Norge
Languages

Languages

Dispensasjon fra kravet om SAF-T regnskap

shutterstock-188617043.jpg

Skattedirektoratet har nylig avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).

Fra 1. januar 2020 skal alle som har bokføringsplikt etter norsk lov kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, SAF-T format (les mer om SAF-T her).

Etter Bokføringsforskriften er det muligheter for å gjøre unntak fra kravet til SAF-T regnskap, eller å gi utsettelse med å oppfylle kravet. Det fremgår av ordlyden at dispensasjonsadgangen er begrenset til særlige tilfeller. Skattedirektoratet vil ha en restriktiv dispensasjonspraksis begrunnet med at den bokføringspliktige har hatt muligheten til å forberede seg i to år etter SAF-T kravet ble vedtatt frem til ikrafttredelse av bestemmelsen.

Hvem kan få innvilget dispensasjon

Ved behandling av søknader om tidsbegrensede dispensasjoner fra kravet til SAF-T regnskap, legger Skatteetaten vekt på forhold som ligger utenfor den bokføringspliktiges kontroll. Et eksempel kan være der den bokføringspliktige har inngått kontrakt med systemleverandør i god tid før 1. januar 2020 om levering av SAF-T regnskap funksjonalitet innen årsskiftet, men hvor leverandøren ikke klarer å levere til avtalt tid. Den bokføringspliktige må da enten bytte leverandør, eller vente på at leverandøren leverer SAF-T funksjonalitet. Begge alternativene kan medføre at den bokføringspliktige ikke er i stand til å oppfylle SAF-T kravet innen 1. januar 2020, og må søke om en tidsbegrenset dispensasjon. Ved søknad om dispensasjon er det viktig å opplyse om når arbeidet ble igangsatt, og til hvilken dato ferdigstillelse av arbeidet var planlagt.

Tidsbegrensede dispensasjoner er blitt innvilget der det er avtalt levering i god tid før 1. januar 2020, men hvor leverandøren har blitt forsinket på grunn av uforutsette hendelser. Tidsbegrensede dispensasjoner for et helt år innvilges kun i helt spesielle tilfeller, og søknader for perioder lengre enn ett år er blitt avslått. Det gis ikke dispensasjon for mulige hendelser frem i tid. Det er kun konkrete foreliggende og faktiske forhold som kan dokumenteres som vil vektlegges.

Søknader om permanent dispensasjon grunnet gammelt system som ikke kan etablere en SAF-T eksportfunksjon, eller med begrunnelse at det er kostbart å etablere en SAF-T eksportfunksjon, gir ikke grunnlag for dispensasjon.

Dersom det i 2019 er besluttet at virksomheten skal avvikles i 2020, kan dette være et argument for at det kan innvilges dispensasjon. Skattedirektoratet kjenner derimot til eksterne tilbydere som konverterer SAF-T regnskap filer fra de fleste formater, inkludert bildefiler. Det er da mulig å fremskaffe bokførte opplysninger på SAF-T format, selv om regnskapssystemet ikke støtter en slik eksportfunksjon. Dette vil påvirke vurderingen om dispensasjon skal innvilges.

Hva blir konsekvensene ved ikke å etterleve kravet om SAF-T

Det vil bli ansett som brudd på bokføringsloven dersom den bokføringspliktige ikke leverer pliktige opplysninger i samsvar med SAF-T formatet.

Dersom en virksomhet ikke kan rapportere etter SAF-T formatet vil bokføringspliktige kunne risikere å få et bokføringspålegg og dette vil sannsynligvis medføre at en blir ilagt tvangsmulkt frem til bokføringspålegget blir oppfylt. Tvangsmulkt beregnes ut fra et rettsgebyr og basert på 2019-satser tilsvarer dette 1 150 kroner per dag, med et maksimumsbeløp på 1 000 000 kroner per år. Se mer om tvangsmulkt her.

Hva bør en søknad om dispensasjon inneholde

Oppsummert bør en søknad om dispensasjon inneholde følgende opplysninger:

Tidsbegrenset dispensasjon

  • En begrunnelse for søknaden, inkludert opplysninger om når arbeidet startet og var planlagt ferdigstilt, og en beskrivelse av hendelser og årsaker som er oppstått underveis
  • Ny og oppdatert arbeidsplan med tidslinje for når arbeidet planlegges ferdigstilt

Permanent dispensasjon

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om hvorfor kravet til SAF-T regnskap ikke kan oppfylles

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss