnota og sende ny faktura til kjøper med den lavere satsen på 8 %. Finansdepartementet legger likevel til grunn at kunden i medhold av lovendringen ikke kan kreve prisavslag av leverandør, men at det er et privatrettslig forhold.

Dersom leverandøren fakturerer med 12 % etter satsendringen for leveranser i perioden 20. mars til 31. oktober 2020, påpeker departementet at næringsdrivende med rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift, likevel kun kan fradragsføre merverdiavgift med 8 %. Eventuell feilaktig fradragsføring med 12 % vil kunne bli etterberegnet. 

Departementet skriver at kjøpere som leverer skattemelding for mva etter at satsendringen ble kjent, vil kunne ha utvist kvalifisert uaktsomhet, dersom det i denne fradragsføres med 12 % når satsen er 8 %. Uttalelsen indikerer at kjøpere som har mottatt og bokført fakturaer i januar eller februar, eksempelvis for en innenlands flyreise, og hvor reisen foretas etter 20. mars, er uaktsom dersom de sender inn mva-meldingen for 1. termin 2020 med frist 14. april, uten å korrigere mva-satsen på kjøpet ned til 8 %. Vi antar at departementet ikke har ment å legge en slik byrde på de næringsdrivende, og mener dette bør klargjøres nærmere av departementet. Etter vår oppfatning må kjøper kunne forholde seg til den mva-satsen som står på den fakturaen de har mottatt og føle seg trygg når de fradragsfører tilsvarende. 


 

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss