Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 30. september 2021

Myndighetene har siden mars i fjor kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19.

De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Noen av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen kort tid.

Nedenfor følger en oversikt og omtale av de ulike tiltakene.


Les også våre andre aktuelle artikler:

Oppdatert 25. juni 2021:

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad​

Oppdatert 23. november 2020:

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

Oppdatert 23. november 2020:

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

 


Innhold 

 1. Utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav etter søknad
 2. Utsatt leveringsfrist av skattemelding etter søknad
 3. Utløpte betalingsfrister
 4. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt
 5. Ettergivelse av forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret
 6. Midlertidig utvidet frist for tilbakegående mva-oppgjør for utleiere av bygg og anlegg
 7. Formueskatt
 8. Tilbakeføring av underskudd
 9. Skattlegging ved omgjøring av utbyttevedtak
 10. Naturalytelser under permittering, herunder firmabil
 11. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor
 12. Skattemessige startavskrivninger for saldogruppe d - maskiner mv. (midlertidig)
 13. Etablering av en midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart
 14. Opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper
 15. Skatteinsentivordninger for oppstartselskaper
 16. Formuesskatt for aksjer og driftsmidler mv.
 17. Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet
 18. Halvert mva-sats for persontransport og kultur
 19. Midlertidig nedsettelse og fritak for arbeidsgiveravgift
 20. Midlertidig opphevede avgifter
 21. Tiltak knyttet til innførsel av varer
  - Vareinnførsel uten stopp på tollsted 
  - Digital innsending av opprinnelsesbevis
  - Toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr
  - Dispensasjon for krav om plantehelsesertifikat
 22. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling

1. Utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav etter søknad

De som har hatt og fortsatt har betalingsvanskeligheter som følge av Covid-19, har kunnet søke om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som er omfattet av skattebetalingslovens kapittel 1. Denne muligheten løper ut 30. juni 2021. Muligheten for betalingsutsettelse gjelder arbeidsgiveravgift og øvrige avgifter etter trygdeavgiftslovens kapittel 23, formues- og inntektsskatt, tonnasjeskatt, merverdiavgift og en rekke særavgifter, men med noen unntak. I tillegg gjelder reglene for noen krav etter lov om Statens innkrevingssentral.

Øvrige unntak og begrensninger i hvilke krav som omfattes av dette tiltaket er omtalt i vår artikkel Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad.

Regjeringen har utvidet ordningen flere ganger og den ble sist utvidet til at skyldner kan gis betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021.  Kravet skal deretter betales i tolv månedlige avdrag  i perioden 31. oktober 2021 til 30. september 2022, med betalingsfrist den siste dagen i hver måned, dvs. med første betalingsfrist 31. oktober 2021 og siste 30. september 2022. Er forfallsdagen en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, utsettes fristen til nærmeste virkedag. Retten til betalingsutsettelse opphører dersom betalingsfristene ikke overholdes.

Det kan likevel ikke søkes om utsettelse for betaling av skyldig merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021. Det betyr at merverdiavgift som skal innberettes på mva-melding for januar-februar (1. termin) omfattes av ordningen med utsatt betaling, men ikke senere terminer i 2021. Det kan imidlertid søkes om utsettelse etter de ordinære reglene også for senere terminer, og hvor betalingsvansker som følge av koronapandemien vil kunne bli tillagt vekt.

Den fastsatte avdragsordningen gjelder automatisk dersom du får innvilget betalingsutsettelse. Dagens regler følger av forskriften om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. § 6. 

Forsinkelsesrentesatsen ble vedtatt redusert til fra 8 % til 6 % fra 10. juni til 31. desember 2020. Det betyr at det løper ordinær forsinkelsesrente fra 1. januar 2021 selv om det er gitt betalingsutsettelse etter nevnte ordning.  Forsinkelsesrentesatsen er satt til 8 % p.a. for 2021.

2. Utsatt leveringsfrist av skattemelding etter søknad

Skattekontoret kan etter søknad utsette fristen for å levere skattemelding for 2020 til 20. august 2021. De som kan søke om slik utsettelse er selskap etter skatteloven § 2-2 første ledd, selskap med deltakerfastsetting etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og enkeltpersonforetak. Bestemmelsen om  utsettelse er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift av 6. april 2021 og gir mulighet for en lengre fristutsettelse enn etter de ordinære reglene om utsettelse etter søknad.  

3. Utløpte betalingsfrister 

Regjeringen utsatte opprinnelig, med støtte fra Stortinget betalingsfristene for arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, selskapskatt, merverdiavgift og særavgifter. Disse fristene er utløpt og det er ikke gitt ytterligere utsettelser. 

4. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt

Den midlertidige stansen i bruk av tvangsmulkt ved for sent innlevert a-melding, mva-melding og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap, opphørte for a-meldingen for oktober, med leveringsfrist 5. november, og opphører for mva-meldingen for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember 2020. For skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskaper ble muligheten for ileggelse av tvangsmulkt ifølge skatteetatens nettsider gjeninnført fra oktober i år. 

5. Ettergivelse av forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret

Regnskapsregisteret behandler søknader og klager om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sen innlevering av årsregnskap. Det er en høy terskel for å få ettergitt gebyret og Regnskapsregisteret har derfor skissert en løsning hvor det lempes på kravene slik at anførsler om covid-19 kan godtas som årsak til ettergivelse for regnskapsåret 2019.

Finansdepartementet har sluttet seg til Regnskapsregisterets anbefaling.  Det vil si at Regnskapsregisteret har mulighet til å godta søknader om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr der søknaden er begrunnet med forhold som skyldes covid-19 pandemien.

6. Midlertidig utvidet frist for tilbakegående mva-oppgjør for utleiere av bygg og anlegg

Det er vedtatt en midlertidig utvidelse av fristen for å inngå leieavtale som forutsetning for å benytte reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør. For å oppnå rett til fradrag for merverdiavgift på ny-, på- eller ombyggingskostnader, må utleiere av bygg og anlegg normalt ha inngått leieavtale med mva-registret leietaker, eller offentlig kompensasjonsberettiget leietaker innen seks måneder etter fullføringstidspunktet, for å ha rett til fullt og umiddelbart fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Dersom leiekontrakt inngås senere, er utleieren henvist til de mindre gunstige justeringsreglene som gir fradragsrett først fra tidspunktet for når leieforholdet startet, med en fradragsføring/kompensasjonsrett fordelt over flere år.

Fristen utvides med tolv måneder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.  For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, vil fristen for å leie ut bygget eller anlegget være 30. juni 2022.

7. Formuesskatt

Regjeringen har vedtatt at eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få utsatt betaling av formuesskatt. Disse reglene vil gjelde for inntektsåret 2020, og vil kunne gi likviditetshjelp til eiere allerede i inneværende år gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. Finansdepartementet er gitt hjemmel for utfylling og gjennomføring i forskrift. Muligheten til å søke betalingsutsettelse for formuesskatt etter punkt 1 ovenfor gjelder inntektsåret 2019.

Redusert innbetaling av forskuddsskatt krever at man endrer forskuddsskatten, og forutsetter således at de som omfattes av reglene selv tar initiativet.

Endringen gir ingen permanent skattelettelse, men innebærer kun en utsettelse av betalingen. Formuesskatten må altså betales etterskuddsvis i april/mai 2021, selv for selskaper med underskudd i 2020. Det skal imidlertid bli mulig å søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

8. Tilbakeføring av underskudd 

Regjeringen har vedtatt at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil kr 30 millioner av underskuddet i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Vedtaket er begrunnet med at det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av inntektsbortfall under koronapandemien, og at det kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endringen gjelder for 2020, og virksomheter som betaler skatten etterskuddsvis (aksjeselskaper mv.) vil dermed først oppnå en likviditetseffekt ved betaling av skatt i 2021. Fordelen vil da hovedsakelig ligge i større muligheter for banklån, men dette vil være opp til bankene og nye/økte lån vil også resultere i økte rentekostnader. Begrensningen på kr 30 millioner innebærer at det først og fremst er små og mellomstore bedrifter som vil ha fordel av denne endringen. Det kan stilles spørsmål ved effekten av et slikt vedtak for virksomheter som har likviditetsutfordringer nå.

9. Skattlegging ved omgjøring av utbyttevedtak

Skattedirektoratet har uttalt at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Unnlatt beskatning forutsetter at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Videre må omgjøringen skje før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet. Det er også en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.

10. Naturalytelser under permittering, herunder firmabil

Arbeidsgiver skal rapportere fordel av naturalytelser den ansatte mottar under permittering på vanlig måte i a-meldingen og beregne arbeidsgiveravgift av ytelsen.

Når NAV overtar betaling av ytelser under permittering, vil arbeidsgiver imidlertid ikke kunne gjennomføre forskuddstrekk for naturalytelsen. Arbeidsgiver plikter da å gi beskjed til skatteetaten, som vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

Når det gjelder firmabil, har Skattedirektoratet uttalt at den kan stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering på grunn av Covid-19, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Det er en forutsetning at det ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver, f.eks. på grunn av reiseavstand. Det er videre en forutsetning at firmabilen ikke i noen tilfeller benyttes privat. Dersom den ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt.

11. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor

Skattedirektoratet ga i 2020 to prinsipputtalelser om når arbeidsgiver kan dekke kostnader til arbeidstakers utstyr mv. til hjemmekontor uten skatteplikt for den ansatte og med fradragsrett for arbeidsgiver. Prinsipputtalelse av 18. november 2020, klargjør rekkevidden av den tidligere prinsipputtalelsen av 31. mars 2020. Videre senker Skattedirektoratet terskelen for hvilke tilfeller som omfattes av fritaket fra skatteplikt. Dette vil typisk kunne gjelde ansatte som henvises til hjemmekontor som følge av den pågående pandemien.

Vi har skrevet en egen artikkel om utdyper den seneste prinsipputtalelsen fra SKD: Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemmekontor.

Direktoratet skrev opprinnelig ikke noe om konsekvensene for arbeidsgivers fradragsrett for merverdiavgift. I en oppdatering av 13. januar 2021 (av uttalelsen fra mars i fjor), har Skattedirektoratet uttalt at det foreligger rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til gjennomføring av tiltak som er omfattet av skattefritaket. Det vil si når utstyr til hjemmekontor ikke er skattepliktig for den ansatte, vil arbeidsgiver ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelsen. Fradragsrett for merverdiavgift forutsetter at anskaffelsene er til bruk i arbeidsgivers merverdiavgiftspliktige virksomhet.

12. Skattemessige startavskrivninger for saldogruppe d - maskiner mv. (midlertidig)

Regjeringen har vedtatt å innføre 10 % startavskrivning for maskiner og andre driftsmiddel i saldogruppe d. Startavskrivningen innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmiddelets levetid økes fra 20 % til 30 % for denne saldogruppen. Reglen gjelder både ved erverv og påkostninger, men likevel ikke ved erverv fra nærstående. 

Tiltaket er midlertidig og skal bare gjelde for driftsmiddel ervervet fra og med 20. juli 2020 og ut året 2020. Virkningstidspunktet er fastsatt av Finansdepartementet ved forskrift.  

Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, ikke å forlenge tiltaket da det ble ansett for å være et lite treffsikkert støttetiltak for å skape vekst i økonomien etter covid-19 utbruddet. I tillegg var det usikkert om ESA ville godkjenne en forlengelse av tiltaket.

Stortinget ba regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med 20 %, i stedet for 14 %, årlig avskrivning. Regjeringen fulgte opp Stortingets anmodning i revidert nasjonalbudsjett, men anbefalte ikke forslaget ettersom det kompliserer skattesystemet og vil gi høye administrative kostnader i forhold til nytten for næringslivet. Det vil heller ikke bidra til økt aktivitet i økonomien å øke avskrivningssatsen for skip som allerede er ervervet. Videre kan tiltaket innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, og må godkjennes av ESA før det kan tre i kraft.

Finansdepartementet er likevel gitt en forskriftshjemmel til å innføre en midlertidig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivningssats på 20 % for nyervervede skip i 2020, som er ervervet fra en uavhengig part og fra virkningstidspunktet for et slikt forslag. Det er imidlertid ikke gitt noen forskriftsbestemmelse om dette.

14. Opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper

Opsjonsbeskatning er utvidet for oppstartselskaper. Det gjøres ved at grensen på antall ansatte er utvidet fra inntil 12 ansatte til selskaper med inntil 25 ansatte. Videre er grensen utvidet for driftsinntekter på inntil kr 16 millioner til driftsinntekter på inntil kr 25 millioner. I tillegg ble regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen fjernet. Utvidelsen trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

15. Skatteinsentivordninger for oppstartselskaper

Aksjeinnskudd regnes ikke som fradragsberettigede utgifter etter alminnelige skatteregler, men etter en særskilt regel kan personlige skattytere likevel kreve fradrag i egen personlig inntekt per selskap for aksjeinnskudd i oppstartsselskap for investeringer opp til kr 500 000. Denne grensen er økt til kr 1 million per investor. Den samlede grensen for fradragsberettiget aksjeinnskudd per selskap er samtidig økt fra kr 1,5 til 5 millioner. Økningen av beløpsgrensene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

I tillegg er det vedtatt at ordningen også kan benyttes av ansatte og deres nærstående, men kun som en midlertidig utvidelse med virkning for inntektsårene 2020 og 2021. Les mer om «gründerfradraget».

16. Formuesskatt for aksjer og driftsmidler mv.

Skattepliktig formue fastsettes som hovedregel til økonomisk verdi med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for. Et unntak er gitt for aksjer, selskapsandeler og driftsmidler hvor formuesverdien er gitt en rabatt på 25 %. Denne verdsettelsesrabatten er økt til 35 % for aksjer, selskapsandeler og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) og tilordnet gjeld med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Umiddelbar skattebesparelse kan oppnås ved at skattyter kan redusere forskuddstrekk eller forskuddsskatt knyttet til formuesskatten for 2020.

17. Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Ansatte som kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs, oppnår en fordel som er skattepliktig lønnsinntekt. Det vil si at fordelen inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i tillegg til å beskattes som inntekt for den ansatte. Det er imidlertid gitt en rabatt ved beregning av skattefordelen begrenset oppad til kr 3 000 per inntektsår. Den skattefrie fordelen er økt til kr 5 000 med virkning fra og med inntektsåret 2020.

18. Halvert mva-sats for persontransport og kultur

Lav mva-sats er igjen 12 % etter å ha vært midlertidig nedsatt til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til 30. september 2021. Den lave satsen gjelder for næringer innen persontransport, hotellovernatting, kino, museer, fornøyelsesparker, museer, store idrettsarrangement og allmennkringkasting. Satsreduksjonen ble først vedtatt for perioden 1. april til og med 31. oktober 2020, og er senere vedtatt forlenget i flere omganger, først ut året 2020,deretter ut juni 2021 og sist ut september 2021.

Det legges til grunn at det er leveringstidspunktet som er styrende for hvilken sats som skal benyttes. Det betyr at det er tidspunktet for når en flyreise, konsert, eller et idrettsarrangement mv., skjer, og ikke faktureringstidspunktet, som er avgjørende for hvilken sats som kommer til anvendelse. Kjøpes det billetter i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021, som gjelder reise eller arrangement etter 30. september 2021, skal det med andre ord faktureres med 12 %. 

Forslaget har reist spørsmål om hva de næringsdrivende skal gjøre dersom det før satsreduksjonen ble innført, er fakturert med 12 % mva. for tjenester som leveres i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021. Finansdepartementet og Skattedirektoratet synes å forutsette at selger i et slikt tilfelle skal utstede kreditnota og sende ny faktura til kjøper med den gjeldende satsen på 6 %.  For det tilfellet selger ikke gjør dette, vil kjøper likevel ikke kunne fradragsføre mer enn 6 %.

Se egen artikkel om dette; Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte satsen.  

19. Tiltak knyttet til innførsel av varer

Vareinnførsel uten stopp på tollsted 
Transportører med gyldig transporttillatelse har tidligere kunnet passere grensen utenom åpningstid eller via ubetjente grenseoverganger. Denne adgangen er ved forskrift utvidet til å omfatte passering av grensen uten stopp på de betjente tollsteder innenfor åpningstiden. Utvidelsen gjelder kun de tollstedene som er angitt i transporttillatelsen. Formålet med utvidelsen er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk i ekspedisjonslokalet.

Digital innsending av opprinnelsesbevis
Tolletaten tilbyr digital attestering av varesertifikat EUR.1 ved at skjema fylles ut og sendes inn via altinn.no for elektronisk behandling. Ferdig varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift, samt arkivreferanse, vil deretter bli tilgjengelig for utskrift og signering av eksportør. Løsningen er tilgjengelig for alle eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.), men det er et krav at innsender har fått tildelt rollen som regnskapsmedarbeider i Altinn.

Den digitale løsningen ble innført fra 2. april 2020, men papirversjonen vil bli godtatt en tid fremover. På grunn av koronautbruddet ber Tolletaten om at papirversjonen sendes elektronisk til [email protected] for stempling og retur via epost.

Varesertifikat EUR 1 er et opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler i mottakerlandet og brukes ved eksport av varer til land Norge har frihandelsavtale med.  I en rekke tilfeller kan en opprinnelseserklæring settes på en faktura, eller et annet handelsdokument som for eksempel pakkseddel, og benyttes som opprinnelsesbevis. Tolletaten oppfordrer til bruk av opprinnelseserklæring i størst mulig utstrekning.

Tolletaten har på grunn av koronapandemien utvidet praksisen med å godta skannede opprinnelsesbevis til å omfatte kopier både i svart/hvitt og farger. Det er altså ikke lenger er et krav om at bakgrunnsmønsteret i farger på varesertifikatet må være synlig. Kopien må være så tydelig at det ikke er tvil om hva som står i dokumentet.

Dersom opprinnelseserklæringen ikke godtas som opprinnelsesbevis eller kopien ikke aksepteres, kan det rapporteres til [email protected] slik at tolletaten kan ta det opp med aktuell frihandelspart.

Toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr
Det er innført et midlertidig fritak ved innførsel av nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell som er godkjent og sertifisert. Det er tale om et midlertidig fritak som bare gjelder så lenge det er en nødsituasjon i forbindelse med koronautbruddet. Tolletaten har benyttet seg av en eksisterende lovhjemmel til å frafalle krav til gjenutførsel for midlertidig innførsel av varer i nødsituasjoner. Det betyr at medisinsk materiell kan innføres uten at det påløper merverdiavgift og toll ved innførsel forutsatt at materiellet er deklarert etter de gjeldende prosedyrene. Materiell som ikke er forbrukt når nødsituasjonen har opphørt, må enten gjenutføres eller fortolles på vanlig måte. Mer informasjon om fritaket finner du på Tolletatens nettsider.

Dispensasjon for krav om plantehelsesertifikat
Koronautbruddet har medført utfordringer med å få utstedt plantesunnhetssertifikater i enkelte land som eksporterer friske frukter, bær og grønnsaker til Norge.  Importøren kan derfor søke Mattilsynet om dispensasjon. Unntaket gjaldt fram til 1. februar 2021.

20. Midlertidig nedsettelse og fritak for arbeidsgiveravgift

Den midlertidige nedsettelsen av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for mai og juni 2020, og lønnstilskudd til for Nord-Troms og Finnmark, er ikke foreslått videreført for senere terminer.

Fritak for arbeidsgiveravgift i de tilfellene arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn til permitterte ansatt ble gitt for en begrenset periode og fra 20. mars til 31. oktober 2020, og er ikke videreført.

21. Midlertidige opphevede avgifter

Flypassasjeravgiften er opphevet for flygninger i perioden fra 1. januar 2020. Det er enighet mellom regjeringspartiene og FrP om å forlenge fritaket ut 2021. Det vil si at flypassasjeravgiften først skal innkreves igjen fra 1. januar 2022.

CO2-avgift på naturgass og LPG er opphevd med virkning fra 1. april 2020 for produkter som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Avgiften vil bli gjeninnført gradvis i perioden 2021 til 2024.

Totalisatoratoravgiften er opphevet for budsjettårene 2020 og 2021. Regjeringen vil vurdere om avgiften skal gjeninnføres i 2022.

22. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling - Rekonstruksjonsloven

Regjeringen har vedtatt en midlertidig lov om «rekonstruksjon» for å forhindre konkursbehandling av virksomheter som under normale omstendigheter ville greid seg. Reglene erstatter gjeldende regler for gjeldsforhandling og konkurs, og forslaget åpner blant annet for å gjøre et midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift. Loven trådte i kraft 11. mai 2020. Se egen artikkel om dette; Forslag om nye regler om rekonstruksjon.


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss