I denne artikkelen vil vi gjennomgå reglene som regulerer hvilke typer eiendommer i Lillestrøm det utskrives eiendomsskatt på og hvordan eiendomsskatten beregnes, samt noen erfaringer vi har gjort oss gjennom vår bistand med å påklage eiendomsskattetakst.


Grunnleggende om eiendomsskatt i Lillestrøm

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt. Lillestrøm kommune innførte eiendomsskatt på alle boliger- og næringseiendommer og ubebygde tomter fra 2021. Takstene vil i utgangspunktet ligge fast i ti år, men det kan gjøres omtaksering innenfor tiårsperioden i spesielle tilfeller.

Lillestrøm kommune sender årlig ut en skatteseddel i løpet av januar/februar måned som viser hva man skal betale i eiendomsskatt. Eiendomsskatten faktureres i to terminer, med forfall 1. juni og 1. november.

Skattesatsen er for øyeblikket 2 promille både for bolig- og næringseiendom og ubebygde tomter.

Denne artikkelen tar særlig for seg eiendomsskatt i Lillestrøm. Dersom du søker mer generell informasjon om eiendomsskatt, les her.


Eiendommer Lillestrøm kommune utskriver eiendomsskatt på

Lillestrøm kommune utskriver eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og på næringseiendom. I tillegg er det utskrevet eiendomsskatt på ubebygde tomter.

Ved siden av de obligatorisk fritatte eiendommene, har kommunestyret også mulighet til å frita enkelte andre eiendommer.

Les mer: Hvilke eiendommer er gjenstand for eiendomsskatt og hvilke er fritatt?


Taksering av boligeiendommer

I likhet med Oslo kommune, benytter Lillestrøm kommune seg av Skatteetatens formuesverdier som skattegrunnlag for boliger. Skatteetaten fastsetter en formuesverdi for hver enkelt bolig med utgangspunkt i gjennomsnittlige kvadratmeterpriser fra Statistisk sentralbyrå, basert på følgende:

  • Boligtype (enebolig, rekkehus, tomannsbolig, kjedet enebolig eller leilighet) 
  • Opprinnelig byggeår 
  • Boligens areal (P-ROM eller BOA) 
  • Beliggenhet (kommune, samt om det er tett eller spredt bebyggelse)

Det er noen eiendommer som Skatteetaten ikke har angitt en formuesverdi på. For slike eiendommer må kommunen fastsette en særskilt takst etter egne retningslinjer.

I Lillestrøm kommune gis det en reduksjonsfaktor på 30 % for alle eiendommer i kommunen. Boligeiendommer får videre et bunnfradrag på kr 1 800 000 for hver godkjent boenhet.


Taksering av næringseiendommer

Lillestrøm kommune har taksert alle næringseiendommer etter kommunens retningslinjer for næringseiendom ved hjelp av takstmenn. Utgangspunktet er at næringseiendom takseres etter antatt markedsverdi.

Markedsverdien kan fastsettes på to ulike måter. Hovedregelen er at eiendommens forretningsverdi, som er kapitaliseringen av leieinntektene, er bestemmende for fastsatt markedspris. Dette innebærer at eiendommens leiepriser blir veid mot eiendommens attraktivitet, anvendelighet og eiendomsmarkedet mer generelt. Denne vurderingen baserer seg i hovedsak på to faktorer, herunder fastsatt fradrag for eierkostnader og en kapitaliseringsrente.

Fastsettelsen av disse justeringsfaktorene er svært skjønnsmessige og vi anbefaler derfor å foreta en grundig vurdering av om eiendomsskattegrunnlaget fremstår riktig fastsatt.

Den andre metoden for å fastsette markedsverdien er gjennom substansverdi, som er eiendommens tekniske verdi inklusiv tomt. Metoden er mindre anvendt enn markedspris ved forretningsverdi. Likevel vil fradrag for slit og elde utgjøre et forhold som kan bli feilaktig fastsatt.


Krav om omtaksering 

Man kan også kreve omtaksering i tiden mellom de alminnelige takseringene, dvs. tiårsperioden. Dette vil være tilfellet dersom:

  • Eiendommen er delt eller er vesentlig endret siden forrige taksering 
  • Påstående bygning på eiendommen er for eksempel revet, ødelagt i brann e.l. 
  • Det er oppført nye bygninger eller gjort betydelige endringer på eiendommen 

I en byggeperiode der påstående bygning enten er fullstendig revet eller det er grunnlag for totalrehabilitering, bør eiendomsskatten søkes omtaksert og redusert frem til ferdigstillelse. God dokumentasjon om forhold ved eiendommen per 1. januar i skatteåret, herunder innvendig eller fullstendig rivning, vil kunne gi eiendomsskattekontoret nyttig informasjon ved en omtaksering.  

 

RSM Advokatfirma bistår gjerne med å gjøre en vurdering av utskrevet eiendomsskatt, og eventuelt også påklage eiendomsskatten. Vi bistår videre med å kreve dekning av sakskostnader ved medhold i klagen.

 

Erfaring med eiendomsskatt

Eiendomsskatteteamet i RSM har gjennom årene bistått i flere hundreklagesaker, og bistår jevnlig med gjennomgang av eiendomsskattetakster. Våre erfaringer har vist at det er vel anvendt tid å gjennomgå eiendomsskattetaksten om det ikke allerede er gjort, og særlig for næringseiendom. Typisk er takseringer gjennomført på kort tid gjennom utvendig besiktigelse, og eiendomsskattetakstene har derfor ofte vist seg å inneholde feil. For større næringseiendommer vil selv mindre korrigeringer få store utslag på eiendomsskattetaksten.

RSM bistår jevnlig med gjennomgang av eiendomsskattetakster. Våre databaser inkluderer eiendomsskattetakster i Lillestrøm, og vi har dermed et godt grunnlag for å gjøre nye analyser. Ta kontakt med en av våre skatteadvokater for mer informasjon eller bistand i forbindelse med eiendomsskatt i Lillestrøm, så hjelper vi deg gjerne.

Eier du eiendom i Lillestrøm?

Lillestrøm kommune innførte eiendomsskatt i 2021. Innen 1. mars skal du ha mottatt eiendomsskatteseddel for 2023. 

Har du ikke gjennomgått eiendomsskatteseddelen enda? Vi i RSM Advokatfirma jobber mye med eiendomsskattesaker. Vår erfaring er at det å gjennomgå eiendomsskattetaksten er vel anvendt tid, særlig for næringseiendom. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende vurdering.