Endringer i skatte- og avgiftsreglene

shutterstock-162292973.jpg

350-kroners grensen ved import endres i to etapper i 2020, og det skjer også andre endringer i skatte- og avgiftsreglene, omtalt i RSM Nyhetsbrev 15 | 2019 om statsbudsjettet for 2020.

Skatte- og avgiftssatsene for 2020

Nivået på satsene for mva i 2020 forblir de samme som for 2019 og særavgiftene er i stor grad prisjustert. For inntektsskatten er det foretatt noen mindre endringer, blant annet beløpsgrensene for trinnskatt og personfradraget, mens skattesatsene er de samme.

Avgiftssatsene for 2019 og 2020

Skattesatsene for 2019 og 2020

350-kroners grensen ved import

Endringer for matvarer mv. fra 1. januar 2020

For næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter, ble 350-kronersgrensen for avgiftsfritak ved netthandel fra utlandet fjernet med virkning fra 1. januar 2020. Næringsmidler er all mat og drikke og inkluderer kosttilskudd, godteri, brus og kaffe mv. Du kan lese mer om ordningen i RSM Nyhetsbrev 17 | 2019. Dersom du bestilte sjokolade, krydder, kosttilskudd eller medisiner fra utlandet til en verdi under kr 350 før nyttår, men varene først kom til Norge i januar har du blitt rammet av de nye reglene og måttet betale merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll fra først krone på forsendelsen. Det er nemlig når varen kommer til landet som er avgjørende for om du må betale merverdiavgift, og eventuelle særavgifter og toll, og ikke når du har bestilt varene. Finansdepartementet orienterte om innførsel som skjæringstidspunkt i en nyhet av 13. desember.

Endringer for andre varer fra 1. april 2020

Fra 1. april 2020 kan du som forbruker regne med at reglene også endres for resterende varer som for eksempel elektronikk, tilbehør til mobiltelefonen, klær og sminke mv. Har du bestilt slike varer fra en utenlandsk nettbutikk så er det nettbutikken som blir ansvarlig for å oppkreve merverdiavgift for varene med verdi inntil kr 3 000. Det betyr at kjøper skal få oppgitt prisen inkludert merverdiavgift før betaling i nettbutikken. Nettbutikkene blir samtidig fritatt fra å beregne eventuell toll på varene, i praksis vil det gjelde ved innførsel av tekstiler. Utenlandske nettbutikker kan velge å registrere seg i en forenklet ordning (VOEC – VAT On E-Commerce) for denne omsetningen som et alternativ til ordinære mva-registrering. Skatteetaten har varslet at det vil bli fastsatt retningslinjer på engelsk for de utenlandske tilbyderne. Endringene er foreslått å gjelde fra 1. april 2020, men de er ikke endelig vedtatt, så her kan det komme utsettelse av ikrafttredelsestidspunktet.

Regelendringen gjelder ikke ved salg til næringsdrivende. Vi antar at det som regel vil være den norske kjøperen som importerer varer i slike tilfeller og slik sett også belastes innførselsmerverdiavgiften direkte. Alternativt vil den utenlandske selgeren kunne være registreringspliktig i Norge for salget og derigjennom også få fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften.

Frist for inngåelse av justeringsavtaler

Ved oppføring mv. av bygg og anlegg, gjør justeringsreglene for mva at det kan oppstå plikt til å tilbakebetale inngående mva til staten ved overdragelse av bygget eller anlegget innen ti år etter ferdigstillelse. Regelen gjelder blant annet når overdragelse skjer ved salg, fusjon, fisjon og omdanning. En slik tilbakebetaling av mva kan unngås ved inngåelse av en justeringsavtale der ny eier overtar tilbakebetalingsforpliktelsen. I praksis har det vært et vilkår at avtalen må være inngått innen fristen for levering av skattemelding for mva (mva-oppgaven) for den terminen bygget ble overdratt. Praksisen ble etablert av Skattedirektoratet i en uttalelse i 2009. Det betyr at fristen, med unntak for 3. mva-termin normalt utløper én måned og ti dager etter de to-månedlige terminene som gjelder.  

Etter en tingrettsdom avsagt i 2019, har det blitt reist spørsmål om skatteetaten har endret oppfatning og at fristen for inngåelse av justeringsavtaler var endret til utgangen av mva-terminen, fremfor leveringsfristen for mva-oppgaven. Skattedirektoratet har nylig gått ut med en uttalelse og avkreftet dette. Det vil si at fristen for å inngå en justeringsavtale fortsatt er den samme som fristen for levering av mva-oppgaven.

Praksisen innebærer for eksempel at for alle overdragelser som har skjedd ved fusjoner og fisjoner som er registrert i Foretaksregisteret i desember 2019, kan justeringsforpliktelsen fortsatt overdras med en skriftlig og signert avtale innen 10. februar 2020. Nevnte frist gjelder for alle selskap som leverer ordinære to-månedlige skattemeldinger for mva. For selskap som har andre innleveringsperioder og -frister kan fristen for å inngå justeringsavtaler være en annen.

Utvidet opsjonsordning for oppstartsselskaper

Regjeringen ønsker å gjøre det gunstigere for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten, og utvider reglene til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Videre økes maksimal opsjonsfordel per ansatt fra kr 500 000 kroner til kr 1 000 000. Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap er vedtatt utvidet fra og med 1. januar 2020.

 

Andre endringer for 2020 i RSM Nyhetsbrev 15 | 2019 om statsbudsjettet for 2020

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020 i RSM Nyhetsbrev 19 | 2019

 

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss