telefon_770x367.png

Kryptovaluta beskattes ulikt for personlige eiere og aksjeselskaper. Det finnes ingen fasitsvar på om det lønner seg å investere i kryptovaluta personlig eller via aksjeselskapet. Det må vurderes konkret ut fra omfanget av aktiviteten, hva inntekter skal brukes til og formuessituasjonen.

Les også våre andre aktuelle artikler:

Hvordan skattlegge kryptovaluta?

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

Skatt ved personlig eie

Om en privatperson realiserer kryptovaluta ved salg, bytte mellom ulike kryptovalutaer, veksling, betalingsmiddel mv. er alle transaksjoner skattepliktig. Gevinst ved realisasjon skattlegges med 22 prosent. Dette gjelder også for kryptovaluta som er minet/utvunnet. Tap er tilsvarende fradragsberettiget.

Utgangspunktet er at det er gunstig å kjøpe kryptovaluta som privatperson, ettersom man da kun beskattes med 22 prosent for kapitalinntekt, og ikke skatt både ved opptjening og ved uttak slik man gjør om man gjør en investering gjennom et selskap.

Enkeltpersonforetak

Ved større omfang av mining og staking kan aktiviteten anses som virksomhet og skattlegges som virksomhetsinntekt med 49,6 prosent. I slike tilfeller kan det være en fordel å drive aktiviteten gjennom et selskap. På den måten er det mindre risiko for den forholdsvis høye beskatningen på virksomhetsinntekt som endring fra skatteetaten om de er uenig i klassifiseringen kapitalinntekt. 

For å registrere et enkeltpersonforetak er det et vilkår at du driver næringsvirksomhet. Dersom aktiviteten du driver skal klassifiseres som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. I tillegg skal den være egnet til å gi overskudd over tid. Dersom du oppfyller disse vilkårene anser skatteetaten at du mest sannsynlig driver næringsvirksomhet. Det er gratis å registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. Det koster kr 2 250 for å elektronisk registrere enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret du er forpliktet til det.

Kjennetegn ved et enkeltpersonforetak er:

  1. Ubegrenset personlig ansvar

  2. Eier er en fysisk person som driver for egen regning og risiko

  3. Enkeltpersonforetaket kan ha ansatte, men innehaver kan ikke selv være ansattIngen egen juridisk person

  4. Mindre investorvennlig

 

Dersom man driver personlig virksomhet som et enkeltpersonforetak, er det mulig å omdanne virksomheten skattefritt til et aksjeselskap. En slik omdannelse må følge nærmere bestemte regler i aksje- og skatteloven, og må meldes før 30. juni for å få virkning for inneværende år.
Kryptovaluta, som blant annet bitcoin og etherreum, inngår i den personlige investorens skattemessig formue. For privatpersoner er det formuesskatt på 0,85 prosent på formue over 1,5 millioner.

Skattlegging av enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i året og du beregner selv forventet overskudd i foretaket. Forventet overskudd melder du ved å endre skattekortet ditt. Etter endringene i skattekortet beregner Skatteetaten hvor mye skatt du skal betale. Skatteprosenten ligger vanligvis mellom 33,4-49,6 prosent. Enkeltpersonforetak leverer skattemelding for næringsdrivende. 

Regnskap

Husk at dersom du driver næringsvirksomhet kan det være bokføringsplikt. Det er derfor viktig at du tar vare på og systematiserer all dokumentasjon til inntekter og utgifter. Om du er usikker bruk en regnskapsfører som bistand.  

Altinn har egne sider for enkeltpersonforetak og skatt for enkeltpersonforetak. Se også Skatteetatens sider for enkeltpersonforetak.

Skatt for aksjeselskap

shutterstock_kryptovaluta_770x367.png

Organisasjonsformen aksjeselskap

Aksjeselskap er et eget juridisk rettssubjekt. Aksjeselskap må ha en innbetalt aksjekapital på minimum 30 000 norske kroner. Du som eier aksjeselskapet, aksjeeieren, har et personlig økonomisk ansvar for beløpet du betalte ved tegning eller kjøp av aksjer. Det er med andre ord en grense for selskapets økonomiske ansvar og aksjeeierens økonomiske ansvar. Aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. 

Kjennetegn ved et aksjeselskap er:

  1. Begrenset personlig ansvar

  2. Rettigheter som ansatt

  3. Eget juridisk rettssubjekt

  4. Investorvennlig

Et aksjeselskap er å foretrekke fordi det gir begrenset økonomisk ansvar, fleksibilitet og dessuten kan aksjene omsettes. Det kan også være å foretrekke dersom man etablerer aksjeselskapet med flere på eiersiden (aksjonærer) som gir mulighet for å få inn flere investorer til å satse penger på aksjeselskapet.

Dersom du skal registrere et aksjeselskap må du velge et navn (foretaksnavn), stifte selskapet og betale aksjekapital på minimum 30 000 norske kroner. Videre må du utarbeide stiftelsesdokumenter og vedtekter som sendes inn til Foretaksregisteret via altinn. Det å registrere et aksjeselskap koster 5 570 norske kroner engangsgebyr til Foretaksregisteret for elektronisk registrering.

Et aksjeselskap må følge en rekke regler om formalia i aksjeloven. Aksjeselskap må hvert år levere blant annet årsregnskap, skattemelding og avholde generalforsamling mv. Dersom man eier kryptovalutaen personlig unngår man disse pliktene og forenkler investeringen. Det kan derfor være enklere å eie digital valuta personlig, men man tar også personlig risikoen for manglende eller uriktig informasjon, med tilhørende risiko for tilleggsskatt. 

Skattlegging av kryptovaluta i aksjeselskap

Et aksjeselskap som realiserer digital valuta med gevinst skattlegges med 22 prosent selskapsskatt. Tap ved salg av kryptovaluta er tilsvarende fradragsberettiget med 22 prosent. Inntekter fra mining og staking skattlegges også med 22 prosent. Skatten betales i to terminer året etter inntektsåret.

Når midler utover innbetalt kapital som utbytte tas ut fra selskapet, skattlegges aksjonæren med 31,68 prosent (aksjonærmodellen). Det innebærer en samlet skatt for selskap og aksjonær på 46,7 prosent etter utdelin. Skatten på utdelingen kan man «utsette» ved å ikke ta pengene dine ut av selskapet. På den måten kan man reinvestere kapital etter kun 22 prosent skatt, tilsvarende en privatperson som ikke anses å drive virksomhet. Utbytte til selskap som eier aksjer i et annet selskap (selskapsaksjonærer), er tilnærmet fritatt beskatning (fritaksmetoden).

Aksjeselskap er ikke formuesskattepliktig som sådan. Aksjonærene i selskapet skal formuesbeskattes for verdien av sine aksjer. Verdien av kryptovalutaen inngår i formuesverdien på aksjene for det enkelte år. Aksjonærene får imidlertid en formuesrabatt på aksjer på 35 prosent i 2020 (45 prosent i 2021). Det er derfor en fordel med tanke på formuesskatten å eie digital valuta og andre verdier gjennom et selskap fremfor å eie det personlig.

Skatten betales i to like terminbeløp i løpet av første halvår året etter inntektsåret: 15. februar og 15. april. Endelig oppgjør skjer i oktober basert på innlevert skattemelding. Skatteetaten sender aksjeselskapet en oversikt over hvor mye skatt som skal betales via Altinn i januar (du får tilsendt innbetalingsblankett med konto- og KID-nummer). Betalingen skjer til Skatteetaten. 

Aksjeselskap leverer skattemelding til Skatteetaten via Altinn innen 31. mai hvert år. 

Regnskap og revisjon

Husk at dersom du driver enkelpersonforetak er det vanligvis bokføringsplikt. Det er derfor viktig at du tar vare på og systematiserer all dokumentasjon til inntekter og utgifter. Om du er usikker bruk en regnskapsfører som bistand. Aksjeselskap har regnskapsplikt og må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år innen 30. juli. Aksjeselskap med mindre enn 6 millioner norske kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet.

Altinn har egne sider for aksjeselskap og skatt for aksjeselskap. Se også Skatteetatens sider for forskuddsskatt for aksjeselskap.