Endringer i regnskapsloven er vedtatt

Endringene i regnskapsloven som ble foreslått i Prop. 66 LS (2020-2021) er vedtatt med virkning fra 1. juli 2021.

Formålet med endringene er i hovedsak å gjennomføre EU-direktivene på en lojal måte i norsk rett. Vi  har omtalt de foreslåtte endringene tidligere, og nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste endringene:

  • Noteopplysninger for poster i balansen og resultatregnskapet skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingsplanen.
  • Det blir flere lettelser i notekravene for små foretak
  • Dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig skal goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres.
  • Utgifter til egen forskning skal kostnadsføres, mens utgifter til egen utvikling kan kostnadsføres. Avskrivningsreglene blir de samme som for goodwill.
  • I redegjørelsen om foretaksstyring skal noterte foretak opplyse om sine retningslinjer for likestilling og mangfold

Det er foreslått, men enda ikke vedtatt at tidspunktet for fastsettelse av årsregnskapet kan utsettes med to måneder i 2021 (tilsvarende korona-utsettelsen i 2020). Dette, i kombinasjon med at virkningstidspunktet for regelendringene er satt til 1. juli 2021 har gitt noen praktiske spørsmål som Finansdepartementet har avklart i et brev til Revisorforeningen.

Bortfall av notekrav for små foretak trer i kraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsespunktet 1. juli 2021. Det innebærer at små foretak som avlegger årsregnskapet for 2020 etter 1. juli har to valg. De kan unnlate å ha med informasjonen som kreves i de bortfalte notekravene. Det må imidlertid fortsatt vurderes om opplysningene er nødvendige for å bedømme selskapets stilling og resultat og gi et rettvisende bilde slik det kreves i regnskapsloven § 7-1. Alternativt kan foretakene fortsatt følge notekravene som gjaldt før endringene i regnskapsloven og ta stilling til bortfall av notekravene først ved avleggelse av årsregnskapet for 2021.

Øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Dette gjelder f.eks. bestemmelsene om goodwill og forskning og utvikling som er omtalt over. Finansdepartementet ser også nærmere på om det er behov for overgangsregler knyttet til disse bestemmelsene.