Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

financial_services_offset_211238.png

Har du kjøpt, minet eller solgt kryptovaluta i løpet av 2020? I så fall er det viktig at du får med nødvendig informasjon i skattemeldingen. Dette er ikke informasjon som kommer forhåndsutfylt, og må derfor fylles inn manuelt.

Les også våre andre aktuelle artikler:

Hvordan skattlegge kryptovaluta?

Bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?

Vi vil i denne artikkelen gi nærmere informasjon om hvordan gevinst og tap, inntekt og formue skal rapporteres i skattemeldingen.

Mining av kryptovaluta

Utvinning av virtuell valuta («mining»), som blant annet bitcoin og andre kryptovalutaer, medfører at man blir skattepliktig for de verdiene man utvinner på utvinningstidspunktet. Denne verdien skal rapporteres som inntekt i skattemeldingen.

For å beregne verdien oppnådd ved miningen, er det viktig å klarlegge hvor mye som er minet i løpet av året og når. Videre må man fastsette verdien på kryptovalutaen som er minet. Det er flere tilbydere man kan bruke for å fastsette historiske kurser, f.eks. Coinmarketcap.com. Videre kan man bruke valutakalkulatoren fra Norges Bank for å regne om den utenlandske kursen til norske kroner. Man bruker da valutakursen for dagen kryptovalutaen ble minet. Deretter summeres inntekten opp i norske kroner for å komme frem til beløpet som skal oppgis i skattemeldingen.

Fradrag for kostnader

Du har mulighet til å trekke fra kostnader du har hatt til miningen i løpet av året i den skattepliktige inntekten. Eksempler på kostnader du kan fradragsføre er kostnader til kjøp av maskiner eller programvare, i tillegg til økte kostnader til strøm som følge av miningen. Kostnader til maskiner under kr 15 000 kan fradragsføres direkte i året maskinen ble kjøpt. Overstiger kostnaden kr 15 000, må det vurderes om det er direkte fradrag eller fradragsrett gjennom årlig avskrivning med 30 % av gjenværende kostnad. 

Hvordan rapportere inntekt fra mining

Fra 2020 kan man ved innlevering av skattemeldingen velge om man vil levere via Skatteetaten (nytt i 2020) eller i Altinn (som tidligere år).

Ved levering via Skatteetaten, velger du tema «Finans - Virtuell valuta / kryptovaluta». Der får du nærmere informasjon om hvordan du skal gå frem. Du kan velge om du vil opplysninger for hver enkelt virtuell valuta eller samlet for flere.

Ved levering av skattemeldingen i gammelt format (Altinn), skal skjemaet RF-1159 fylles ut og legges ved. Konkret hvordan du fyller ut RF-1159 beskrives i Skatteetatens veileder. Pass også på at inntekten fra miningen kommer med i post 3.1.12 («Annen inntekt») i selve skattemeldingen.

Salg, bytte og bruk av kryptovaluta

Dersom du har solgt kryptovaluta, byttet om i annen valuta, brukt den som betalingsmiddel eller liknende i løpet av 2020, vil du ha oppnådd en gevinst eller et tap, som skal innrapporteres i skattemeldingen. 

Gevinst eller tap skal beregnes på transaksjonstidspunktet. Gevinst og tap skal oppgis i norske kroner i skattemeldingen, så dersom kryptovalutaen er handlet i utenlandsk valuta, er det viktig å omregne til norske kroner med kursen for dagen transaksjonen ble gjennomført.

Hvordan rapportere gevinst og tap ved salg

Fra 2020 kan man ved innlevering velge om man vil levere via Skatteetaten (nytt i 2020) eller i Altinn (som tidligere år).

Ved levering via Skatteetaten, velger du tema «Finans - Virtuell valuta / kryptovaluta». Der får du nærmere informasjon om hvordan du skal gå frem. 

Ved levering i gammelt format (Altinn), skal gevinst eller tap rapporteres i skjemaet RF-1159. Gevinsten må også være med i post 3.1.13 («Gevinst andre finansprodukter») og tap i post 3.3.13 («Tap andre finansprodukter») i selve skattemeldingen.

Hvordan fastsette verdien av kryptovaluta - formuesfastsettelse per 31. desember

Kryptovaluta som fortsatt er i ditt eie per 31. desember inngår i grunnlaget for formuesskatten og skal derfor også innrapporteres i skattemeldingen. Saldo per 31. desember for kryptovaluta du eier skal være tilgjengelig enten via dine digitale lommebøker (wallets) hos din formidler, eventuelt hos egen wallet-tilbyder.

For å finne frem til markedsverdien brukes kursen for markedsplassen der kryptovalutaen ble kjøpt. Formuesverdien må oppgis i norske kroner, og kursen for den virtuelle valutaen må derfor multipliseres med valutakursen per 31. desember (f.eks. fra Norges Bank). 

Hvordan rapportere formue

Fra 2020 kan man ved innlevering av skattemeldingen velge om man vil levere via Skatteetaten (nytt i 2020) eller i Altinn (som tidligere år).

Ved levering via Skatteetaten, velger du temaet «Finans - Virtuell valuta / kryptovaluta». Under denne vil du finne nærmere informasjon om hvordan du skal legge inn tallene du har kommet frem til. 

Ved levering i gammelt format (Altinn) skal formuesverdiene legges inn i post 4.1.10 («Formue andre finansprodukter») i selve skattemeldingen. 

Dokumentasjon på inntekt og formue - vedlegg til skattemeldingen

Det kan være fornuftig å legge ved et vedlegg til skattemeldingen som viser hvordan du har beregnet deg frem til den samlede inntekten og formuen, så Skatteetaten får fullstendige opplysninger om hvordan du har gått frem for å fastsette dette. 

Det er viktig å gi fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Skulle Skatteetaten komme til at det mangler opplysninger, vil man kunne risikere tilleggsskatt dersom det beregnes for lav inntekt eller eventuelt et for høyt fradrag.

Vi vil også anbefale å lagre dokumentasjon på transaksjoner og beholdning av virtuell valuta per 31. desember. Det er ikke nødvendig å sende dette inn med skattemeldingen, men Skatteetaten vil kanskje etterspørre dette i forbindelse med skattefastsettelsen og det er derfor viktig å ha dette tilgjengelig.

Frist for innlevering av skattemelding og søknad om utsettelse 

Ordinær frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april hvert år dersom man mottar skattemelding som lønnstaker. Man kan imidlertid søke om utsettelse av innleveringsfristen til 31. mai. Fristen for å søke om utsettelse er 30. april. Du kan søke om utsettelse på Skatteetatens nettsider.

Dersom man mottar skattemelding som næringsdrivende, er innleveringsfristen 31. mai. Næringsdrivende kan søke om utsatt frist til 20. august.

Det er ikke anledning til å søke om utsettelse utover 31. mai for lønnstakere og 20. august for næringsdrivende.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss