SB23

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.

Høyprisbidrag er en form for ekstra skatt på «superprofitt» fra den svært høye strømprisen. Strømstøtten til befolkningen og høyprisbidraget har samme innslagspunkt. På denne måten forsøker Regjeringen å dekke inn noe av kostnaden ved strømstøtten. Forslaget innebærer at vannkraftverk som betaler høyprisbidrag og som betaler grunnrenteskatt, vil stå overfor en samlet marginalskatt på 90 prosent.

Nærmere om forslaget

Skatten vil ramme vannkraft som er grunnrenteskattepliktig. Den vil også ramme vindkraftverk som er konsesjonspliktig etter energiloven og øvrig vannkraft med produksjon minst 1 MW. Eier av kraftverk ilegges avgift til staten når kraftprisen overstiger 70 øre/kWh. Avgiften utgjør 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh og beregnes time for time per prisområde. Bidraget baseres på faktiske priser og gjelder all produksjon i kraftverket. Slik dagens markedssituasjon er, vil særlig kraftprodusenter i de sørligste prisområdene rammes.

Økt skatteproveny

Forslaget anslås å øke skatteinntektene med om lag 16 milliarder kroner årlig.

Ikrafttredelse

  • Ikrafttredelse for vannkraft som er grunnrenteskattepliktig: 28. september 2022.
  • Ikrafttredelse for vindkraftverk som er konsesjonspliktig etter energiloven og vannkraft på minst 1 MW: 1. januar 2023.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023