Har du rett til renter fra staten for innbetalt mva. på omtvistede krav?

omtvistede_krav_bygg_og_anlegg.png

Omtvistede krav og utsatt fakturering

I bygg- og anleggsbransjen er det ikke uvanlig at det oppstår tvist om pengekrav og det kan gå lang tid før en avklaring oppnås. I denne perioden vil entreprenøren fakturere for arbeid som er merverdiavgiftspliktig, mens kunden ofte ikke vil betale før saken er avklart. Dersom partene ved forlik eller gjennom avklaring i domstolene kommer til at det fakturerte beløp skal være lavere enn avtalt, kan entreprenøren reversere tidligere fakturaer ved å utstede en kreditnota tilsvarende differansen. Som et resultat vil entreprenøren få tilbakebetalt fra staten den tidligere innbetalte merverdiavgiften på det omtvistede beløpet. I tillegg har entreprenøren rett til renter på mva-beløpet. Vi gir her noen tips til hva du kan gjøre for både å utsette innbetaling av mva. på omtvistede krav og få renter på mva. som du skal ha tilbake fra staten.

Fra 1.1.2021 er det mulig å utsette fakturering av omtvistede krav. Det innebærer at entreprenøren kan utsette betaling av merverdiavgiften tilknyttet det omtvistede beløp til partene er blitt enige, eller senest til arbeidet er sluttført. I praksis vil en omtvistet sak ofte vare lengre enn prosjektperioden, noe som betyr at entreprenøren fortsatt må innbetale merverdiavgift for arbeid selv om betaling fra kunden uteblir.  

Tidfesting av merverdiavgift

Selv om kreditnotaene reverserer deler av tidligere utstedte fakturaer, skal ikke tidligere innsendte merverdiavgiftsoppgaver korrigeres. De krediterte merverdiavgiftsbeløpene skal innberettes på de senere merverdiavgiftsterminene hvor kreditnotaene ble utstedt. F.eks. om fakturaene for det omstridte kravet ble utstedt i mars 2020 og kreditnota utstedt i mai 2022, skal reverseringen innberettes på terminen for mai-juni 2022. Du har likevel rett til renter for merverdiavgiftsbeløpet beregnet fra fakturaen ble utstedt i mars 2020, men skattekontoret får ikke automatisk beregnet rentegodtgjørelsen.

Søknad om rentegodtgjørelse

For å få utbetalt renter i en slik sak er det nødvendig å sende en søknad til skattekontoret. Dette ble omtalt i artikkelen «Godtgjørelse av renter» i Revisjon og Regnskap nr. 3 2022, hvor en entreprenør hadde utstedt kreditnotaene etter at flere omtvistede krav var avgjort dels ved dom og dels ved forlik. Deretter søkte entreprenøren om rentegodtgjørelse på innbetalt merverdiavgiftsbeløp i perioden mellom utstedt faktura og utstedt kreditnota, noe som ble akseptert av skattekontoret.

Foreldelse av rentekravet

Det er viktig å søke om rentekompensasjon før kravet foreldes da virkningen av foreldelse er at kravet anses bortfalt. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, men det er flere forhold som kan avbryte foreldelsen av kravet. Det å sende kravet til skattekontoret avbryter ikke foreldelsesfristen noe som betyr at et krav kan foreldes mens skattekontoret vurderer om kravet skal aksepteres. For å unngå foreldelse må kravet bringes inn for Skatteklagenemnda eller det må tas rettslige skritt for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse på kravet for eksempel ved å sende inn en stevning. 

Vår anbefaling er derfor å sende inn en søknad om rentegodtgjørelse så snart kreditnotaene er sendt til kunden. Har du behov for hjelp bistår vi gjerne.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss