SB23

Regjeringen foreslår en rekke innstramminger som gjør det dyrere å kjøpe og lease elbiler. Forslaget innebærer en delvis innføring av merverdiavgift for salg, innførsel og leasing av elbiler, full omregistreringsavgift ved salg og økt firmabilbeskatning. Alle endringene er foreslått å gjelde fra 1. januar 2023.

Delvis innføring av merverdiavgift på salg og innførsel av elbiler

Ved kjøp av elbiler skal det betales merverdiavgift på den delen av salgssummen som overstiger kr 500 000. Innføringen gjøres kun for personkjøretøy. Elektriske varebiler, lastebiler og busser skal, sammen med hydrogenbiler, fortsatt være fritatt for merverdiavgift. 

Beløpsgrensen på kr 500 000 skal også gjelde for innførsel av elbil. Fordi kjøp og leasing av elbil subsidieres med tilskudd i andre Europeiske land, kan regelendringen medføre at det blir mer fordelaktig å innføre brukte elbiler fra disse landene enn å kjøpe elbil fra forhandler i Norge.

Delvis fortsatt fritak for salg av elbiler, forutsetter godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan før 1. januar 2023. Finansdepartementet har igangsatt en prosess for å få en slik godkjenning. Regjerningen varsler samtidig at støtten til kjøp av elbil skal trappes ned over tid. Det vil si at vi må regne med at mva-fritaket for alt salg og innførsel av elbiler vil forsvinne på sikt. 

Delvis innføring av merverdiavgift på leasing av elbiler

Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgift på leasing av elbiler som blir kjøpt for kr 500 000 eller høyere. Leien skal ganges med kostpris som overstiger beløpsgrensen og deles med kostprisen. Korttidsutleie, dvs utleie under 30 dager, skal fortsatt være fritatt for merverdiavgift.

Innføring av merverdiavgift på salg av elbilbatterier

Dagens fritak for merverdiavgift på salg av elbilbatterier avvikles. Slik vi oppfatter forslaget skjer avviklingen for å forhindre at elbiler og elbilbatterier selges hver for seg for å komme under beløpsgrensen på kr 500 000 og følgelig kunne selge elbiler uten merverdiavgift. Avviklingen gjelder også for innførsel.

Endringen medfører at all innførsel og omsetning av deler til elbiler vil være merverdiavgiftspliktig fra 1. januar 2023.

Avvikling av elbilfordelen i firmabilbeskatningen

Regjeringen foreslår også å gjøre det dyrere å benytte elbil som firmabil. Når den skattepliktige fordelen ved bruk av firmabil beregnes, tas det utgangspunkt i bilens listepris.  For elbiler tas det utgangspunkt i 80 % av listeprisen. Denne reduksjonen har Regjerningen foreslått å oppheve.

Innføring av full omregistreringsavgift for elbiler

Regjerningen foreslår å innføre full omregistreringsavgift ved salg av elbiler. Ved omregistrering av elbiler betales det i dag omregistrering med en lavere sats enn for øvrige biler.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023