Vårt tverrfaglige team kan bistå deg med de problemstillingene du har knyttet til ESG. Dette uavhengig om du har kommet godt i gang eller om du er i startgropen. Som et av Norges ledende rådgivnings- og revisjonsselskap har vi erfaringen og kompetansen som skal til for å kunne gi dere skreddersydd rådgivning. Dette mener vi er ekstra viktig innenfor ESG der størrelse og type virksomhet er avgjørende for hvilke forventinger og regulatoriske krav som stilles til din bedrift.

Vi tar gjerne prat med deg om hvordan vi kan bistå din virksomhet på denne reisen. 

Når en skal begynne arbeidet med å utvikle en ESG-strategi, er det essensielt å foreta en vurdering av selskapets interessenter, for å kartlegge hvor langt de er kommet med sitt ESG-arbeid og hva slags krav og forventninger de stiller til deg.

Ved en ESG modenhetsvurdering hjelper vi deg med å kartlegge hvilke regulatoriske krav din bedrift treffes av eller vil treffes av i fremtiden, samt hvor forberedt din bedrift er på å møte disse kravene. Videre vil vi også vurdere hvilke krav dine interessenter treffes av, og hvordan dette vil ramme din bedrift indirekte.  

Utover regulatoriske krav er det også viktig å vurdere hva slags forventninger dine interessenter stiller til deg som følge av deres egne ESG-mål.  

Vi kan hjelpe deg med å vurdere nivået av modenhet i din virksomhet med tanke på de ulike emnene innenfor ESG, og dermed hvilke områder der det eventuelt trengs høyere grad av modenhet. 

ESG blir stadig blir mer aktuelt i M&A-livssyklusen som følge av presset som har oppstått fra både investorer, lovgivere og samfunnet for øvrig. Å hensynta ESG i selskapets strategi og forretningsvirksomhet, vil bli stadig viktigere for å være konkurransedyktig, skape vekst og få rimelig tilgang til kapital. Derfor er det viktig for selskaper som går inn i en kjøp- eller salgsprosess å ha et bevisst forhold til oppkjøpsobjektets bærekraftsprofil. Det forventes at et selskap som har en klar ESG-strategi og som faktisk har et bevisst forhold til ESG i måten de opererer på, vil være foretrukket blant investorer fremfor et tilsvarende selskap som ikke har disse kvalitetene.  

Derfor blir stadig en ESG due diligence viktig del av en transaksjonsprosess, både for selger og kjøper. En ESG due diligence for kjøper kan være svært viktig for å minimere risikoen, og for en selger kan det være viktig for å sikre best mulig verdsettelse av selskapet.

RSMs team av spesialister innenfor ESG og vårt M&A Transaction Services team kan gi deg den bistanden du trenger - både før og under transaksjonsprosessen.

Dersom du vurderer å selge eller kjøpe en virksomhet, ta kontakt med teamet vårt i dag. 

Med det kommende bærekraftsdirektivet fra EU (Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD), vil bærekraftsrapportering ikke bare bli mer utbredt blant virksomheter på rent frivillig basis, men for mange også lovpålagt. Den norske Åpenhetsloven trådte også i kraft i juli 2022, og krever blant annet at selskaper skal rapportere innen utgangen av juni hvert år.  

Dersom du trenger bistand med å utarbeide egen bærekraftsrapport basert på arbeid med egen ESG-strategi, eller du trenger bistand til å oppfylle lovpålagte rapporteringskrav, har vi den kompetansen du trenger for å sørge for at din virksomhets rapportering er etter gjeldende format og oppfyller alle relevante lovpålagte krav. 

For selskaper som omfattes av det kommende bærekraftsdirektivet fra EU (Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD), kreves det at en ekstern tredjepart må attestere på informasjonen som blir rapportert. Dette kan vi bistå med.

Selv om du ikke omfattes av bærekraftsdirektivet, kan det være lurt å få attestasjon fra en ekstern tredjepart for å øke troverdigheten til bærekraftsrapporteringen din. Tredjepartsattestasjon vil redusere risiko og hjelpe deg med å avdekke svakheter ved virksomhetens prosesser og rutiner for bærekraftsrapportering. I tillegg vil tredjepartsattestasjon gi et ekstra kvalitetsstempel som kan hjelpe med å tiltrekke investorer.

Dersom du er interessert i få tredjepartsattestasjon på din bærekraftsrapportering, ta kontakt med oss. Vårt team har den kompetansen som trengs. 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for skreddersydd veiledning og råd 

Ønsker du at vi kontakter deg?