Norge
Languages

Languages

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

tax_alert_m_bilde_ida.jpg

Oppdatert 3.4.2020 , kl. 19:45

Myndighetene kommer jevnlig med skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen som følge av Covid-19. Vi legger til grunn at de tiltakene som er foreslått av samtlige eller et flertall av partiene på Stortinget eller som finanskomiteen har innstilt på, med all sannsynlighet vil bli vedtatt. Endringer foreslått av regjeringen (mindretall) eller opposisjonen kan i større grad bli endret eller forkastet. En rekke av forslagene er nå fulgt opp med endelig vedtatte lovendringer og det er ventet at nødvendige forskriftsendringer vil bli publisert i løpet av kort tid.   


 

UTSATT

BETALING

FRA

TIL

Arbeidsgiveravgift

2. termin

15.5.20

15.8.20

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende

1. termin

2. termin

15.3.20

15.5 20

1.5.20

15.7.20

Forskuddsskatt for selskaper

2. termin

15.4.20

1.9.20

Merverdiavgift

1. termin

14.4.20

10.6.20

 

 

 

 

Særavgifter for drivstoffbransjen

Regjeringen vil utarbeide forslag

   

Særavgifter for bryggerinæringen

Regjeringen vil utarbeide forslag

   

Andre særavgifter

Til vurdering hos regjeringen

   

 

 

 

 

 

NEDSATT MED VIRKNING

FRA

TIL

Merverdiavgift

Nedsatt lav sats
fra 12 % til 6 %

1.4.20

31.10.20

Arbeidsgiveravgift

Nedsatt med 4 prosentpoeng

Forslag for
3. termin 2020

Ikke vedtatt


Les også våre andre aktuelle artikler:

Redusert MVA-sats er midlertidig halvert

Betalingsfritak og betalingsutsettelse

Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april


Innhold 

 1. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt
 2. Arbeidsgiveravgift
 3. Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt
 4. Utsatt frist for innbetaling av selskapsskatt (etterskuddspliktige)
 5. Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift
 6. Utsatt frist for innbetaling av særavgifter
 7. Redusert mva-sats for persontransport og kultur
 8. Tilbakeføring av underskudd
 9. Utsatt betaling av formuesskatt
 10. Endringer i skattemessige avskrivninger
 11. Opsjonsbeskatning for oppstartselskaper
 12. Flypassasjeravgiften
 13. Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor

1. Midlertidig stans i bruk av tvangsmulkt

Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt ved for sent innlevert a-melding, mva-melding og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

Det er tale om en midlertidig stans for a-melding med leveringsfrist 5. mars 2020, mva-melding for de to første terminene med innleveringsfrist 14. april og 10. juni 2020 og for de som leverer årlig mva-melding med frist 20. mars og for primærnæringen med frist 14. april 2020. Det samme gjelder for skattemelding med leveringsfrist 31. mai 2020.

Skatteetaten ber arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen for å sikre at de ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige. For øvrig oppfordres de næringsdrivende til å levere mva-meldinger så snart de får anledning. Videre understrekes det at det er viktig å få levert skattemeldinger så snart som mulig slik at skatten blir riktig, men at det er mulig å søke om utsatt frist.

2. Arbeidsgiveravgift

Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag om en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng og forslag om spesielle tiltak for Nord-Troms og Finnmarks om har 0-sats. Regjeringen har varslet at de vil trenge noe mer tid til å utrede hvordan vedtakene best kan gjennomføres og at de vil komme tilbake med forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som skal fremmes i mai 2020.

Betalingsfristen for arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.  På grunn av satsendringen har regjeringen varslet at også betalingsfristen for 3. termin kan bli utsatt.

Fristen for å rapportere i a-melding er ikke endret og vil fremdeles være den 5. i måneden etter utbetaling av lønn og andre godtgjørelser. Lønnskatteelementet i finansskatten vil omfattes av utsettelsen.

3. Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Regjerningen har vedtatt at det i forskrift kan besluttes at alle som skal betale forskuddsskatt får utsatt frist for innbetaling av 1. termin fra 15. mars til 1. mai 2020 og for 2. termin fra 15. mai til 15. juli 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Det er ventet at Finansdepartementet i løpet av kort tid offentliggjør en forskrift hvor utsettelsen fremgår. De som allerede har innbetalt forskuddsskatten og ønsker å få den tilbakebetalt, kan ta kontakt med lokal skatteoppkrever for å få den tilbakebetalt.

4. Utsatt frist for innbetaling av selskapsskatt (etterskuddspliktige)

Regjerningen har vedtatt at det i forskrift kan besluttes å utsette fristen for innbetaling av 2. termin forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, fra 15. april til 1. september 2020. Det er ventet at Finansdepartementet i løpet av kort tid offentliggjør en forskrift hvor utsettelsen fremgår. Den nye fristen gjelder for kraftforetak og petroleumsselskapenes inntekt fra utvinning og rørledningstransport.

5. Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift

Regjerningen har vedtatt at det i forskrift kan besluttes å utsette fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 2020 fra 14. april til 10. juni 2020. Den nye innbetalingsfristen sammenfaller med fristen for innbetaling for andre termin.  Vi forventer at Finansdepartementet i løpet av kort tid offentliggjør en forskrift hvor utsettelsen fremgår. Det gjenstår å se om fristen for de primærnæringene som leverer årlig oppgave med frist 14. april også får utsatt betalingsfristen.

Skattemeldingen for mva for 1. termin må fortsatt leveres innen fristen 14. april 2020. Utsettelsen gjelder kun eventuell innbetaling av skyldig avgift. De som har merverdiavgift til gode for 1. termin vil få beløpet utbetalt innen de alminnelige fristene. Finansdepartementet antar at en del næringsdrivende vil ha mva til innbetaling for 1. termin og mva til gode for 2. termin 2020. Det varsles at det vil bli forsøkt lagt opp til en løsning der tilgodebeløp for 2. termin kan benyttes til å redusere merverdiavgift til betaling for 1. termin.

6. Utsatt frist for innbetaling av særavgifter

Stortinget har anmodet regjeringen om å utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020. Videre bes regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetaling for andre særavgifter.

7. Redusert mva-sats for persontransport og kultur

Stortinget  har vedtatt å redusere lav mva-sats fra 12 % til 6 % med virkning fra 1. april   til og med 31. oktober 2020.

Endringen får virkning for næringer innen persontransport, overnatting, kino, museer, fornøyelsesparker, museer, store idrettsarrangement og allmennkringkasting.

Departementet ser ut til å legge til grunn at det er leveringstidspunktet som vil være styrende for hvilken sats som skal benyttes, noe som er i tråd med de alminnelige reglene som gjelder ved endringer i merverdiavgiftsreglene. Det betyr at det er tidspunktet for en flyreise, konsert, idrettsarrangement mv., og ikke faktureringstidspunktet, som er avgjørende for hvilken sats som skal benyttes. Kjøpes det billetter i perioden 1. april til 31. oktober 2020, som gjelder reise eller arrangement etter 31. oktober, skal det med andre ord faktureres med 12 %. 

Forslaget reiser spørsmål om hva de næringsdrivende skal gjøre dersom det allerede er fakturert med 12 % mva. for tjenester som leveres i perioden 1. april til 31. oktober 2020.  Vi antar at selger i et slikt tilfellet vil kunne utstede kreditnota og sende ny faktura til kjøper med den lavere satsen på 6 %. Finansdepartementet legger likevel til grunn at kunden i medhold av lovendringen ikke kan kreve prisavslag av leverandør, men at det er et privatrettslig forhold.

Departementet skriver at kjøpere som leverer skattemelding for mva etter at satsendringen ble kjent, vil kunne ha utvist kvalifisert uaktsomhet, dersom det i denne fradragsføres med 12 % når satsen er 6 %. Slik vi forstår uttalelsen så vil kjøpere som har mottatt og bokført fakturaer i januar eller februar, eksempelvis for en innenlands flyreise, og hvor reisen foretas etter 1. april, kunne være uaktsomme dersom de sender inn mva-meldingen for 1. termin 2020 med frist 14. april, uten å korrigere mva-satsen på kjøpet ned til 6 %. Vi forstår det slik at ikke har ment å legge en slik byrde på de næringsdrivende, og mener dette bør klargjøres nærmere av departementet. Etter vår oppfatning burde kjøper kunne forholde seg til den mva-satsen som står på den fakturaen de har mottatt og føle seg trygg når de fradragsfører tilsvarende. 

8. Tilbakeføring av underskudd

Regjeringen har vedtatt at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil kr 30 millioner av underskuddet i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Vedtaket er begrunnet med at det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av inntektsbortfall, og at det kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endringen vil gjelde for 2020, og virksomheter som betaler skatten etterskuddsvis (aksjeselskaper mv.) vil dermed først oppnå en likviditetseffekt ved betaling av skatt i 2021. Fordelen vil da hovedsakelig ligge i større muligheter for banklån, men dette vil være opp til bankene og nye/økte lån vil også resultere i økte rentekostnader. Begrensningen på kr 30 millioner innebærer at det først og fremst er små og mellomstore bedrifter som vil ha fordel av denne endringen. Det kan stilles spørsmål ved effekten av et slikt vedtak for virksomheter som har likviditetsutfordringer nå.

9. Utsatt betaling av formuesskatt

Regjeringen har vedtatt at eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få utsatt betaling av formuesskatt. Disse reglene vil gjelde for 2020, og vil kunne gi likviditetshjelp til eiere allerede i inneværende år gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. Finansdepartementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring i forskrift.

Redusert innbetaling av forskuddsskatt krever imidlertid at man endrer forskuddsskatten, og forutsetter således at de som omfattes av reglene foretar seg noe på egenhånd.

Denne endringen gir ingen permanent skattelettelse, ettersom vedtaket kun innebærer en utsettelse av betalingen. Formuesskatten må altså betales etterskuddsvis i april/mai 2021, selv for selskaper med underskudd i 2020. Det skal imidlertid bli mulig å søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

10. Endringer i skattemessige avskrivninger

Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake med forslag til en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 %, og etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20%. Det er anmodet om at forslagene fremlegges i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

11. Opsjonsbeskatning for oppstartselskaper

Stortinget har bedt regjerningen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

12. Flypassasjeravgiften

Flypassasjeravgiften er opphevet for flygninger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Innbetalt avgift for flygninger tidligere i år skal tilbakebetales til flyselskapene.

 Skattefritak for anskaffelser til hjemmekontor

I en ny prinsipputtalelse legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgivere som har anskaffet utstyr og tjenester til  hjemmekontorløsninger og helsehjelp som følge av koronakrisen, ikke skal innberette disse som en skattemessig fordel for de ansatte.

I utgangspunktet er slike naturalytelser en fordel som medfører skatteplikt hos arbeidstaker. Fritaket fra innberetningsplikten forutsetter at anskaffelsene er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomheten i gang og å redusere smittefaren. Videre er det en forutsetning at tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Når anskaffelsene er fritatt fra innberetningsplikt, skal de heller ikke med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Direktoratet skriver ikke noe om konsekvensene for arbeidsgivers fradragsrett for merverdiavgift. I utgangspunktet foreligger det ikke fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp til naturalavlønning til de ansatte. Etter vår oppfatning gir uttalelsen grunnlag for å hevde at mva-pliktige arbeidsgivere kan fradradragsføre inngående merverdiavgift på forholdsmessige og midlertidige anskaffelser til de ansattes hjemmekontor. Når anskaffelsen ikke anses som en skattepliktig naturalytelse etter skattereglene, er det grunn til å anta at de heller ikke anses som naturalavlønning etter mva-reglene. Forhåpentligvis vil vi få en avklaring fra Skattedirektoratet innen fristen for å levere inn mva-meldingen for mars-april.


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer på følgende artikler: 

Regjeringens krisepakke - Arbeidsrett
Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak
Regjeringens krisepakke - Lån og kostnadskompensasjon
 


 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss