Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 24. januar 2022

Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19.

De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Mange av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen kort tid, og denne artikkelen vil derfor kun omtale fortsatt gjeldene og nye foreslåtte tiltak.


Innhold 

  1. Utsatt betalingsfrist for gjeldende ordning med betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav etter søknad
  2. Ny betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav etter søknad
  3. Midlertidig nedsatt forsinkelsesrente for skatte- og avgiftskrav
  4. Midlertidig opphevede avgifter
  5. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling - Rekonstruksjonsloven

1. Utsatt betalingsfrist for gjeldende ordning med betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav etter søknad

Etter den gjeldende ordningen som startet opp i juni 2020 kunne det søkes om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som forfalt frem til 12. april 2021. Avdragene skulle betales i perioden 31. oktober 2021 til 30. september 2022, men på grunn av de nye smitteverntiltakene, er betalingsfristen for avdrag med forfall 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022. Også de senere fristene er utsatt med tre måneder slik at betalingsfristen for siste avdrag blir 30. desember 2022.

Du kan lese mer om ordningene med betalingsutsettelse i vår artikkel om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav.

2. Ny betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav etter søknad

Regjeringen har forslått en ny mulighet for utsettelse av skatte- og avgiftskrav som forfaller i perioden 1. januar 2022 til 31. mars 2022. Det vil si for:

  • arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022,
  • forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022,
  • forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022,
  • merverdiavgift med forfall 10. februar 2022 og
  • særavgifter med forfall 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022.

Kravene skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022 og det er Skattedirektoratet som skal fastsette betalingsfristene. Det er først mulig å søke når forslaget evt, blir vedtatt.

Det vil si at avdrag etter den gjeldende og den foreslåtte ordningen, vil løpe parallelt for de som har utsatte krav etter begge ordninger. Retten til betalingsutsettelse opphører etter begge ordninger dersom betalingsfristene ikke overholdes.

Hovedvilkåret for å få utsettelse vil fortsatt være at skatteyter er midlertidig ute av stand til å betale kravene som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltak.

For krav som forfalt før årsskiftet, kan skattyter søke utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

3. Midlertidig nedsatt forsinkelsesrente for skatte- og avgiftskrav

Fra 1. januar 2022 er forsinkelsesrenten 8,5 %, men Regjerningen har forslått å sette denne ned til 6 % i perioden 15. januar til 31. mars 2022 for skatte- og avgiftskrav.

4. Midlertidige opphevede avgifter

Flypassasjeravgiften ble opphevet for flygninger i perioden fra 1. januar 2020 ut 2021, men er gjeninnført fra og med 1. januar 2022. Regjeringen har foreslått for Stortinget å utsette gjeninnføringen til 1. juli 2022, dvs at flyselskapene ikke skal innbetale avgift for flyvninger utført etter 1. januar 2022.

CO2-avgift på naturgass og LPG ble opphevd med virkning fra 1. april 2020 for produkter som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Det var forutsatt at avgiften skulle bli gjeninnført gradvis i perioden 2021 til 2024, noe som også er fulgt opp i Statsbudsjettet for 2022.

5. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling - Rekonstruksjonsloven

Regjeringen har vedtatt en midlertidig lov om «rekonstruksjon» for å forhindre konkursbehandling av virksomheter som under normale omstendigheter ville greid seg. Reglene erstatter gjeldende regler for gjeldsforhandling og konkurs, og forslaget åpner blant annet for å gjøre et midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift. Loven trådte i kraft 11. mai 2020. Loven skulle oppheves 1. januar 2022, der siktemålet var at loven skal erstattes av permanente regler om rekonstruksjon. For å sikre et godt og grundig lovarbeid er det imidlertid behov for mer tid enn til 1. januar 2022 før permanente lovendringer om rekonstruksjon kommer på plass, og den midlertidige loven forlenges dermed til 1. juli 2023. 


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss