Interne priser ved konserninterne transaksjoner over landegrensene kan spille en stor rolle for flernasjonale konsern sin samlede beskatning. Reglene om dokumentasjon av konserninterne transaksjoner er omfattende og krevende, og en effektiv utarbeidelse av internprisdokumentasjon er svært viktig. OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oppdatert retningslinjene for internprising som har gitt seg utslag i skjerpede krav til selskapene. Med god kjennskap til nasjonale regler og internasjonale standarder, og som en del av RSM internasjonale nettverk, kan RSM Advokatfirma bistå i internprisingsspørsmål.

Innenfor internprising bistår vi blant annet med å:

  • Utarbeide internprisingsdokumentasjon
  • Utarbeide avtaler for konserninterne transaksjoner og mellomværende
  • Planlegge og utforme internprisings-policy 
  • Analysere skatterisiko i internprisingsspørsmål
  • Bistå med kontakt med norske og andre lands skattemyndigheter
  • MAP-/APA-prosedyrer etter skatteavtalene

Ønsker du at vi kontakter deg?