Høsten er tid for restruktureringer. Dersom dere har SkatteFUNN-prosjekt og planer om å omorganisere virksomheten kan det være lurt å stoppe opp og vurdere hvilke konsekvenser gjennomføringen av planene kan ha for størrelsen på SkatteFUNN-fradraget. 

Selskaper med FoU-prosjekt med SkatteFUNN-godkjenning har rett på fradrag i skatt for 19 prosent av prosjektkostnadene oppad begrenset til 25 millioner kroner i prosjektkostnader årlig. 

Begrensningen gjelder både det enkelte prosjektet og det enkelte selskapet. Dette betyr at selv om et selskap har flere prosjekter vil SkatteFUNN-fradraget maksimalt beregnes av 25 millioner kroner. Prosjektkostnader som overstiger denne beløpsgrensen medregnes ikke, selv om de er fordelt på flere prosjekter. 

Fordi beløpsgrensen er knyttet til det enkelte prosjekt, gjelder denne grensen også når to eller flere selskaper samarbeider om det samme prosjektet. SkatteFUNN-fradraget deles da på deltakerne i prosjektet etter deres andel av prosjektkostnadene. 


Betydningen av omorganisering

Omorganisering av en virksomhet med godkjent SkatteFUNN-prosjekt kan resultere i at selskapet mister hele eller deler av SkatteFUNN-fradraget. Omvendt kan omorganisering også brukes som et verktøy for å optimalisere  SkatteFUNN-fradrag dersom selskapet tidligere har fått avkortet SkatteFUNN-fradraget. Det er derfor viktig at selskaper og konsern med SkatteFUNN-prosjekt er bevisst på hvilken effekt planer om endringer i selskapsstrukturen kan ha for retten til SkatteFUNN-fradrag. 


Fusjon 

Når to selskaper som begge har SkatteFUNN-prosjekter fusjonerer, vil det overtakende selskapet etter fusjonen være eier av samtlige SkatteFUNN-prosjekter. Ettersom SkatteFUNN-fradraget maksimalt beregnes av 25 millioner kroner, vil SkatteFUNN-fradraget bli mindre som følge av fusjonen, dersom summen av prosjektkostnadene for alle prosjektene overstiger 25 millioner kroner. 


Fisjon

Omorganisering kan også bidra til å optimalisere SkatteFUNN-fradraget. Dersom et selskap har flere SkatteFUNN-prosjekter (som ikke er samarbeidsprosjekter), og der summen av prosjektkostnadene for disse overstiger 25 millioner kroner, kan selskapet være tjent med å fisjonere ut ett eller flere prosjekter til ett eller flere konsernselskaper. Ved å ha prosjektene i ulike selskaper, vil man kunne sikre maksimalt SkatteFUNN-fradrag for hvert prosjekt.


Ny eiere?

Dersom en virksomhet får nye eiere inn på eiersiden, enten rett over seg eller høyere opp i kjeden, kan dette påvirke størrelsen på SkatteFUNN-fradraget. Dette er typisk relevant ved oppkjøp. 

SkatteFUNN er statsstøtte, og statsstøttereglene setter begrensninger for hvor mye støtte et prosjekt kan få. Mottar prosjektet annen offentlig støtte i tillegg til å ha SkatteFUNN-godkjenning, kan et eierskifte lede til en avkortning eller økning i støtten sammenlignet med situasjonen før oppkjøpet. 


Når et prosjekt flyttes til nytt organisasjonsnummer

Godkjenningen av det enkelte SkatteFUNN-prosjektet følger organisasjonsnummeret til selskapet som opprinnelig søkte om godkjenning. Når SkatteFUNN-prosjekter overføres til et annet selskap ved fusjon eller fisjon, må det overtakende selskapet søke om ny godkjenning dersom SkatteFUNN-prosjektet ikke er fullført på fusjons- eller fisjonstidspunktet. 

Dersom prosjektet er fullført på fusjons- eller fisjonstidspunktet, overføres ev. rettigheter og plikter knyttet til SkatteFUNN-prosjektet til det overtakende selskapet uten at det overtakende selskapet behøver ny godkjenning fra Forskningsrådet.
 


Prat med din rådgiver om SkatteFUNN-konsekvenser

Avhengig av formålet med omorganiseringen, kan det likevel være mulig å gjennomføre omorganiseringen og samtidig sikre retten til SkatteFUNN-fradraget. Andre ganger vil formålet med omorganiseringer veie tyngre enn reduksjon eller bortfall av SkatteFUNN.

Dersom dere har SkatteFUNN-prosjekt og står overfor en omorganiseringsprosess, anbefaler vi at dere bruker en rådgiver med kompetanse på både SkatteFUNN og restruktureringer. Ta en fot i bakken og vurder eventuelle konsekvenser før dere gjennomfører omorganiseringene. 

RSM Norge har revisorer og advokater med lang og bred erfaring med SkatteFUNN, statsstøtte og restrukturering. Ta gjerne kontakt med en av våre eksperter dersom dere er usikre på hvordan dette kan påvirke deres planer.