Avgift på landbasert vindkraft
I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh.

Avgiften skal kun omfatte landbaserte vindkraftverk, og vindkraftverk til havs faller dermed utenfor forslaget til særavgiften. Regjeringen gir med dette større incentiver til havvind, fremfor landbasert vindkraft.

Det følger av forslaget at administrative hensyn tilsier at avgiften begrenses til å omfatte vindkraftverk som er konsesjonspliktige etter energilovgivningen. Avgiften skal dermed pålegges innehavere av konsesjon for vindkraftverk.

En avgift som bare gjelder landbaserte vindkraftverk kan reise EØS-rettslige spørsmål om offentlig støtte. Avgiften bør derfor avklares med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før avgiften trer i kraft. Det følger av forslaget at avgiften dermed trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2022