IFRS

oppdatert per 19. august 2019

bygning_fin.serv_.770x367.png

RSM Norge har høy kompetanse innen regnskapsloven, god regnskapsskikk og IFRS. 

IFRS er et internasjonalt regelverk som skal gi relevant, sammenlignbar og beslutningsnyttig informasjon til regnskapsbrukere. Formålet med standardene er å styrke kvaliteten på finansregnskapene, spesielt for å sikre interessene til investorer. 

Hva er IFRS?

International Financial Reporting Standards (IFRS) består av en rekke standarder med omfattende regler for som benyttes ved utarbeides av årsregnskap. 

IFRS er et balanseorientert rammeverk hvor eiendeler, forpliktelser og egenkapital er definert. Dette betyr at kun poster som oppfyller definisjonene balanseføres. Tilsvarende er inntekter og kostnader definert. Rammeverket både krever og tillater at enkelte eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi. 

Eksempler på slike regnskapsposter er finansielle instrumenter og investeringseiendommer.

Et regelverk i stadig endring

IFRS er et omfattende og komplekst regelverk som stadig er i endring. I løpet av de siste årene er det blitt implementert flere omfattende og viktige regnskapsstandarder. 

Regelverket har detaljerte og omfattende krav til hvilke opplysninger som må gis i noter. Ved bruk av «forenklet IFRS» følger notekravene i all hovedsak av regnskapslovens ordinære regler, mens innregnings- og måleprinsippene er i tråd med de internasjonale standardene.

Hvem avlegger regnskap etter IFRS?

Alle norske børsnoterte foretak, samt foretak med børsnoterte gjeldsinstrumenter, må benytte International Financial Reporting Standards fastsatt av EU ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Kravet gjelder tilsvarende for børsnoterte foretaks selskapsregnskaper i den grad selskapet ikke er pliktig til å utarbeide konsernregnskap. 

Regnskapsloven åpner imidlertid for at alle andre foretak fritt kan velge å benytte International Financial Reporting Standards fastsatt av EU, eller «forenklet IFRS» (egen forskrift til regnskapsloven) som sitt regnskapsspråk for selskapsregnskapet og konsernregnskapet. 

Les også: Revisjon

Ulikheter mellom IFRS og NGAAP

Flertallet av norske foretak benytter regnskapslovens ordinære regler og god regnskapsskikk (NGAAP). Regnskapslovens vurderingsregler og tilhørende, utfyllende regnskapsstandarder gir i mange tilfeller en bestemt regnskapsmessig løsning. Dersom det ikke er tilfelle, må den regnskapsmessige løsningen utledes ved fornuftig bruk av lovens grunnleggende regnskapsprinsipper. 

IFRS er i større grad preget av detaljregulering, hvilket gir utslag i omfangsrike standarder og flere detaljregler. De internasjonale standardene er balanseorientert og inneholder definisjoner av eiendeler, forpliktelser og egenkapital. 

Begge regnskapsspråkene bygger på et historisk kost prinsipp. IFRS åpner imidlertid for, og krever i visse tilfeller, mer bruk av virkelig verdi. Det medfører at forskjellen mellom IFRS og NGAAP på visse områder, som f.eks investeringseiendommer og finansielle instrumenter, er til dels betydelige. På andre områder er reglene sammenfallende. 

Dette kan RSM Norge gjøre for din bedrift

Hos RSM Norge har vi høy kompetanse og bred erfaring innen fagområdet regnskap, og har arbeidet mye med problemstillinger innenfor regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt de internasjonale standardene. Vi kan tilby rådgivning innenfor regnskap, og har kompetansen som kreves for å bistå med konvertering, rapportering og opplæring i IFRS. 

Konvertering

Hvilke regnskapsmessige konsekvenser vil en konvertering fra regnskapsspråket NGAAP til IFRS ha for regnskapet og noteopplysningene i ditt selskap? 

Vi har erfaringer fra konverteringsprosjekter, både i forbindelse med børsnoteringer og andre selskapers frivillige overgang til IFRS. Vi bistår med kartlegging av forskjeller og eventuell implementering av selve overgangen til International Financial Reporting Standards. 

Rapportering

Har selskapet tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og erfaring til å rapportere etter de internasjonale standardene? Vi bistår selskaper med deres IFRS-rapportering, det være seg kvartalsrapportering, halvårsrapportering og/eller utarbeidelse av årsregnskap.

Opplæring

Vi holder jevnlig kurs innenfor regnskapstemaer som berører NGAAP og IFRS, og kan skreddersy et opplæringstilbud til ditt selskap eller til en spesifikk bransje. Dette kan være både generelle kurs eller kurs i utvalgte temaer som f.eks. finansielle instrumenter, inntektsføring, konsernregnskap eller leieavtaler. 

Les også: Revisjonsselskap

Kontakt oss i dag

RSM Norge er et revisjonsselskap med kompetansen, erfaringen og nettverket som sikrer effektiv levering av tjenester, med riktig kvalitet. Du får en forutsigbar leveranse uten overraskelse. Alle våre revisorer har bred erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt. 

RSM Norge holder til i Oslo, Agder, Vestland og Rogaland, og kan jobbe på tvers av landet om det skulle være nødvendig. Ta gjerne kontakt med den av våre dyktige eksperter på regnskapsfaglige spørsmål, både innen NGAAP og IFRS. 

Kontakt Trine Salvesen

Kontakt Cecilie Tronstad

 

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss