Lovforslaget om nye rapporteringskrav på bærekraftsinformasjon er nå ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd.  Ny lov om bærekraftsrapportering medfører omfattende rapporteringskrav innen miljø, sosiale og styringsmessige forhold for store foretak. 

Direktivet ble vedtatt i EU allerede i 2023, og de første norske virksomhetene blir rapporteringspliktige fra regnskapsåret 2024. Finansdepartementet anslår at ca. 1200 norske virksomheter blir omfattet av de nye reglene. For store foretak vil bærekraftsrapporteringen kreve datainnhenting fra underleverandører og øvrige deler av verdikjeden, og mindre selskaper vil derfor også indirekte påvirkes av de nye reglene. Kravene gjennomføres i en trinnvis innføring, og det vil etter hvert utarbeides forenklede rapporteringskrav for små og mellomstore virksomheter.
 

Tidslinje for rapporteringsplikt i overgangsperioden:

Fra regnskapsåret 2024 (rapportering i 2025) gjelder de nye reglene for foretak av allmenn interesse (banker, forsikringsforetak og noterte foretak) med over 500 ansatte, som også oppfyller vilkårene for å regnes som store foretak etter regnskapsdirektivet.

Fra regnskapsåret 2025 gjelder reglene for alle store foretak.

Fra regnskapsåret 2026 gjelder reglene for små og mellomstore noterte foretak. Slike foretak kan frem til regnskapsår som avsluttes 31. desember 2027, eller tidligere, velge å ikke inkludere bærekraftsrapportering i årsberetningen, men må da gi en kort erklæring i årsberetningen om hvorfor bærekraftsrapportering ikke ble gitt.


Hovedpunkter fra bærekraftsdirektivet (CSRD):

  • CSRD endrer regnskapsdirektivet, rapporteringsdirektivet, revisjonsdirektivet og revisjonsforordningen, med tilhørende endring i regnskapsloven, verdipapirhandelloven og revisorloven.
  • Rapporteringen skal dekke miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold etter rapporteringsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Standard).
  • Foretak som omfattes av bærekraftsrapportering, skal også rapportere taksonomiinformasjon etter taksonomiforordningen artikkel 8.
  • Bærekraftsinformasjonen skal inkluderes som en separat del av selskapets årsberetning.
  • Årsberetningen skal utarbeides i elektronisk rapporteringsformat (ESEF) med digital merking.
  • Bærekraftsinformasjonen skal attesteres av revisor. Foretakets valgte revisor skal som hovedregel attestere bærekraftsrapporten, men et annet revisjonsforetak kan også utføre attestasjonen.


Les mer om hvordan dette påvirker din virksomhet her.


Kontakt oss for bistand

Har du spørsmål om hvordan dette påvirker din virksomhet? Ta kontakt med vårt team på ESG Advisory! Vi har lang erfaring med bærekraftsrapportering og er oppdatert på de nyeste regler og rapporteringskrav. 

Vi har et bredt tjenestespekter på ESG, og bistår blant annet med forberedelser til CSRD, utarbeidelse av doble vesentlighetsvurderinger, taksonomi-screening, klimaregnskap og attestasjon av bærekraftsrapportering.