Skatteloven 9-14 endres for å legge til rette for skattefrie fusjoner av verdipapirfond ved utflytting.

Gjeldene regelverk innebærer en inkonsekvent forskjellsbehandling av beskatning ved realisasjon (skattefrihet) og utflytting (ikke skattefrihet). For å skape sammenheng i reglene endres nå skatteloven § 9-14.

Verdipapirfond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i land utenfor EØS, jf. sktl 10-20 (2).

De alminnelige begrensningene knyttet til porteføljeinvesteringer og lavskatteland gjelder ikke for verdipapirfond. Dette innebærer at fritaksmetoden gjelder bredere for verdipapirfond enn for andre skatteytere. Dette skyldes konkurransemessige hensyn; verdipapirfond skal kunne konkurrere på like vilkår som konkurrenter i andre EØS-stater.

Statsbudsjettet for 2024 lovfestet regler om skattefri grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond, jfr. skatteloven § 11-11 åttende ledd. Hensikten var å legge til rette for at internasjonal næringsvirksomhet blir organisert på en hensiktsmessig måte.

Regelendringen hensyntok imidlertid ikke utflyttingsskatt som utløses av det grenseoverskridende aspektet. Utflyttingsskatt utløses hvis verdipapirfondet i forbindelse med fusjonen mister sin skattemessige tilhørighet til Norge. Dette regelsettet gjelder parallelt; selv en skattefri fusjon kan bli gjenstand for utflyttingsskatt. I skatteloven § 9-14 fjerde ledd bokstav b er det gjort unntak for investeringer som er omfattet av fritaksmetoden, jf. skatteloven § 2-38. Dette unntaket omfatter imidlertid ikke den bredere anvendelsen av fritaksmetoden som gjelder for verdipapirfond. Dette innebærer at verdipapirfond beskattes strengere ved utflytting enn ved realisasjon.

Departementet påpeker nå at denne behandlingen er inkonsekvent; når verdipapirfond kan realisere aksjer både innenfor og utenfor EØS skattefritt, taler hensynet til konsistens og likhet for at det ikke bør skattlegges for aksjer i selskaper utenfor EØS ved utflytting.

Departementet foreslår derfor at det også ved utflytting skal være et uttrykkelig fritak for beskatning av aksjer som et verdipapirfond eier i selskaper utenfor EØS. Den foreslåtte endringen innebærer at utflytting av verdipapirfond ikke utløser skatteplikt for gevinst på aksjer, uansett om det er aksjer i selskaper innenfor EØS som er omfattet av fritaksmetoden, eller utenfor EØS.