Hvordan skattlegge kryptovaluta?

shutterstock_kryptovaluta_770x367.png

Bitcoin, en av de mest populære kryptovalutaene også kjent som virtuell valuta, har nådd nye høyder med toppnotering på over 60 000 dollar. Institusjonelle investorer har ved å investere i bitcoin og andre kryptovalutaer bidratt til å øke interessen og prisen. Omsetning av kryptovaluta følger de alminnelige reglene for inntekts- og formuesskatt.

Usikker hva de ulike begrepene betyr? Se oversikt over ord og uttrykk.

Skattlegging av kryptovaluta

Bitcoin og andre kryptovalutaer er et formuesobjekt etter skattereglene. Tilsvarende gjelder for finansielle instrumenter med kryptovaluta som underliggende objekt. Kryptovaluta er altså ingen «vanlig» valuta. Omsetning av kryptovaluta for å investere eller som betalingsmiddel følger alminnelige regler for inntekts- og formuesskatt. Fritaksmetoden gjelder ikke for kryptovaluta.

Skatt for privatpersoner

Om en privatperson eller et selskap realiserer kryptovaluta ved salg, bytte mellom ulike kryptovalutaer, veksling, som betalingsmiddel mv. er transaksjonen skattepliktig. Gevinsten skattlegges som kapitalinntekt med 22 prosent. Til gjengjeld er tap fradragsberettiget. 

Virksomhetsinntekt ved stort omfang

En privatperson som driver omfattende handel med kryptovaluta, kan bli ansett å drive virksomhet med næringsinntekt. Næringsinntekt beskattes med inntil 49,6 prosent. Det skal imidlertid mye til for at handelen er så omfattende at det anses som virksomhet. 

For å fastslå om en privatperson driver næringsvirksomhet må aktiviteten være av et visst omfang og en viss varighet, den må være egnet til å gå med overskudd og drives for egen regning og risiko. Det er vanskelig å gi et konkret svar på hvor grensene går, og vi anbefaler en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Mining av kryptovaluta kan anses som virksomhet, og det kan derfor være smart å legge slik aktivitet i et aksjeselskap.  

Om du er usikker anbefaler vi artikkelen bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?

Formue og skatt

Skattepliktig formue er den kryptovalutaens omsetningsverdi per 31. desember, målt i norske kroner. 

For selskap inngår verdiene i selskapets beregning av formue i skattemeldingen og danner grunnlaget for formuesverdien på eiernes aksjer. Aksjer gis en formuesrabatt, ved at de verdsettes til 65 prosent av selskapets formuesverdi i 2020 (55 prosent i 2021).

For privatpersoner beregnes det formuesskatt med 0,85 prosent på formue over 1,5 millioner. Det beregnes også formuesskatt av det man har «minet», og uansett hvor i verden den digitale valutaen befinner seg, så lenge man selv er skattepliktig til Norge.

Beregning av gevinst og tap

Ved kjøp av bitcoin eller annen kryptovaluta, utgjør kostprisen kryptovalutaens inngangsverdi. Ved realisasjon av kryptovaluta, skal det beregnes gevinst- eller tap. Salgsvederlaget er kryptovalutaens utgangsverdi. Beregning av gevinst er som følger: Gevinst = differansen mellom utgangsverdi/vederlag/salgssum og inngangsverdi/kostpris/kjøpesum, fratrukket eventuelle kostnader ved transaksjoner.

Utgangsverdi/vederlag
- Transaksjonskostnader
- Inngangsverdi
= Gevinst

Mining (“proof of work”)

Mining eller utvinning av virtuell valuta er den kryptovaluta man mottar som motytelse for verifikasjonsaktivitet. For å beregne skattepliktig inntekt må man vite hvor mye man har minet til de forskjellige tidspunkter i løpet av året. Gevinst fra mining tidfestes etter hvert som miningen utvinnes og skattyter får en ubetinget rett til inntekten. Alle utgifter knyttet til miningen er fradragsberettiget, som blant annet      strøm, maskiner, PC-er, programvare mv.

Mining øker sjansen for at aktiviteten anses som virksomhet, og det bør derfor vurderes å legge slik aktivitet i et aksjeselskap.

Kryptovaluta minet i løpet av inntektsåret skal inntektsføres til markedsverdien i norske kroner på utvinningstidspunktet. Ved senere salg av den virtuelle valutaen skal det foretas en gevinstberegning. En privatperson som miner og «produserer» kryptovaluta skattlegges med 22 prosent (kapitalinntekt). Dersom miningen er omfattende og egnet til å gi overskudd, skattlegges det som næringsinntekt med 49,6 prosent. Om den virtuelle valutaen er i behold per 31. desember må du rapportere den som formue.

Verdi av virtuell valuta mottatt for mining 
- Kostnader/avskrivninger
= Skattepliktig inntekt

Staking («proof of stake»)

Staking er en prosess som lar brukere som eier og holder virtuell valuta motta «belønninger» (stake rewards) bare ved å holde den virtuelle valutaen. Den digitale valutaen gir gevinst ved staking. Gevinsten er slik at brukerne øker beholdningen av kryptoaktiva gjennom en mekanisme som ligner på renter på bankinnskudd, en slags «renteinntekt». Gevinst av staking skattlegges som kapitalinntekt med 22 prosent.

Merk at både «Proof of Work» og «Proof of Stake», samt hybrider og andre protokoller som belønnes med virtuell valuta, må rapporteres til skattemyndighetene.

Hvordan sikre korrekt informasjon til Skatteetaten?

Investering i virtuell valuta følger de alminnelige regler for inntekts- og formuesskatt. Opplysningene er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen og må derfor gis på eget initiativ. Dersom du er usikker på den skattemessige behandlingen eller det gjelder store beløp, anbefaler vi alltid å utarbeide et vedlegg til skattemeldingen som forklarer investeringen og den skattemessige vurderingen. Gir man korrekte og fullstendige opplysninger i vedlegg til skattemeldingen er det mindre risiko for å bli ilagt tilleggsskatt.

Skatteetaten har en egen side for virtuell valuta (kryptovaluta) og rapportering i skattemeldingen

Har du investeringer fra tidligere år som ikke er opplyst til Skatteetaten de siste tre årene? Da bør du sende inn opplysninger til Skatteetaten. Det kan du gjøre når som helst. Du kan endre grunnlaget for skatt om Skatteetaten ikke har fastsatt grunnlaget eller varslet kontroll. Gir du fullstendige opplysninger ved å endre fastsettelsen, er det mindre risiko for å bli ilagt tilleggsskatt. Om Skatteetaten finner feil eller manglende rapportering i sin kontroll kan man risikere tilleggsskatt, normalt 20 prosent og i verste fall 60 prosent, av skatten på det unndratte beløp i norske kroner.

 


Kryptovaluta - ord og uttrykk

Kryptovaluta, digital valuta eller virtuell valuta? Nedenfor følger en forklaring av de mange ord og uttrykk i forbindelse med investering i digital valuta.

Blokkjede (Blockchain)

er en dynamisk og distribuert database for bokføring, hvor hver node, ved hjelp av kryptografi, verifiserer og loggfører transaksjoner og eierskap som skjer i systemet. Bitcoin er basert på teknologien blokkjede.

Coin og token

benyttes gjerne om hverandre. En coin/mynt er en hvilken som helst kryptovaluta på en frittstående, uavhengig blokkjede - som Bitcoin eller Ethereum’s Ether. 

DeFI

er desentralisert finans. Det er tjenester og produkter knyttet til virtuell valuta og andre tokens ved bruk av desentralisert teknologi. Tjenestene og produktene kan for eksempel være en type banktjeneste som lån, innskudd og stille sikkerhet, men da uten en «vanlig» bank eller finansinstitusjon som mellomledd. Eksempler på DeFi er Uniswap, Compound, Yearn og Aave.

Digitale sentralbankpenger (DSP),
engelsk Central Digital Currency (CDC)

er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. Norges Bank har en egen prosjektgruppe som ser nærmere på det å utvikle en digital e-krone.

Distributed Ledger Technology (DLT) / distribuert regnskapssystem

er en delt database der transaksjoner og tilhørende detaljer blir registrert flere steder samtidig. En DLT kan være et godkjent nettverk kontrollert av en sentral myndighet, eller et fritt nettverk vedlikeholdt av et desentralisert nettverk av noder uten en sentral myndighet. Blokkjede og Directed Acyclic Graphs (DAGs) er begge eksempler på forskjellige typer DLT.

FIAT

er en offisiell valuta utstedt av en myndighet (gammelt gresk uttrykk som betyr la det skje). Alt som ikke er kryptovaluta kalles fiat-penger. Det er penger (mynter og sedler) som er erklært å være penger, men der utstederen ikke har dekning i for eksempel gullreserver til å innløse dem i realverdier.

Kryptovaluta

er en eiendel i et blokkjede-nettverk som kan handles med, brukes som et byttemiddel og være et verdibringende objekt. Kryptovaluta, virtuell valuta og digital valuta brukes gjerne om hverandre.

Mine (flertall: mining)

er å verifisere transaksjoner i en underliggende blokkjede. For eksempel kan man mine frem flere bitcoins ved hjelp av prosessorkraft og programvare som bidrar til verifiseringen. 

Smartkontrakt

er en programkode lagret på en blokkjede, dvs. et program i transaksjonen. Programmet kan gjøre det enklere å utveksle penger, aksjer, innhold eller noe annet av verdi.

Stablecoin

er en kryptovaluta direkte knyttet til en annen stabil verdi, som for eksempel amerikanske dollar eller gull. Verdien av «stablecoinen» er forhåndsbestemt; for eksempel én mynt er verdt én amerikansk dollar. Et eksempel på stablecoin er Diem.

Tokens

som krypto-tokens er en type kryptovaluta som representerer en eiendel eller en spesifikk bruk. Tokens kan brukes til investeringsformål, for å lagre verdi eller for å kjøpe. Tokens kan blant annet lages på plattformer for smartkontrakter som Ethereum. Det gjør det mulig for brukere å lage, utstede og administrere tokens som er derivater av den primære blokkjeden. Tokens lages m.a.o. på eksisterende blokkjeder.

Tokenisering

av en eiendel er å utstede et digitalt token på en blokkjede der token representerer en underliggende materiell eller immateriell eiendel. Det kan være en fysisk eiendel som eiendom, skip, en aksje eller også en vare. På denne måten tildeles den økonomiske verdien av objektet til tokenet. Eierskap til eiendelen er representert ved eierskap av tokenet på blokkjeden.

Wallet

er en elektronisk lommebok (konto) for å lagre stable coins, tokens eller coins. Det er flere ulike type wallets å velge mellom der tilgjengelighet og sikkerhet varierer. Du kan enten lagre wallet lett tilgjengelig eller offline som en hardware wallet.

 

Les også våre andre aktuelle artikler:

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

Bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?


Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss