Høyesterett: Grensen mellom vedlikehold og påkostning

vannkraft_v2.png

Høyesterett avsa 22. oktober 2020 dom i sak som gjaldt skattemessig fradrag ved oppgraderinger av et damanlegg («Svartevass-dommen»). Spørsmålet var om kostnadene kunne fradragsføres som vedlikehold, eller om de måtte aktiveres på saldo og fradragsføres gjennom avskrivninger. Høyesterett kom til at kostnadene måtte aktiveres som påkostninger.

Dommen gjaldt et damanlegg, og har dermed stor betydning for den skattemessige behandlingen ved oppgradering av andre vannkraftverk. Vi mener at den også har overføringsverdi til eiendomsbransjen.

Ingen endring i rettstilstanden

Høyesteretts drøftelse bygger i stor grad på Norrøna Eiendom-dommen, og innebærer etter vårt syn ingen endring av rettstilstanden. Den oppsummerer imidlertid rettstilstanden på en god måte:

  • Vedlikeholdskostnader er kostnader som er nødvendige for å holde objektet i samme stand som da det var nytt, eventuelt for å bringe det tilbake til samme stand.
  • Oppgraderinger ut over dette er i utgangspunktet påkostninger som må aktiveres.
  • Vedlikehold foreligger også når det utførte arbeidet har gitt eiendelen en høyere standard (bedre kvaliteter) enn tidligere, så lenge standarden ikke overstiger den samme relative standarden som eiendelen hadde som ny, der det kun skilles mellom høy, middels eller lav standard.
  • Det er en forutsetning at det foreligger et vedlikeholdsbehov, som ikke kun er et utslag av relativ standardutvikling men også av at det som skiftes ut er slitt eller ødelagt.
  • En uendret funksjon trenger ikke være et avgjørende kriterium ved skillet mellom vedlikehold og påkostning. Det kan altså være en påkostning selv om funksjonen er uendret.

Følgelig innebærer dette at det fortsatt er mulig å klassifisere en betydelig andel av kostnader i rehabiliteringsprosjekter som vedlikehold skattemessig, etter reglene om tenkt vedlikehold og vedlikehold tilbake til samme relative standard.

Offentlig påbud innebærer ikke nødvendigvis vedlikehold

I praksis har det eksistert noe usikkerhet relatert til om endringer som følge av offentlige påbud automatisk vil innebære at kostnadene skal anses som vedlikehold. Dette har vært vurdert tidligere, eksempelvis i forbindelse med skjerpede krav til universell utforming.

Høyesterett stadfester også på dette området gjeldende rett; oppgradering av en eiendel som følge av offentlige påbud vil ikke i seg selv føre til at oppgraderingen anses som vedlikehold.

For eiendomsbransjen kan dette for eksempel være relevant for endringer ved ombygging som følger av krav i TEK17.

Stor betydning for vannkraftverk

For vannkraftverk har «Svartevass-dommen» stor betydning, ettersom den slår fast at forsterkning av damanlegg ikke skal anses som vedlikehold. Dette gjelder selv om forsterkningen skjer som følge av nye og strengere krav til damsikkerhet fra myndighetenes side.

Svartevassdammen stod ferdig i 1976, og var dermed ikke et veldig gammelt damanlegg da det måtte forsterkes i perioden 2011-2014.

At kostnadene ikke kunne fradragsføres direkte som vedlikehold, men måtte aktiveres og fradragsføres gjennom avskrivninger, har stor betydning ettersom dammer skal avskrives lineært over 67 år, jf. skatteloven § 18-6.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss