Norge
Languages

Languages

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

tax_alert_m_bilde_ida.jpg

Oppdatert 23. november 2020

Myndighetene har siden mars i år kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19.

De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Noen av de første tiltakene som ble vedtatt er senere avviklet eller vil bli avviklet innen kort tid, mens andre fortsatt gjelder og er varslet videreført.

Nedenfor følger en oversikt og omtale av de ulike skatte- og avgiftstiltakene som er satt inn grunnet Covid-19.


Les også våre andre aktuelle artikler:

Oppdatert 23. november 2020:

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad​

Oppdatert 23. november 2020:

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

Oppdatert 23. november 2020:

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

 


Innhold 

 1. Utsatte betalingsfrister
  - Utløpte frister
  - Formuesskatt
 2. Midlertidig nedsatt forsinkelsesrente og utsatt betalingsfrist etter søknad
 3. Midlertidig utvidet frist for tilbakegående mva-oppgjør for utleiere
 4. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt
 5. Tilbakeføring av underskudd
 6. Skattlegging ved omgjøring av utbyttevedtak
 7. Naturalytelser under permittering, herunder firmabil
 8. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor
 9. Endringer i skattemessige avskrivninger
 10. Etablering av en midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart
 11. Opsjonsbeskatning for oppstartselskaper
 12. Skatteinsentivordninger  for oppstartselskaper
 13. Formuesskatt for aksjer og driftsmidler mv.
 14. Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet
 15. Halvert mva-sats for persontransport og kultur
 16. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling
 17. Tiltak knyttet til innførsel av varer
  - Vareinnførsel uten stopp på tollsted 
  - Disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring
  - Digital innsending av opprinnelsesbevis
  - Toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr
  - Dispensasjon for krav om plantehelsesertifikat
 18. Midlertidig opphevede avgifter

1. Utsatte betalingsfrister

Utløpte frister
Regjeringen utsatte med støtte fra Stortinget betalingsfristene for arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, selskapskatt, merverdiavgift og særavgifter. Disse fristene er utløpt og det er ikke gitt ytterligere utsettelser.  

Formuesskatt
Regjeringen har vedtatt at eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få utsatt betaling av formuesskatt. Disse reglene vil gjelde for 2020, og vil kunne gi likviditetshjelp til eiere allerede i inneværende år gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. Finansdepartementet er gitt hjemmel for utfylling og gjennomføring i forskrift.

Redusert innbetaling av forskuddsskatt krever at man endrer forskuddsskatten, og forutsetter således at de som omfattes av reglene selv tar initiativet.

Endringen gir ingen permanent skattelettelse, men innebærer kun en utsettelse av betalingen. Formuesskatten må altså betales etterskuddsvis i april/mai 2021, selv for selskaper med underskudd i 2020. Det skal imidlertid bli mulig å søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

2. Midlertidig nedsatt forsinkelsesrente og utsatt betalingsfrist etter søknad

De som har betalingsvanskeligheter som følge av Covid-19, kan søke om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som er omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1. Det vil si arbeidsgiveravgift og øvrige avgifter etter trygdeavgiftsloven kapittel 23, formue- og inntektsskatt, tonnasjeskatt, merverdiavgift og en rekke særavgifter, men med noen unntak. I tillegg gjelder reglene for noen krav etter lov om Statens innkrevingssentral.

Øvrige unntak og begrensninger i hvilke krav som omfattes av dette tiltaket er omtalt i vår artikkel Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad og nedsatt forsinkelsesrente.

Det ble først vedtatt at det kunne gis betalingsutsettelse frem til 31. desember 2020.  I forslaget til statsbudsjett for 2021 ble det foreslått å forlenge utsettelsen ved at innbetaling skulle skje over 6 måneder med første avdrag 1. februar 2021. Regjeringspartiene og FrP er nå enige om å utsette første avdrag til 1. april 2021.   Finansdepartementet har derfor endret forskriften om utsettelse av skatteinnbetalinger mv.

Videre er forsinkelsesrentesatsen vedtatt redusert til fra 9,5 % til 6 % ut 2020. Av forenklingshensyn gjelder den reduserte satsen generelt for nevnte kravstyper, det vil si uansett om det er innvilget betalingsutsettelse eller ikke, og selv om det ikke er søkt om utsettelse, men hvor kravene betales inn etter forfall. Den reduserte rentesatsen gjelder både eldre og nyere krav. Rentenedsettelsen vil således også komme de til gode som har utestående krav oppstått før Covid-19.

3. Midlertidig utvidet frist for tilbakegående mva-oppgjør for utleiere 

Det er vedtatt en midlertidig utvidelse av fristen for å inngå leieavtale som forutsetning for å benytte reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør. For å oppnå rett til fradrag for merverdiavgift på ny-, på- eller ombyggingskostnader, må utleiere av bygg og anlegg normalt ha inngått leieavtale med mva-registret leietaker, eller offentlig kompensasjonsberettiget leietaker innen seks måneder etter fullføringstidspunktet, for å ha rett til fullt og umiddelbart fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Dersom leiekontrakt inngås senere, er utleieren henvist til de mindre gunstige justeringsreglene som gir fradragsrett først fra tidspunktet for når leieforholdet startet, med en fradragsføring/kompensasjonsrett fordelt over flere år.

Fristen utvides med tolv måneder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.  For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, vil fristen for å leie ut bygget eller anlegget være 30. juni 2022.

4. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt

Den midlertidige stansen i bruk av tvangsmulkt ved for sent innlevert a-melding, mva-melding og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap, opphørte for a-meldingen for oktober, med leveringsfrist 5. november, og opphører for mva-meldingen for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember 2020. For skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskaper ble muligheten for ileggelse av tvangsmulkt ifølge skatteetatens nettsider gjeninnført fra oktober i år. 

5. Tilbakeføring av underskudd

Regjeringen har vedtatt at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil kr 30 millioner av underskuddet i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Vedtaket er begrunnet med at det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av inntektsbortfall under koronapandemien, og at det kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endringen gjelder for 2020, og virksomheter som betaler skatten etterskuddsvis (aksjeselskaper mv.) vil dermed først oppnå en likviditetseffekt ved betaling av skatt i 2021. Fordelen vil da hovedsakelig ligge i større muligheter for banklån, men dette vil være opp til bankene og nye/økte lån vil også resultere i økte rentekostnader. Begrensningen på kr 30 millioner innebærer at det først og fremst er små og mellomstore bedrifter som vil ha fordel av denne endringen. Det kan stilles spørsmål ved effekten av et slikt vedtak for virksomheter som har likviditetsutfordringer nå.

6. Skattlegging ved omgjøring av utbyttevedtak

Skattedirektoratet har uttalt at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Unnlatt beskatning forutsetter at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Videre må omgjøringen skje før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet. Det er også en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.

7. Naturalytelser under permittering, herunder firmabil

Arbeidsgiver skal rapportere fordel av naturalytelser den ansatte mottar under permittering på vanlig måte i a-meldingen og beregne arbeidsgiveravgift av ytelsen.

Når NAV overtar betaling av ytelser under permittering, vil arbeidsgiver imidlertid ikke kunne gjennomføre forskuddstrekk for naturalytelsen. Arbeidsgiver plikter da å gi beskjed til skatteetaten, som vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

Når det gjelder firmabil, har Skattedirektoratet uttalt at den kan stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering på grunn av Covid-19, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Det er en forutsetning at det ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver, f.eks. på grunn av reiseavstand. Det er videre en forutsetning at firmabilen ikke i noen tilfeller benyttes privat. Dersom den ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt.

8. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor

I en prinsipputtalelse av 31.03.2020, legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgivere som har anskaffet utstyr og tjenester til  hjemmekontorløsninger og helsehjelp som følge av koronakrisen, ikke skal innberette disse som en skattemessig fordel for de ansatte.

I utgangspunktet er slike naturalytelser en fordel som medfører skatteplikt hos arbeidstaker. Fritaket fra innberetningsplikten forutsetter at anskaffelsene er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomheten i gang og å redusere smittefaren for Covid-19. Videre er det en forutsetning at tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Når anskaffelsene er fritatt fra innberetningsplikt, skal de heller ikke med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Direktoratet skriver ikke noe om konsekvensene for arbeidsgivers fradragsrett for merverdiavgift. I utgangspunktet foreligger det ikke fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp til naturalavlønning til de ansatte. Etter vår oppfatning gir uttalelsen grunnlag for å hevde at mva-pliktige arbeidsgivere kan fradradragsføre inngående merverdiavgift på forholdsmessige og midlertidige anskaffelser til de ansattes hjemmekontor under koronapandemien. Når anskaffelsen ikke anses som en skattepliktig naturalytelse etter skattereglene, er det grunn til å anta at de heller ikke anses som naturalavlønning etter mva-reglene. Så langt vi erfarer er dette forholdet til mva-reglene ikke avklart fra Skattedirektoratets side. 

9. Endringer i skattemessige avskrivninger

Skattemessig startavskrivning for saldogruppe d (midlertidig)

Regjeringen har vedtatt å innføre 10 % startavskrivning for maskiner og andre driftsmiddel i saldogruppe d. Startavskrivningen innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmiddelets levetid økes fra 20 % til 30 % for denne saldogruppen. Reglen gjelder både ved erverv og påkostninger, men likevel ikke ved erverv fra nærstående. 

Tiltaket er midlertidig og skal bare gjelde for driftsmiddel ervervet fra og med 20. juli 2020 og ut året 2020. Virkningstidspunktet er fastsatt av Finansdepartementet ved forskrift. 

Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 foreslått å ikke forlenge tiltaket da det ble ansett for å være et lite treffsikkert støttetiltak for å skape vekst i økonomien etter covid-19 utbruddet. I tillegg var det usikkert om ESA ville godkjenne en forlengelse av tiltaket.

Stortinget ba regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med 20 %, i stedet for 14 %, årlig avskrivning. Regjeringen fulgte opp Stortingets anmodning i revidert nasjonalbudsjett, men anbefalte ikke forslaget ettersom det kompliserer skattesystemet og vil gi høye administrative kostnader i forhold til nytten for næringslivet. Det vil heller ikke bidra til økt aktivitet i økonomien å øke avskrivningssatsen for skip som allerede er ervervet.

Regjeringen har imidlertid vedtatt at Finansdepartementet gis en forskriftshjemmel til å innføre en midlertidig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivningssats på 20 % for nyervervede skip i 2020, som er ervervet fra en uavhengig part og fra virkningstidspunktet for et slikt forslag.

Tiltaket kan innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, og må godkjennes av ESA før det kan tre i kraft.

11. Opsjonsbeskatning for oppstartselskaper

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsbeskatning for oppstartselskaper. Det gjøres ved at grensen på antall ansatte utvides fra inntil 12 ansatte til selskaper med inntil 25 ansatte. Videre utvides grensen for driftsinntekter på inntil kr16 millioner til driftsinntekter på inntil kr 25 millioner. I tillegg foreslås det å fjerne regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige. Endringene kan innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, og må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

12. Skatteinsentivordninger for oppstartselskaper

Aksjeinnskudd regnes ikke som fradragsberettigede utgifter etter alminnelige skatteregler, men etter en særskilt regel kan personlige skattytere likevel kreve fradrag i egen personlig inntekt per selskap for aksjeinnskudd i oppstartsselskap for investeringer opp til kr 500 000. Regjeringen har vedtatt å øke denne grensen til kr 1 million per investor. Den samlede grensen for fradragsberettiget aksjeinnskudd per selskap er samtidig økt fra kr 1,5 til 5 millioner. Økningen av beløpsgrensene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

I tillegg er det vedtatt at ordningen også kan benyttes av ansatte og deres nærstående, men kun som en midlertidig utvidelse med virkning for inntektsårene 2020 og 2021. Les mer om «gründerfradraget».

13. Formuesskatt for aksjer og driftsmidler mv.

Skattepliktig formue fastsettes som hovedregel til økonomisk verdi med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for. Et unntak er gitt for aksjer, selskapsandeler og driftsmidler hvor formuesverdien er gitt en rabatt på 25 %. Regjeringen har vedtatt å øke denne verdsettelsesrabatten for aksjer, selskapsandeler og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) og tilordnet gjeld til 35 % med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Umiddelbar skattebesparelse kan oppnås ved at skattyter kan redusere forskuddstrekk eller forskuddsskatt knyttet til formuesskatten for 2020.

14. Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Ansatte som kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs oppnår en fordel som er skattepliktig lønnsinntekt. Det vil si at fordelen inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i tillegg til å beskattes som inntekt for den ansatte. Det er imidlertid gitt en rabatt ved beregning av skattefordelen begrenset oppad til kr 3 000 per inntektsår. Regjeringen har økt den skattefrie fordelen til kr 5 000 med virkning fra og med inntektsåret 2020.

15. Arbeidsgiveravgift

Den midlertidige nedsettelsen av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for mai og juni 2020, og lønnstilskudd til for Nord-Troms og Finnmark, er ikke foreslått videreført for senere terminer.

Fritak for arbeidsgiveravgift i de tilfellene arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn til permitterte ansatt ble gitt for en begrenset periode og fra 20. mars til 31. oktober 2020, og er ikke videreført.

16. Halvert mva-sats for persontransport og kultur

Stortinget har vedtatt å halvere den reduserte mva-satsen fra 12% til 6 %, som gjelder for næringer innen persontransport, hotellovernatting, kino, museer, fornøyelsesparker, museer, store idrettsarrangement og allmennkringkasting. Satsreduksjonen ble først vedtatt for perioden 1. april til og med 31. oktober 2020, og ble senere vedtatt forlenget til ut året 2020.  Det er nå enighet mellom regjeringspartiene og FrP om en forlengelse ut juni 2021. Det vil si at satsen kan forventes tilbakeført til 12% tidligst fra 1. juli 2021.

Det legges til grunn at det er leveringstidspunktet som er styrende for hvilken sats som skal benyttes. Det betyr at det er tidspunktet for når en flyreise, konsert, eller et idrettsarrangement mv., skjer, og ikke faktureringstidspunktet, som er avgjørende for hvilken sats som kommer til anvendelse. Kjøpes det billetter i perioden 1. april 2020 til 30.  juni 2021, som gjelder reise eller arrangement etter 30. juni, 2021, skal det med andre ord faktureres med 12 %. 

Forslaget har reist spørsmål om hva de næringsdrivende skal gjøre dersom det før satsreduksjonen ble innført, er fakturert med 12 % mva. for tjenester som leveres i perioden 1. april 2020 til 30. juni 2021.  Finansdepartementet og Skattedirektoratet synes å forutsette at selger i et slikt tilfelle skal utstede kreditnota og sende ny faktura til kjøper med den gjeldende satsen på 6 %.  For det tilfellet selger ikke gjør dette, vil kjøper likevel ikke kunne fradragsføre mer enn 6 %.

Se egen artikkel om dette; Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte satsen.

17. Skatteetatens frafall av prioritet ved gjeldsforhandling - Rekonstruksjonsloven

Regjeringen har vedtatt en midlertidig lov om «rekonstruksjon» for å forhindre konkursbehandling av virksomheter som under normale omstendigheter ville greid seg. Reglene erstatter gjeldende regler for gjeldsforhandling og konkurs, og forslaget åpner blant annet for å gjøre et midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift. Loven trådte i kraft 11. mai 2020. Se egen artikkel om dette; Forslag om nye regler om rekonstruksjon.

18. Tiltak knyttet til innførsel av varer

Vareinnførsel uten stopp på tollsted 
Transportører med gyldig transporttillatelse har tidligere kunnet passere grensen utenom åpningstid eller via ubetjente grenseoverganger. Denne adgangen er ved forskrift utvidet til å omfatte passering av grensen uten stopp på de betjente tollsteder innenfor åpningstiden. Utvidelsen gjelder kun de tollstedene som er angitt i transporttillatelsen. Formålet med utvidelsen er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk i ekspedisjonslokalet.

Disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring
I utgangspunktet er det forbudt å disponere innenlands over en vare som er innført uten å være fortollet. Tolldirektoratets unntak fra dette utgangspunktet, for å sikre at kritiske leveranser fra utlandet på grunn av Covid-19 er opphevd. Det er således ikke lenger adgang til å disponere over ufortollet vare ved direkte kjøring til mottaker. Også den tidligere utvidelsen av fristen for å fremlegge fullstendig deklarasjon til 30 dager er opphevet, og fristen er således igjen er 10 dager etter at tollagerholder har registrert varen inn i sitt regnskap. 

Digital innsending av opprinnelsesbevis
Tolletaten tilbyr nå digital attestering av varesertifikat EUR.1 ved at skjema fylles ut og sendes inn via altinn.no for elektronisk behandling. Ferdig varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift, samt arkivreferanse, vil deretter bli tilgjengelig for utskrift og signering av eksportør. Løsningen er tilgjengelig for alle eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.), men det er et krav at innsender har fått tildelt rollen som regnskapsmedarbeider i Altinn.

Den digitale løsningen ble innført fra 2. april 2020, men papirversjonen vil bli godtatt en tid fremover. På grunn av koronautbruddet ber Tolletaten om at papirversjonen sendes elektronisk til [email protected] for stempling og retur via epost.

Varesertifikat EUR 1 er et opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler i mottakerlandet og brukes ved eksport av varer til land Norge har frihandelsavtale med.  I en rekke tilfeller kan en opprinnelseserklæring settes på en faktura, eller et annet handelsdokument som for eksempel pakkseddel, og benyttes som opprinnelsesbevis. Tolletaten oppfordrer til bruk av opprinnelseserklæring i størst mulig utstrekning.

Tolletaten har på grunn av koronapandemien utvidet praksisen med å godta skannede opprinnelsesbevis til å omfatte kopier både i svart/hvitt og farger. Det er altså ikke lenger er et krav om at bakgrunnsmønsteret i farger på varesertifikatet må være synlig. Kopien må være så tydelig at det ikke er tvil om hva som står i dokumentet.

Dersom opprinnelseserklæringen ikke godtas som opprinnelsesbevis eller kopien ikke aksepteres, kan det rapporteres til [email protected] slik at tolletaten kan ta det opp med aktuell frihandelspart.

Toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr
Det er innført et midlertidig fritak ved innførsel av nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell som er godkjent og sertifisert. Det er tale om et midlertidig fritak som bare gjelder så lenge det er en nødsituasjon i forbindelse med koronautbruddet. Tolletaten har benyttet seg av en eksisterende lovhjemmel til å frafalle krav til gjenutførsel for midlertidig innførsel av varer i nødsituasjoner. Det betyr at medisinsk materiell kan innføres uten at det påløper merverdiavgift og toll ved innførsel forutsatt at materiellet er deklarert etter de gjeldende prosedyrene. Materiell som ikke er forbrukt når nødsituasjonen har opphørt, må enten gjenutføres eller fortolles på vanlig måte.

Dispensasjon for krav om plantehelsesertifikat
Koronautbruddet har medført utfordringer med å få utstedt plantesunnhetssertifikater i enkelte land som eksporterer friske frukter, bær og grønnsaker til Norge.  Importøren kan derfor søke Mattilsynet om dispensasjon. Unntaket gjelder fram til 1. februar 2021.

19. Midlertidige opphevede avgifter

Flypassasjeravgiften er opphevet for flygninger i perioden fra 1. januar 2020. Det er enighet mellom regjeringspartiene og FrP om å forlenge fritaket ut 2021. Det vil si at flypassasjeravgiften først skal innkreves igjen fra 1. januar 2022.

CO2-avgift på naturgass og LPG er opphevd med virkning fra 1. april 2020 for produkter som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Avgiften vil bli gjeninnført gradvis i perioden 2021 til 2024.

Totalisatoratoravgiften er opphevet for budsjettåret 2020.


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss