Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

bygning_ida_.png

Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til mva-fradrag begrenses ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom.

Bakgrunnen er en konkret henvendelse som gjaldt overdragelse av utleiebygg fra en virksomhet som var frivillig mva-registrert for utleien, til ny eier/kjøper. Da kjøpet inkluderte overdragelse av utleiekontraktene med leietakerne i bygget, var det spørsmål om mva-fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-14, for virksomhetsoverdragelse, kom til anvendelse. Fritaket innebærer at transaksjonen ikke skal mva-beregnes, men likevel gir rett til mva-fradrag. Direktoratet kom til at fritaket ikke kommer til anvendelse for fast eiendom som overdras som ledd i virksomhetsoverdragelse.

Hva betyr uttalelsen for din virksomhet?

Uttalelsen betyr at mva-registrerte virksomheter som gjennomfører virksomhetsoverdragelser som inkluderer fast eiendom, må trekke ut/definere kostnader knytet til overdragelsen som spesifikt gjelder den faste eiendommen, slik at det ikke kreves fradrag for mva på disse, eksempelvis kostnader til takst og eiendomsmegler.

Uttalelsen sier ikke noe om hvordan avgrensningen skal gjøres når kostnaden knytter seg både til den faste eiendommen og til leieforholdene, eksempelvis verdsettelse. Så lenge utleien er behandlet som mva-pliktig og/eller en mva-pliktig virksomhet drives i bygget som overdras, mener vi det er mva-fradrag for kostnader som kan hevdes å knytte seg direkte til denne.

Vi anbefaler imidlertid at det ved innsendelse av en skattemelding for mva som inkluderer virksomhetsoverdragelse, gis en forklaring på hvordan fradragsføringen er gjort. Det reduserer risiko for ileggelse av tilleggsskatt for det tilfelle skatteetaten skulle være uenig i vurderingen.

Dersom det har vært gjennomført virksomhetsoverdragelser som har inkludert fast eiendom tilbake i tid, og hvor begrensningen i fradragsretten ikke er hensyntatt, anbefaler vi å sende inn en tilleggs- eller korreksjonsmelding med en slik forklaring. Da mulighetene for egenretting er begrenset til tre år bakover i tid, anbefaler vi at dette gjøres i den grad det er aktuelt innenfor de siste tre årene.

Uklart hva som gjelder ved fisjon/fusjon av fast eiendom

Skattedirektoratets uttalelse synes å gjelde et rent innmatsalg, dvs. at utleieeiendommene overdras direkte fra selger til kjøper. Det kan reises spørsmål om konklusjonen blir en annen om eiendommen overdras ved fisjon og fusjon som ledd i virksomhetsoverdragelsen.

Det har i forvaltningsteori og -praksis vært lagt til grunn at fusjon og fisjon ikke er omsetning i mva-lovens forstand. Følgelig har også tilnærmingen vært at fisjon og fusjon av fast eiendom i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse, ikke representerer omsetning av fast eiendom, og at fradragsretten for mva på transaksjonskostnader mv derfor heller ikke begrenses. Da det ikke er kjent om direktoratet mener det nå stiller seg annerledes dersom fisjonen og/eller fusjonen skjer ifbm en virksomhetsoverdragelse, vil det være spesielt viktig i slike tilfeller, å gi opplysninger i skattemeldingen for mva, dersom man ikke velger å begrense fradragsføringen av mva.

 

Les også saken på Estate sine nettsider. 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss