I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024 varslet regjeringen endringer i mva-behandlingen av leveranser mellom filial i Norge og hovedkontor i utlandet, og mellom fellesregistrerte selskaper over landegrensene.

Konsekvensene av en eventuell endring går i korte trekk ut på at leveranser mellom filial og hovedkontor, og innad i en fellesregistrering, som i dag vurderes som avgiftsfrie i Norge også når de leveres over landegrensene, kan bli avgiftsbelagt.

Enkelte multinasjonale selskaper og konsern, og særlig innen finans, har tilpasset seg den fordelen de har hatt i Norge. For eksempel kan et norsk AS ha et svensk søster- eller morselskap, med filial i Norge som fellesregistreres med det norske AS´et. Mva-pliktige tjenester som eksempelvis IT-tjenester kan da leveres fra en svensk leverandør til det svenske selskapet, som eksporterer tjenestene til sin norske filial uten at det utløser svensk eller norsk mva, og det norske AS`et kan også benytte seg av tjenestene avgiftsfritt gjennom fellesregistreringen med filialen.

Finansdepartementet karakteriserer dette som en uønsket tilpasning, og peker på at det er det landet hvor en tjeneste faktisk blir forbrukt som skal ha beskatningsretten, dvs. i dette tilfellet retten til å avgiftsbelegge. 

Departementet varsler at de ser på måter for å tette dette «hullet». I praksis leser vi dette som at det kan bli mva-plikt for leveranser i Norge fra utenlandsk hovedkontor og filial, og mellom selskaper som inngår i en fellesregistrering over landegrensene og som inkluderer Norge, dersom varene eller tjenestene vurderes å være til bruk her. 

Departementet varsler videre at dette er noe de sikter å komme med et lovendringsforslag til kommende høst. I så fall må det forventes at det kan tre i kraft allerede fra 1.1.2025. Det betyr at virksomheter som berøres av endringen vil måtte forberede seg på en økt avgiftsbelastning i fremtiden, alternativt at det ses på andre muligheter for å redusere denne.

Vi i RSM Advokatfirma bistår gjerne din virksomhet i å se på og vurdere konsekvensene av dette, samt hvilke muligheter det eventuelt ligger i å organisere seg på en annen måte.