Vedtatt statsbudsjett for 2022

Statsbudsjettet 2022
Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av Solberg-regjeringen 12. oktober 2021, men først vedtatt i endelig form helt på tampen av fjoråret. Etter visse justeringer fra den nye Støre-regjeringen trådte alle endringer i kraft fra og med 1. januar 2022. For mer detaljert omtale av de enkelte punktene viser vi til våre tidligere nyhetsbrev om temaet her.

Endringer i formuesskatten

Økt formuesskattesats og nytt trinn

Det er vedtatt at formuesskatten øker fra 0,85 % til 0,95 %. I tillegg ble det enighet om et nytt trinn i formuesskatten for formuer over NOK 20 millioner der satsen er på 1,10 %.

Reduksjon av verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital

Det er vedtatt en reduksjon i verdsettelsesrabatt på arbeidende kapital.  Verdsettelsen av arbeidende kapital for 2022 er derfor økt fra 55 % til 75 % for arbeidende kapital knyttet til eierskap av aksjer og driftsmidler. Verdsettelsen vil også gjelde for næringseiendom som hoteller og overnattingssteder. Dette innebærer altså at rabatten reduseres fra 45 % til 25 % av skattemessig formuesverdi.

Økning av bunnfradrag

Det er vedtatt en økning i bunnfradraget fra NOK 1,5 millioner til NOK 1,7 millioner i henhold til enighet i budsjettforliket.

Økning i verdsettelse av boligtyper

Primærbolig

Stortinget har vedtatt Støre-regjeringens forslag om reduksjon av verdsettelsesrabatten for primærboliger. Endringen medfører at for primærboliger som har en omsetningsverdi på over NOK 10 millioner, vil den delen av summen som overstiger NOK 10 millioner verdsettes til 50 % av omsetningsverdi. Verdsettelsen vil fortsatt være 25 % av verdien opp til NOK 10 millioner, noe som innebærer at endringen ikke vil ha konsekvenser for skattytere som eier primærboliger verdsatt til under NOK 10 millioner.

Sekundærbolig

Det er vedtatt å endre verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 % til 95 % av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi.

Fritidsbolig

Det er også vedtatt en endring i verdsettelsen av fritidsboliger. Dagens regelverk baserer seg på at formuesverdien av fritidsboliger maksimalt skal utgjøre 30 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. Verdsettelsessystemet ved beregning av verdi på fritidsboliger endres år om annet med generelle prosentvise justeringer for å gjenspeile den generelle verdiutviklingen. En slik justering skjedde sist fra 2013 til 2014. Manglende justering har gjort at det har dannet seg et etterslep i de skattemessige verdiene. Derfor er det vedtatt å øke verdsettelsen med 25 % fra inntektsåret 2021 til 2022. Eventuelle beregnede formuesverdier som overstiger maksimalgrensen på 30 % av dokumentert verdi etter oppjusteringen, kan kreves nedsatt på vanlig måte.

Formuesskatt på fiskeri- og oppdrettstillatelser

Det er vedtatt en endring i etablert praksis som innebærer at fiskeritillatelser og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke medtas i formuesskattegrunnlaget. Stortinget har nå vedtatt en oppheving av denne praksisen. Nå vil dermed alle fiskeri- og oppdrettstillatelser, uavhengig av ervervstidspunkt, inngå i formuesskattegrunnlaget. 

Endringer i trinnskatten

Trinnskatten er en progressiv skatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt, før fradrag.
Det er vedtatt at skattesatsen i trinn 3 økes til 13,4 %. Samtidig reduseres innslagspunktet fra skattetrinn 3 fra NOK 651 250 til NOK 643 800.

Trinn 4 i trinnskatten økes til 16,4 %. Inngangspunktet for trinn 3 reduseres fra NOK 1 052 250 til NOK 969 200. 

Det er også vedtatt et nytt trinn 5 for inntekt som overstiger NOK 2 millioner. For inntekt som overstiger denne summen økes prosentsatsen fra 16,4 % (trinn 4) til 17,4 %. 

Økning av oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter

Det er vedtatt en økning av oppjusteringsfaktoren for utbytte og gevinst fra aksjeinntekter fra 1,44 til 1,6. Effektiv skatt på utbytte blir dermed økt fra 31,7 % til 35,2 %.

Økt frikortgrense

Frikortgrensen økes fra NOK 60 000 til NOK 65 000.

Nytt skatteregime for skattlegging av ansattopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen 

Solberg-regjeringens forslag til nytt skatteregime for opsjoner i arbeidsforhold, som innebærer at skatt betales først når aksjene realiseres, og ikke ved innløsning av opsjonene til aksjer, er nå vedtatt.

Reduksjon av verdsettelsesrabatt på elbiler i firmabilbeskatningen

Det er vedtatt at verdsettelsesrabatten på elbiler i firmabilbeskatningen reduseres. Det ble foreslått å oppheve ordningen som ga en særskilt rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen. Etter budsjettforliket skal ikke ordningen oppheves, men verdsettelsesrabatten er redusert ved at 80 % av listepris skal legges til grunn, i motsetning til at det tidligere var 60 % av listepris som skulle legges til grunn.

Reduksjon av trygdeavgift

Det er vedtatt at trygdeavgiften skal reduseres for både lønn/trygd og næringsinntekt. For hhv. lønn og trygd reduseres trygdeavgiften fra 8,1 % til 8,0 % og for næringsinntekt fra 11,3 % til 11,2 %.

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Andrea Utne Tveter
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss