Norge
Languages

Languages

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

tax_alert_m_bilde_ida.jpg

Oppdatert 24.6.2020, kl. 09:00

Myndighetene har kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen som følge av Covid-19. De fleste av forslagene er fulgt opp med endelig vedtatte lov- og forskriftsendringer. Det kan komme nye forslag, og vi legger til grunn at de tiltakene som foreslås av samtlige eller et flertall av partiene på Stortinget eller som finanskomiteen har innstilt på, med all sannsynlighet vil bli vedtatt. Relevante uttalelser fra Skattedirektoratet og noen lettelser i tollbehandlingen ved innførsel og eksport av varer er også omtalt.


 

UTSATT

BETALING  *

FRA

TIL

Arbeidsgiveravgift

2. termin

3. termin
(forslag)

15.5.20

15.7.20

17.8.20

15.10.20

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende

1. termin

2. termin

15.3.20

15.5.20

4.5.20

15.7.20

Forskuddsskatt for selskaper

2. termin

15.4.20

1.9.20

Merverdiavgift

1. termin

14.4.20

10.6.20

Særavgifter for
drivstoff mv.
og bryggerinæringen
 

Mars

April

18.4.20

18.5.20

18.6.20

18.6.20

 

 

 

 

 

UTSATT LEVERING

FRA

TIL

Skattemelding for formues- og inntektsskatt Inntektsåret 2019 31.5.20 31.8.20
Skattemelding for særavgifter for drivstoff mv og bryggerinæringen

Mars

April

18.4.20

18.5.20

18.6.20

18.6.20

Registrering av overtakende selskap
ved skattefri omdanning
for 2020
Frist for innsendt melding til Foretaksregisteret

1.7.20

1.9.20

 

     
 

NEDSATT MED VIRKNING

FRA

TIL

Merverdiavgift

Nedsatt lav sats
fra 12 % til 6 %

1.4.20

31.10.20

Arbeidsgiveravgift

Nedsatt med 4 prosentpoeng

For 3. termin 2020

 

 

* Det kan søkes om ytterligere utsatt innbetaling frem til 31. desember 2020. Forsinkelsesrente ilegges med redusert sats, 6%.


Les også våre andre aktuelle artikler:

Oppdatert 15. juni 2020:

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad​

Oppdatert 14. april 2020:

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

Oppdatert 1. april 2020:

Redusert MVA-sats er midlertidig halvert

Oppdatert 8. april 2020:

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

Oppdatert 2. april 2020:

Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april


Innhold 

 1. Utsatte betalingsfrister
  - Arbeidsgiveravgift
  - Forskuddsskatt
  - Selskapsskatt (etterskuddspliktige)
  - Formuesskatt
  - Merverdiavgift
  - Særavgifter
 2. Midlertidig nedsatt forsinkelsesrente og utsatt betalingsfrist etter søknad
 3. Utsatte leveringsfrister
 4. Utsatt frist for foreldelse av kompensasjon av merverdiavgift
 5. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt
 6. Tilbakeføring av underskudd
 7. Skattlegging ved omgjøring av utbyttevedtak
 8. Naturalytelser under permittering, herunder firmabil
 9. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor
 10. Endringer i skattemessige avskrivninger
 11. Opsjonsbeskatning for oppstartselskaper
 12. Skatteinsentivordninger  for oppstartselskaper
 13. Formuesskatt for aksjer og driftsmidler mv.
 14. Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet
 15. Arbeidsgiveravgift
 16. Halvert mva-sats for persontransport og kultur
 17. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling
 18. Tiltak knyttet til innførsel av varer
  - Vareinnførsel uten stopp på tollsted 
  - Disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring
  - Digital innsending av opprinnelsesbevis
  - Toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr
  - Dispensasjon for krav om plantehelsesertifikat
 19. Midlertidig opphevede avgifter

1. Utsatte betalingsfrister

Arbeidsgiveravgift
Betalingsfristen for arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020 og for 3. termin fra 15. juli til 15. oktober 2020. Utsettelsen omfatter innbetaling av lønnsdelen av finansskatt.

Forskuddsskatt
Det er fastsatt at alle som skal betale forskuddsskatt får utsatt frist for innbetaling av 1. termin fra 15. mars til 4. mai 2020 og for 2. termin fra 15. mai til 15. juli 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Det er ventet at Finansdepartementet i løpet av kort tid offentliggjør en forskrift hvor utsettelsen fremgår. De som allerede har innbetalt forskuddsskatten og ønsker å få den tilbakebetalt, kan ta kontakt med lokal skatteoppkrever for å få den tilbakebetalt.

Selskapsskatt (etterskuddspliktige)
Finansdepartementet har vedtatt i forskrift å utsette fristen for innbetaling av 2. termin forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, fra 15. april til 1. september 2020. Den nye fristen gjelder ikke for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige kraftforetak.

Formuesskatt
Regjeringen har vedtatt at eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få utsatt betaling av formuesskatt. Disse reglene vil gjelde for 2020, og vil kunne gi likviditetshjelp til eiere allerede i inneværende år gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. Finansdepartementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring i forskrift.

Redusert innbetaling av forskuddsskatt krever imidlertid at man endrer forskuddsskatten, og forutsetter således at de som omfattes av reglene foretar seg noe på egenhånd.

Denne endringen gir ingen permanent skattelettelse, ettersom vedtaket kun innebærer en utsettelse av betalingen. Formuesskatten må altså betales etterskuddsvis i april/mai 2021, selv for selskaper med underskudd i 2020. Det skal imidlertid bli mulig å søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Merverdiavgift for 1. termin - 20
Det er vedtatt i forskrift at fristen for innbetaling av mva. er utsatt for 1. termin 2020 fra 14. april til 10. juni 2020, som er sammenfallende med den alminnelige innbetalingsfristen for 2. termin.  Utsettelsen gjelder bare for de som leverer tomånedlige skattemeldinger for mva., og ikke de som leverer mva-meldinger månedlig eller årlig.  

Innsending av mva-meldingen for 1. termin hadde fortsatt leveringsfrist 14. april 2020. Utsettelsen gjelder mao kun eventuell innbetaling av skyldig mva., og ikke rapporteringen. Forsinket innlevering som følge av koronatilstandene skal samtidig ikke føre til ileggelse av tvangsmulkt.

For de som hadde mva. til gode for 1. termin skal beløpet bli utbetalt innen den alminnelige fristen på tre uker fra mva-meldingen ble innsendt. For de som får mva. til gode i 2. termin (mars-april) er det fastsatt i den nye forskriften at skyldig mva. for 1. termin forfaller på det tidspunktet det oppstår krav om mva. til gode for 2. termin 2020. Med andre ord foretar staten i slike tilfeller en motregning av avgiftsbeløpene.

Særavgifter
Regjeringen har ved lovendring gitt Finansdepartementet adgang til å utsette den månedlige innbetalingen av særavgifter for de som er registrert som særavgiftspliktige hos skattekontoret. Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om utsettelse av innbetaling for drivstoffbransjen og bryggerinæringen. Departementet legger til grunn at anmodningsvedtakene omfatter veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv, avgift på smøreolje, CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift, avgift på alkohol, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på drikkevareemballasje. Både ut fra nøytralitetshensyn og praktiske forhold foreslås det å gi utsettelse til alle som er registrert som særavgiftspliktige for nevnte avgifter. Departementet tar sikte på at innbetalingen for mars og april utsettes fra henholdsvis 18. april og 18. mai til 18. juni 2020 og har allerede fastsatt utsatt leveringsfrist for skattemelding for nevnte avgifter i samsvar med foreslått utsatt betalingsfrist.

Stortinget ønsket at regjeringen skulle vurdere om det var grunnlag for betalingsutsettelser for andre særavgifter. I Revidert nasjonalbudsjett for 2020 vurderer departementet at det ikke er behov for utsatt betalingsfrist for andre særavgifter.

2. Midlertidig nedsatt forsinkelsesrente og utsatt betalingsfrist etter søknad

De som har betalingsvanskeligheter som følge av Covid-19 utbruddet og smitteverntiltakene, kan søke om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som er omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1, det vil si arbeidsgiveravgift og øvrige avgifter etter trygdeavgiftsloven kapittel 23, formue- og inntektsskatt, tonnasjeskatt, merverdiavgift og en rekke særavgifter, men med noen unntak. I tillegg gjelder reglene for noen krav etter lov om Statens innkrevingssentral.

Øvrige unntak og begrensninger av hvilke krav som omfattes er omtalt i vår artikkel Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad og nedsatt forsinkelsesrente.

Videre er forsinkelsesrentesatsen vedtatt redusert til fra 9,5 % til 6 %. Av forenklingshensyn gjelder satsen generelt for nevnte kravstyper. Det vil si at den reduserte satsen vil gjelde uansett om det er gitt utsettelse eller ikke, og selv om det ikke er søkt om utsettelse, men hvor kravene betales inn etter forfall. Av samme grunn vil rentesatsen også gjelde både eldre og nyere krav. Rentenedsettelsen vil således også komme til gode de som har utestående krav oppstått før Covid-19 utbruddet.

Det er tale om midlertidige regler og den reduserte rentesatsen er vedtatt å gjelde i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

3. Utsatte leveringsfrister

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 er utsatt fra 31. mai til 31. august 2020. Finansdepartementet oppgir i en pressemelding at det ikke vil bli gitt ytterligere utsettelser. 

Leveringsfrist for skattemelding for særavgifter er utsatt for avgift på alkohol, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje, veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv, avgift på smøreolje, CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift. Utsettelse er gitt for mars og april utsettes fra henholdsvis 18. april og 18. mai til 18. juni 2020 og er i samsvar med foreslått utsatt betalingsfrist.

4. Utsatt frist for foreldelse av kompensasjon av merverdiavgift

Regjeringen har vedtatt en lovendring som gjør det mulig å utsette fristen for foreldelse av kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner etter merverdiavgiftskompensasjonsloven. Utsettelsen vil bil, fastsatt i forskrift, for 1. termin 2020 fra 10. juni til 31. august 2020. Foreldelsesfristen faller dermed sammen med fristen for innlevering av skattemelding for mva-kompensasjon for 3. termin.

Kommuner og fylkeskommuner har en særlig kort foreldelsesfrist etter merverdiavgiftskompensasjonsloven og krav om kompensasjon for merverdiavgift for januar og februar foreldes 10. juni 2020. Fristen er utsatt for å lette arbeidspresset som følge av tiltak som er satt i verk på grunn av virusutbruddet.

5. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt

Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt ved for sent innlevert a-melding, mva-melding og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

Det er tale om en midlertidig stans for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april og 5. mai 2020, mva-melding for de to første terminene med innleveringsfrist 14. april og 10. juni 2020 og for de som leverer årlig mva-melding med frist 20. mars og for primærnæringen med frist 14. april 2020. Det samme gjelder for skattemelding med leveringsfrist 31. mai 2020. Fristen for levering er utsatt til 31. august 2020 uten at forholdet til midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt er omtalt.

Skatteetaten ber arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen for å sikre at de ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige. For øvrig oppfordres de næringsdrivende til å levere mva-meldinger så snart de får anledning. Videre understrekes det at det er viktig å få levert skattemeldinger så snart som mulig slik at skatten blir riktig, men at det er mulig å søke om utsatt frist.

6. Tilbakeføring av underskudd

Regjeringen har vedtatt at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil kr 30 millioner av underskuddet i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Vedtaket er begrunnet med at det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av inntektsbortfall, og at det kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endringen vil gjelde for 2020, og virksomheter som betaler skatten etterskuddsvis (aksjeselskaper mv.) vil dermed først oppnå en likviditetseffekt ved betaling av skatt i 2021. Fordelen vil da hovedsakelig ligge i større muligheter for banklån, men dette vil være opp til bankene og nye/økte lån vil også resultere i økte rentekostnader. Begrensningen på kr 30 millioner innebærer at det først og fremst er små og mellomstore bedrifter som vil ha fordel av denne endringen. Det kan stilles spørsmål ved effekten av et slikt vedtak for virksomheter som har likviditetsutfordringer nå.

7. Skattlegging ved omgjøring av utbyttevedtak

Skattedirektoratet har uttalt at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Unnlatt beskatning forutsetter at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Videre må omgjøringen skje før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet. Det er også en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.

8. Naturalytelser under permittering, herunder firmabil

Arbeidsgiver skal rapportere fordel av naturalytelser den ansatte mottar under permittering på vanlig måte i a-meldingen og beregne arbeidsgiveravgift av ytelsen.

Når NAV overtar betaling av ytelser under permittering, vil arbeidsgiver imidlertid ikke kunne gjennomføre forskuddstrekk for naturalytelsen. Arbeidsgiver plikter da å gi beskjed til skatteetaten, som vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

Når det gjelder firmabil, har Skattedirektoratet uttalt at den kan stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering på grunn av koronautbruddet uten at den ansatte fordelsbeskattes. Det er en forutsetning at det ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver, f.eks. på grunn av reiseavstand. Det er videre en forutsetning at firmabilen ikke i noen tilfeller benyttes privat. Dersom den ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt.

9. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor

I en ny prinsipputtalelse legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgivere som har anskaffet utstyr og tjenester til  hjemmekontorløsninger og helsehjelp som følge av koronakrisen, ikke skal innberette disse som en skattemessig fordel for de ansatte.

I utgangspunktet er slike naturalytelser en fordel som medfører skatteplikt hos arbeidstaker. Fritaket fra innberetningsplikten forutsetter at anskaffelsene er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomheten i gang og å redusere smittefaren. Videre er det en forutsetning at tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Når anskaffelsene er fritatt fra innberetningsplikt, skal de heller ikke med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Direktoratet skriver ikke noe om konsekvensene for arbeidsgivers fradragsrett for merverdiavgift. I utgangspunktet foreligger det ikke fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp til naturalavlønning til de ansatte. Etter vår oppfatning gir uttalelsen grunnlag for å hevde at mva-pliktige arbeidsgivere kan fradradragsføre inngående merverdiavgift på forholdsmessige og midlertidige anskaffelser til de ansattes hjemmekontor. Når anskaffelsen ikke anses som en skattepliktig naturalytelse etter skattereglene, er det grunn til å anta at de heller ikke anses som naturalavlønning etter mva-reglene. Forhåpentligvis vil vi få en avklaring fra Skattedirektoratet innen fristen for å levere inn mva-meldingen for mars-april.

10. Endringer i skattemessige avskrivninger

Skattemessig startavskrivning for saldogruppe d (midlertidig)

Regjeringen har vedtatt å innføre 10 % startavskrivning for maskiner og andre driftsmiddel i saldogruppe d. Startavskrivningen innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmiddelets levetid økes fra 20 % til 30 % for denne saldogruppen. Reglen gjelder både ved erverv og påkostninger, men likevel ikke ved erverv fra nærstående.  

Tiltaket er midlertidig og skal bare gjelde for driftsmiddel ervervet etter at forslaget trer i kraft og ut året 2020. Endringen vil tre i kraft fra den tid departementet fastsetter i forskrift, med virkning for inntektsåret 2020. Innføring av tiltaket kan innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, og endringen gjelder derfor ikke før tiltaket er godkjent av ESA.

Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vurdere en eventuell forlengelse av tiltaket for 2021. Forslaget er en del av tiltakene for å stimulere investeringer og skape vekst i økonomien etter covid-19 utbruddet.

Etablering av en egen skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart (midlertidig)

Stortinget ba regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med 20 %, i stedet for 14 %, årlig avskrivning. Regjeringen fulgte opp Stortingets anmodning i revidert nasjonalbudsjett, men anbefalte ikke forslaget ettersom det kompliserer skattesystemet og vil gi høye administrative kostnader i forhold til nytten for næringslivet. Det vil heller ikke bidra til økt aktivitet i økonomien å øke avskrivningssatsen for skip som allerede er ervervet.

Regjeringen har imidlertid vedtatt at Finansdepartementet gis en forskriftshjemmel til å innføre en midlertidig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivningssats på 20 % for nyervervede skip i 2020, som er ervervet fra en uavhengig part og fra virkningstidspunktet for et slikt forslag.

Tiltaket kan innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, og må godkjennes av ESA før det kan tre i kraft.

11. Opsjonsbeskatning for oppstartselskaper

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsbeskatning for oppstartselskaper. Det gjøres ved at grensen på antall ansatte utvides fra inntil 12 ansatte til selskaper med inntil 25 ansatte. Videre utvides grensen for driftsinntekter på inntil kr16 millioner til driftsinntekter på inntil kr 25 millioner. I tillegg foreslås det å fjerne regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige. Endringene kan innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, og må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

12. Skatteinsentivordninger for oppstartselskaper

Aksjeinnskudd regnes ikke som fradragsberettigede utgifter etter alminnelige skatteregler, men etter en særskilt regel kan personlige skattytere likevel kreve fradrag i egen personlig inntekt per selskap for aksjeinnskudd i oppstartsselskap for investeringer opp til kr 500 000. Regjeringen har vedtatt å øke denne grensen til kr 1 million per investor. Den samlede grensen for fradragsberettiget aksjeinnskudd per selskap er samtidig økt fra kr 1,5 til 5 millioner. Økningen av beløpsgrensene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

I tillegg er det vedtatt at ordningen også kan benyttes av ansatte og deres nærstående, men kun som en midlertidig utvidelse med virkning for inntektsårene 2020 og 2021. Les mer om «gründerfradraget» her.

13. Formuesskatt for aksjer og driftsmidler mv.

Skattepliktig formue fastsettes som hovedregel til økonomisk verdi med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for. Et unntak er gitt for aksjer, selskapsandeler og driftsmidler hvor formuesverdien er gitt en rabatt på 25 %. Regjeringen har vedtatt å øke denne verdsettelsesrabatten for aksjer, selskapsandeler og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) og tilordnet gjeld til 35 % med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Umiddelbar skattebesparelse kan oppnås ved at skattyter kan redusere forskuddstrekk eller forskuddsskatt knyttet til formuesskatten for 2020.

14. Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Ansatte som kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs oppnår en fordel som er skattepliktig lønnsinntekt. Det vil si at fordelen inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i tillegg til å beskattes som inntekt for den ansatte. Det er imidlertid gitt en rabatt ved beregning av skattefordelen begrenset oppad til kr 3 000 per inntektsår. Regjeringen har økt den skattefrie fordelen til kr 5 000 med virkning fra og med inntektsåret 2020.

15. Arbeidsgiveravgift

Stortinget har vedtatt en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for mai og juni 2020. Vedtaket omfatter også arbeidsgiveravgift som er innberettet i andre termin med full sats for sykepenger eller lønnskompensasjon som refunderes fra NAV i tredje termin. Videre omfattes arbeidsgiveravgift etter særlige satser for visse utsendte arbeidstakere fra USA og Canada.

Fastsetting av reduksjonen foreslås gjennomført ved at arbeidsgiver innberetter arbeidsgiveravgiften med ordinær sats som skatteetaten korrigerer før avgiften forfaller til betaling.

For Nord-Troms og Finnmark som har 0-sats (sone IV), er det vedtatt et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020.  Tilsvarende lønnstilskudd er også vedtatt for arbeidsgivere på Svalbard. Ifølge skatteetatens nettsider skal Skatteetaten skal administrere ordningen og det forutsettes at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september, ref. skatteetaten.no.

Fastsetting av reduksjonen gjennomføres ved at arbeidsgiver innberetter arbeidsgiveravgiften med ordinær sats som skatteetaten korrigerer før avgiften forfaller til betaling. Beregnet tilskudd under kr 1000 vil ikke bli tildelt. Reglene følger av en egen lov av 23.06.2020 nr. 110, hvor det også er gitt regler om ileggelse av en form for tilleggsskatt på 30 % eller 60 % dersom arbeidsgiver forsettlig eller ved grov uaktsomhet gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til tilskuddsmyndigheten.

Fristen for å rapportere i a-melding er ikke endret og vil fremdeles være den 5. i måneden etter utbetaling av lønn og andre godtgjørelser. Lønnskatteelementet i finansskatten vil omfattes av utsettelsen.

Det er fastsatt fritak for arbeidsgiveravgift i de tilfellene arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn til permitterte ansatt. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn i forbindelse med covid-19-pandemien. Videre er fritaket begrenset til å gjelde perioden fra 20. mars til 31. oktober 2020. 

16. Halvert mva-sats for persontransport og kultur

Stortinget har vedtatt å halvere den redusert mva-satsen fra 12% til 6 %, og som gjelder for næringer innen persontransport, overnatting, kino, museer, fornøyelsesparker, museer, store idrettsarrangement og allmennkringkasting . Satsreduksjonen gjelder for perioden 1. april til og med 31. oktober 2020.

Det legges til grunn at det er leveringstidspunktet som er styrende for hvilken sats som skal benyttes. Det betyr at det er tidspunktet for en flyreise, konsert, idrettsarrangement mv., og ikke faktureringstidspunktet, som er avgjørende for hvilken sats som kommer til anvendelse.. Kjøpes det billetter i perioden 1. april til 31. oktober 2020, som gjelder reise eller arrangement etter 31. oktober, skal det med andre ord faktureres med 12 %. 

Forslaget har reist spørsmål om hva de næringsdrivende skal gjøre dersom det allerede er fakturert med 12 % mva for tjenester som leveres i perioden 1. april til 31. oktober 2020.  Finansdepartementet og Skattedirektoratet synes å forutsette at selger i et slikt tilfelle skal utstede kreditnota og sende ny faktura til kjøper med den gjeldende satsen på 6 %.  For det tilfellet selger ikke gjør dette, vil kjøper likevel ikke kunne fradragsføre mer enn 6 %.

Se for øvrig egen artikkel om dette; Redusert mva-sats er midlertidighalvert.

17. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling

Regjeringen har vedtatt en midlertidig lov om «rekonstruksjon» for å forhindre konkursbehandling av virksomheter som under normale omstendigheter ville greid seg. Reglene erstatter gjeldende regler for gjeldsforhandling og konkurs, og forslaget åpner blant annet for å gjøre et midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift. Loven trer i kraft 11. mai 2020. Se forøvrig egen artikkel om dette: Forslag om nye regler om rekonstruksjon.

18. Tiltak knyttet til innførsel av varer

Vareinnførsel uten stopp på tollsted 
Transportører med gyldig transporttillatelse har tidligere kunnet passere grensen utenom åpningstid eller via ubetjente grenseoverganger. Denne adgangen er ved forskrift utvidet til å omfatte passering av grensen uten stopp på de betjente tollsteder innenfor åpningstiden. Utvidelsen gjelder kun de tollstedene som er angitt i transporttillatelsen. Formålet med utvidelsen er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk i ekspedisjonslokalet.

Disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring
I utgangspunktet er det forbudt å disponere innenlands over en vare som er innført uten å være fortollet. For å sikre at kritiske leveranser kommer enkelt frem og kan tas raskt i bruk har Tolldirektoratet gitt et unntak fra forbudet når varen kjøres direkte til mottaker. Det er en forutsetning at det er nødvendig med rask leveranse på grunn av forsyningssikkerheten. Unntaket gjelder varer som har betydning for liv, helse eller sikkerhet, men også andre varer som anses som nødvendige ut ifra bredere samfunnsmessige interesser.

Fristen for å fremlegge fullstendig deklarasjon er utvidet fra 10 til 30 dager, dersom den ordinære fristen ikke kan overholdes som følge av koronautbruddet. 

Digital innsending av opprinnelsesbevis
Tolletaten tilbyr nå digital attestering av varesertifikat EUR 1 ved at skjema fylles og sendes inn via altinn.no for elektronisk behandling. Ferdig varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift, samt arkivreferanse, vil deretter bli tilgjengelig for utskrift og signering av eksportør. Løsningen er tilgjengelig for alle eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.), men det er et krav at innsender har fått tildelt rollen som regnskapsmedarbeider i Altinn.

Den digitale løsningen ble innført fra 2. april 2020, men papirversjonen vil nå bli godtatt en tid fremover. På grunn av koronautbruddet ber Tolletaten om at papirversjonen sendes elektronisk til  [email protected]  for stempling og retur via epost.

Varesertifikat EUR 1 er et opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler i mottakerlandet og brukes ved eksport av varer til land Norge har frihandelsavtale med.  I en rekke tilfeller kan en opprinnelseserklæring settes på en faktura, eller et annet handelsdokument som for eksempel pakkseddel, og benyttes som opprinnelsesbevis. Tolletaten oppfordrer til bruk av opprinnelseserklæring i størst mulig utstrekning.

Tolletaten har utvidet praksisen med å godta skannede opprinnelsesbevis til å omfatte kopier både i svart/hvitt og farger. Det er altså ikke lenger er et krav om at bakgrunnsmønsteret i farger på varesertifikatet må være synlig. Kopien må for øvrig være så tydelig at det ikke er tvil om hva som står i dokumentet.

Dersom opprinnelseserklæringen ikke godtas som opprinnelsesbevis eller kopien ikke aksepteres, kan det rapporteres til [email protected]  slik at tolletaten kan ta det opp med aktuell frihandelspart.

Toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr
Det er innført et midlertidig fritak ved innførsel av nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell som er godkjent og sertifisert. Det er tale om et midlertidig fritak som bare gjelder så lenge det er en nødsituasjon i forbindelse med koronautbruddet. Tolletaten har benyttet seg av en eksisterende lovhjemmel til å frafalle krav til gjenutførsel for midlertidig innførsel av varer i nødsituasjoner. Det betyr at medisinsk materiell kan innføres uten at det påløper merverdiavgift og toll ved innførsel forutsatt at materiellet er deklarert etter de gjeldende prosedyrene. Materiell som ikke er forbrukt når nødsituasjonen har opphørt, må enten gjenutføres eller fortolles på vanlig måte.

Dispensasjon for krav om plantehelsesertifikat
Koronautbruddet har medført utfordringer med å få utstedt plantesunnhetssertifikater i enkelte land som eksporterer friske frukter, bær og grønnsaker til Norge.  Importøren kan derfor søke Mattilsynet om dispensasjon.  Slik dispensasjon kan kun gis frem til og med 30. april 2020.

19. Midlertidige opphevede avgifter

Flypassasjeravgiften er opphevet for flygninger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Innbetalt avgift for flygninger tidligere i år skal tilbakebetales til flyselskapene. Totalisatoravgiften er opphevet for budsjettåret 2020.

CO2-avgift på naturgass og LPG er opphevd med virkning fra 1. april 2020 for produkter som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Avgiften vil bli gjeninnført gradvis i perioden 2021 til 2024.


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss