Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

shutterstock-167408237.jpg

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om statsstøtte. Rederiskatteordningen er godkjent av ESA frem til 1. juli 2017. Regjeringen ønsker at gjeldende skatteordning for rederier i all hovedsak skal videreføres, og regjeringen har forelagt den for ESA for godkjenning av en ny periode fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026.

Regjeringen mener at rederiskatteordningen er en god ordning for å gi maritim sektor stabile og forutsigbare rammebetingelser, og har overfor ESA lagt vekt på at den norske maritime sektoren er en drivkraft for innovasjon og utvikling av miljøvennlig skipsfart i Europa.

På bakgrunn av prosessen med ESA og for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, foreslår imidlertid regjeringen følgende endringer i rederiskatteordningen:
 

 • Utleie på bareboat-vilkår begrenses til 50 prosent av total tonnasje i konsernet. Strategisk ledelse for utleid tonnasje må utøves fra EØS-området.
   
 • Innleie av tonnasje på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
   
 • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter.
   
 • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver.
   

I tillegg er det forelagt for godkjenning en utvidelse av rederiskatteordningen som vil omfatte visse nye typer vindmøllefartøy fra 1. januar 2017.

Meldingen fra Finansdepartementet kan leses i sin helhet her. Departementets melding sier ikke noe om den konkrete utformingen av de foreslåtte begrensningene for ut- og innleie. Norge har imidlertid ikke tidligere hatt noen begrensninger i adgangen til å leie ut på bareboat-vilkår og leie inn på timecharter-vilkår, og de endringene som nå foreslås vil medføre at den norske rederiskatteordningen blir mer på linje med sammenlignbare ordninger i andre europeiske land.

 

Les hele nyhetsbrevet her:  RSM Bransjenytt | shipping 1/2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss